STATUTUL FILIALEI & LEGISLATIE NOU!!! STATUTUL ANR FILIALA JUDETEANA BACAU IN FORMAT AUDIO-VIDEO                    STATUTUL
Filialei Judetene Bacau a Asociaţiei Nevăzătorilor din România


Capitolul I. - DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1 – Filiala Judeteana Bacau a Asociaţiei Nevăzătorilor din România, structura a Asociatiei Nevazatorilor din Romania,  este o organizaţie nonguvernamentală, obştească, apolitică, este persoană juridică de drept privat, autonomă, cu caracter social-cultural, educativ, sportiv şi umanitar, de interes general, de utilitate publică, cu durată nedeterminată, promovând permanent principiile deplinei libertăţi şi democraţii. Primeşte sprijinul în desfăşurarea activităţii din partea Asociaţiei Nevăzătorilor din România, autorităţilor centrale şi locale, precum şi a unor persoane fizice şi juridice.

Art.2 – Filiala Judeteana Bacau a Asociatiei Nevazatorilor din Romania este continuatoarea ……(regionala)

Art. 3 - Filiala Judeteana Bacau a Asociaţiei Nevăzătorilor din România funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la Asociaţii şi Fundaţii, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 39 / 31.01.2000, modificată şi completată prin Legea nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 656 din 25 iulie 2005, conform actelor noastre de constituire si obtinere a personalitatii juridice, potrivit Incheierii Civile nr. 77 din 24 august 2004-dosar nr.12067/2003.

Art. 4 - Filiala Judeteana Bacau a Asociaţiei Nevăzătorilor din România are sediul in municipiul Bacau, Str. Vadul Bistritei Nr. 4A

Art. 5 - Durata de funcţionare a Filiala Judeteane Bacau a Asociaţiei Nevăzătorilor din România este nedeterminată.

Art. 6 - Filiala Judeteana Bacau a Asociaţiei Nevăzătorilor din România funcţionează după următoarele principii:
1. Principiul unităţii: conform acestui principiu, Filiala Judeteana Bacau a Asociaţiei Nevăzătorilor din România este organizaţia care reprezintă interesele nevăzătorilor la nivelul întregului judet, fiind recunoscută ca organizaţie judeteană reprezentativă a nevăzătorilor atât de autorităţile publice române, cât şi de organizaţiile internaţionale ale nevăzătorilor.
2. Principiul legalităţii: conform acestui principiu, întreaga activitate a Filialei Judetene Bacau a Asociaţiei Nevăzătorilor din România se desfăşoară la nivel local, în conformitate cu prevederile Statutului Filialei şi a legislaţiei în vigoare.
3. Principiul autonomiei funcţionale: conform acestui principiu, Filiala Judeteana Bacau a Asociaţiei Nevăzătorilor din România ,avand personalitate juridica si patrimoniu distinct,are dreptul şi capacitatea efectivă de a gestiona interesele acesteia în nume propriu si in conformitate cu Principiului Fundamental al Unităţii, în limitele legii şi ale competenţelor prevăzute de Statutul ANR precum şi a Statutului Filialei Judetene Bacau.
4. Principiul eligibilităţii : Conform acestui principiu, Filiala Judeteana Bacau a Asociaţiei Nevăzătorilor din România are dreptul de a-şi alege independent organele de conducere, conform Statutului Asociaţiei, a Statutului propriu al filialei, inclusiv a reglementarilor interne.
5. Principiul interesului comun si al solidaritatii : Conform acestui principiu, fiecare membru al Filiala Judeteana Bacau a Asociaţiei Nevăzătorilor din România
desfăşoară activităţi, îşi asumă responsabilităţi şi obligaţii în beneficiul organizaţiei şi a membrilor acesteia
6. Principiul reprezentării: Conform acestui principiu, dat fiind numărul foarte mare de membrii şi aria de cuprindere care se întinde pe întreg teritoriul judetului, membrii Filialei Judetene Bacau a Asociaţiei Nevăzătorilor din România aleg organele de conducere ale filialei şi ale celor centrale prin reprezentanţi.

Capitolul II. - SCOPURILE FILIALEI JUDETENE BACAU A A.N.R.

Art. 7 - Scopurile Filialei Judetene Bacau a Asociaţiei Nevăzătorilor din România, prevăzute în Actul Constitutiv, se realizeaza in folosul membrilor sai si constituie de fapt SERVICII SOCIALE furnizate persoanelor cu deficienta de vedere – adulti si minori.
1. SCOP UMANITAR. Filiala Judeteana Bacau a Asociaţiei Nevăzătorilor din România are ca principal scop crearea unui cadru organizat în care persoanele cu deficienţă de vedere, ca şi familiile acestora, să-şi poată exprima dezideratele, să fie sprijiniţi în realizarea drepturilor cetăţenesti generale şi specifice.
2. SCOP EDUCATIV. Filiala Judeteana Bacau a Asociaţiei Nevăzătorilor din România organizează, sprijină şi dezvoltă unitati scolare, centre de pregătire culturală, sportivă, educativă şi profesională, asigurând cadrul organizatoric, personalul de specialitate şi asistenţa în domeniu pentru nevăzătorii membri ai filialei şi familiile acestora, dacă este cazul.
3. SCOP SOCIAL. Filiala Judeteana Bacau a Asociaţiei Nevăzătorilor din România este organizaţia în care se sintetizează toate problemele sociale cu care se confruntă pe de o parte, persoanele cu deficienţe de vedere în încercarea de a trăi normal şi de a se integra firesc în societate, iar pe de altă parte comandamentele, normele morale şi cerinţele legale interne şi europene la care trebuie să răspundă societatea, în ansamblul ei, pentru ca nevăzătorii să se bucure de şanse egale şi să participe, pe măsura potenţialului uman pe care-l au, la dezvoltarea societăţii.
4. SCOP ECONOMIC. Filiala Judeteana Bacau a Asociaţiei Nevăzătorilor din România îşi propune să folosească toate mijloacele permise de lege pentru a contribui la sporirea fondurilor financiare proprii destinate programelor sociale şi umanitare, dar şi să-i sprijine pe membri săi în acţiunile individuale de ocupare a unor locuri de muncă potrivit pregătirii şi calităţilor fiecăruia, în condiţii de retribuire corespunzătoare, pentru a reuşi în iniţiative private proprii sau în asociere cu terţi şi pentru a beneficia de acele drepturi prevăzute de lege şi de convenţiile europene la care România este parte.
5. SCOP DE REGLEMENTARE. Filiala Judeteana Bacau a Asociaţiei Nevăzătorilor din România sintetizează toate normele legale interne şi internaţionale care sunt incidente cu problemele membrilor săi şi în raport cu evoluţia societăţii, cu necesităţile de viaţă care apar în diferite etape, propune proiecte de acte normative pe care le promovează prin autorităţile competente, face propuneri de modificare a normelor existente, participă la dezbaterea publică a proiectelor de legi de interes pentru nevăzători şi elaborează norme interne pentru asigurarea unui cadru organizat de activitate în cadrul asociaţiei.
6. SCOP DE REPREZENTARE ŞI PROMOVARE. Filiala Judeteana Bacau a Asociaţiei Nevăzătorilor din România este singura organizaţie care reprezintă pe membri săi în raport cu autorităţile, cu celelalte organizaţii nonguvernamentale, cu agenţii economici, cu unităţile culturale, sportive, de învăţământ şi, în general, cu terţii, atât în judet, cât şi în tara si străinătate.
Art. 8 - În vederea realizării scopurilor sale, Filiala Bacau, prin structurile special create, desfăşoară următoarele activităţi :
1. Organizarea unei evidenţe centralizate a tuturor nevăzătorilor din judetul Bacau;
2. Sprijinirea nevăzătorilor în întocmirea şi depunerea dosarelor pentru obţinerea drepturilor ce li se cuvin conform legii;
3. Identificarea în timp util a nevăzătorilor şi a familiilor de nevăzători care sunt temporar în dificultate, în vederea acordarii de asistenţă şi ajutor;
4. Acordarea de asistenţă acelor nevăzători care sunt supuşi procedurilor de reevaluare a dosarelor, cu scopul de a contribui la soluţionarea corectă şi legală a situaţiei lor;
5. Sprijinirea nevazatorilor si familiilor acestora, lipsiţi temporar de o locuinţă corespunzătoare, pe baza îndeplinirii criteriilor de prioritate stabilite ,efectuindu-se demersurile cuvenite la autoritatile publice locale in vederea aplicarii legislatiei in vigoare.
6. Asistenţă şi sprijin concret pentru minorii nevăzători, din familii de nevăzători sau urmaşi ai nevăzătorilor decedaţi, pentru înscrierea la şcoli speciale şi de formare profesională la diferite nivele, pentru adaptarea la sistemul educaţional;
7. Sprijinirea participării membrilor săi la manifestări culturale, educaţionale , sportive şi de agrement, interne şi internaţionale;
8. Înfiinţarea unor centre de readaptare, reabilitare şi recalificare profesională pentru nevăzătorii cu cecitate dobândită;
9. Sprijinirea nevăzătorilor pentru ocuparea de locuri de muncă şi respectarea dispoziţiilor legale de către angajatori în privinţa creării condiţiilor de muncă specifice;
10. Editarea şi imprimarea de publicaţii şi lucrări de specialitate în braille, precum şi de înregistrări audio;
11. Procurarea de ustensile şi echipamente asistive (tiflotehnice);
12. Acordarea de sprijin pentru internarea în unităţi de protecţie şi asistenţă socială a persoanelor cu deficienţă de vedere aflate în dificultate.
13. Asigurarea asistenţei juridice, la solicitarea membrilor;
14. Acordarea de ajutoare materiale şi băneşti în situaţii de dificultate deosebită;
15. Intervenţia pe lângă autorităţile executive şi legislative pentru înfiinţarea unităţilor protejate de stat, precum şi de unităţi de producţie şi de prestări de servicii;
16. Obţinerea protecţiei profesiunilor specifice nevăzătorilor;
17. Înfiinţarea sau trecerea în subordinea filialei a unor unităţi economice precum şi desfăşurarea unor activităţi economice directe cu caracter accesoriu şi în strânsă legătură cu obiectul de activitate şi sarcinile filialei, conform dispoziţiilor legale;
18. Monitorizarea autorităţilor locale si de stat în vederea aplicării legislatiei interne si internationale in vigoare,referitoare la persoanele cu deficiente de vedere;
19. Combaterea discriminării nevăzătorilor sub toate aspectele;
20. Întreţinerea şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi cooperare cu organismele locale, nationale si internaţionale.

  Capitolul III. - MEMBRII FILIALEI

Art. 9 - (1) Calitatea de membru al Filialei Judetene Bacau a Asociaţiei Nevăzătorilor din România poate fi dobândită de orice cetăţean român sau rezident străin sau apatrid,  precum şi de cetăţenii străini originari din România indiferent de vârstă, care atestă încadrarea în gradele grav, accentuat şi mediu de handicap vizual, prin acte medicale legal recunoscute în ţara noastră si care au domiciliul pe raza judetului Bacau.

(2) Pot face parte din Filiala Judeteana Bacau a Asociaţiei Nevăzătorilor din România persoane fizice fără deficienţă vizuală şi persoane juridice ca membri onorifici (susţinători).
(3) Membrii onorifici (susţinători) nu pot face parte din organele de conducere ale Filialei Bacau si nu au drept de vot in Adunarea Generala.

Art. 10 - (1) Pentru înscrierea ca membru al Filialei Judetene Bacau a ANR, solicitantul se va adresa preşedintelui filialei.
(2) Primirea ca membru se face de către preşedintele filialei, în baza unei adeziuni semnate de solicitant, a actelor medicale doveditoare încadrării în categoria nevăzătorilor şi a actelor de stare civilă care dovedesc că solicitantul are domiciliul în raza de activitate a filialei .
(3) Preşedintele filialei are obligaţia de a supune aprobării Consiliului Director al acesteia toate solicitările în prima şedinţă după data depunerii lor la filială. În cazul respingerii solicitării de aderare, de Consiliul Director, se comunica în scris celui în drept, motivat, în cel mult 15 zile de la data adoptării deciziei de respingere.
(4) Pe perioada suspendarii temporare din calitatea de membru, cel sanctionat nu poate beneficia de nici o facilitate ce decurge din aceasta calitate.

Art. 11 - (1) Pierderea calităţii de membru al Filiala Judeteana Bacau a Asociaţiei Nevăzătorilor din România poate interveni în următoarele situaţii:
a) în situaţia retragerii nevăzătorului, ca expresie a propriei sale voinţe;
b) prin deces;
c) prin suspendarea temporară din calitatea de membru al filialei;
d) prin excludere.
(2) - Suspendarea temporară sau excluderea pot interveni în următoarele situaţii:
a) - dacă nevăzătorul nu respectă prevederile statutului filialei;
b) - dacă refuză să-şi achite cotizaţia de membru al filialei în cuantumurile şi la termenele stabilite de organele de conducere ale acesteia;
c) - daca iniţiază sau participă la acţiuni contrare obiectivelor, scopurilor şi intereselor filialei;
d) - dacă produce prejudicii materiale sau morale filialei.
(3) - Suspendarea temporară sau excluderea din filiala se hotărăşte de către Consiliul Director al Filialei, după analizarea faptelor şi a audierii membrului in cauza vizat de această măsură. Hotărârea se comunică in scris celui vizat în cel mult 15 zile de la adoptarea ei. Împotriva hotărârii Consiliului Director al Filialei, cel exclus temporar sau definitiv poate face plângere la Consiliul Director al Asociaţiei în cel mult 30 de zile de la primirea ei. Hotărârea Consiliului Director al Asociatiei este definitivă.

Art. 12 - (1) Indiferent de situaţia care duce la pierderea calităţii de membru al Filialei, cel care şi-a pierdut această calitate nu are dreptul să pretindă restituirea contribuţiei sale în bani sau în valori materiale la constituirea patrimoniului filialei şi nu mai are dreptul să beneficieze de serviciile pe care filiala le asigură membrilor.
(2) Redobândirea calităţii de membru de către cei care au fost suspendaţi temporar se poate face în conformitate cu prevederile art. 10. Consiliul Director al Filialei va analiza anularea suspendarii temporare, in functie de gravitatea motivelor ce au stat la baza suspendarii.

Capitolul IV. - DREPTURI ŞI OBLIGAŢII

Art. 13 - Membrii Filialei Judetene Bacau a Asociaţiei Nevăzătorilor din România au următoarele drepturi:
a) să beneficieze în mod nediscriminatoriu de serviciile filialei;
b) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale asociatiei de la vârsta de 18 ani, cu excepţia suferinzilor de boli psihice;
c) să participe la şedinţele organelor de conducere ale filialei la care urmează să se ia hotărâri care-i vizează direct şi personal;
d) să se adreseze cu cereri, propuneri sau sesizări organelor de conducere ale filialei;
e) să publice în organele de presă ale asociaţiei lucrări originale, opinii, iniţiative şi propuneri;
f) să fie sprijiniţi pentru şcolarizare, calificare sau recalificare profesională, încadrare în muncă;
g) să participe la activităţile organizate de filiala si asociatie;
h) să fie sprijiniţi la internarea în unităţi de protecţie şi asistenţă socială, procurarea de aparatură asistiva (tiflotehnică), precum şi pentru obţinerea drepturilor ce decurg din actele normative în vigoare;
i) să primească ajutoare materiale şi băneşti, din fondurile filialei si asociatiei in condiţiile stabilite de Consiliul Director al Filialei si Asociaţiei;
j) să fie primiţi în locuinţele protejate, căminele de nefamilisti, casele de odihnă ale filialei si asociaţiei potrivit regulamentelor de organizare şi funcţionare ale acestora;
k) să fie informaţi periodic, prin organele de presă ale filialei si asociaţiei şi prin organele de conducere , despre hotărârile organelor de conducere, precum şi despre gestionarea resurselor financiare ale filialei la care contribuie.

Art. 14 - Membrii Filialei Judetene Bacau a Asociaţiei Nevăzătorilor din România au următoarele obligaţii principale:
a) să cunoască şi să respecte prevederile statutului Filialei;
b) să participe la toate adunările filialei la care sunt convocaţi;
c) să ducă la îndeplinire hotărârile organelor ierarhic superioare ale filialei si asociaţiei;
d) să nu desfăşoare sau să participe la acţiuni contrare intereselor Filialei si Asociaţiei Nevăzătorilor din România sau care ar împiedica realizarea scopurilor sau obiectivelor acestora;
e) să achite cotizaţia anuala de membru al filialei;
f) să păstreze şi să protejeze patrimoniul filialei;Capitolul V. - STRUCTURA FILIALEI JUDETENE BACAU A A.N.R.

Art. 15 - Filiala Judeteana Bacau a Asociaţiei Nevăzătorilor din România are ca structura:
A. Organe de conducere, administrare şi control ale structurilor teritoriale.
   Filiala:
1. Adunarea generală a filialei;
2. Consiliul director al filialei;
3. Comisia de cenzori a filialei.
B. Organe ale structurile locale:
  Grupa:
1. Adunarea generală a grupei;
2. Organizatorul de grupă.

Art. 16 - (1) Filiala Judeteana Bacau a Asociaţiei Nevăzătorilor din România este o structura teritoriala cu personalitate juridică, organizata pe teritoriul judetului Bacau, cu un patrimoniu distinct de cel al asociaţiei, cu organe proprii de conducere, administrare şi control, care funcţionează în baza statutului propriu, a statutului asociatiei si ale regulamentelor acestora.
(2) Filiala are autonomie decizională în conformitate cu prevederile statutului Asociaţiei Nevăzătorilor din România şi a regulamentelor organelor centrale si a prezentului statut, cu respectarea principiilor statutului şi ale dispoziţiilor legale.
(3) Filiala încheie acte juridice în numele şi pe seama acesteia, în baza hotărârii prealabile a Adunării Generale a filialei, în aplicarea şi cu limitele competenţelor stabilite de lege, de Statutul Asociaţiei Nevăzătorilor din România, precum şi de actul constitutiv şi de statutul filialei.
(4) Filiala poate sa incheie acte juridice de dispoziţie, în numele şi pe seama Asociaţiei Nevăzătorilor din România, numai pe baza hotărârii prealabile a Consiliului Director Naţional.

Art. 17 – Filiala Bacau a Asociaţiei Nevăzătorilor din România are ca obiect de activitate:
1. Participarea activă la realizarea scopurilor asociaţiei;
2. Cuprinderea ca membri a nevăzătorilor din raza lor de activitate şi organizarea lor pentru:
a) obţinerea, promovarea şi asigurarea aplicării drepturilor specifice;
b) asigurarea protecţiei sociale;
c) integrarea în viaţa economico-socială şi profesională, cultural-artistică şi sportivă a ţării;
d) reprezentarea nevăzătorilor şi (sau) a intereselor lor în faţa autorităţilor publice locale şi în justiţie;
e) reprezentarea nevăzătorilor în faţa organismelor internaţionale.

Art. 18 - (1) În vederea realizării obiectului de activitate, filiala îndeplineşte următoarele sarcini principale:
a) Identificarea nevăzătorilor din raza teritorială de activitate şi îndrumarea lor, în condiţiile legii, pentru înscrierea ca membri ai Filialei Judetene Bacau a Asociaţiei Nevăzătorilor din România;
b) Organizarea membrilor filialei în grupe;
c) Întocmirea evidenţei nominale şi statistice a membrilor din raza sa de activitate;
d) Organizarea de cluburi, biblioteci, fonoteci, a unor activităţi cultural-artistice, a altor activităţi specifice în folosul nevăzătorilor;
e) Organizarea de activităţi sportive şi de petrecere a timpului liber;
f) Încasarea taxelor de înscriere şi a cotizaţiei membrilor;
g) Înfiinţarea unor unităţi economice în condiţiile legislaţiei privitoare la asociaţii;
h) Îndrumarea şi sprijinirea nevăzătorilor pentru şcolarizare, calificare sau recalificare profesională, urmărind introducerea de noi profesiuni, meserii sau operaţiuni accesibile acestora;
i) Sprijinirea încadrării nevăzătorilor în muncă, urmărind crearea de către angajatori a condiţiilor necesare, conform reglementărilor naţionale şi internaţionale, precum şi sprijinirea adaptării acestora la locul de muncă;
j) Organizarea de locuinţe protejate pentru tinerii nevăzători încadraţi în muncă, pentru membrii filialei aflaţi temporar în situaţii deosebite;
k) Realizarea sau procurarea de aparatură asistiva (tiflotehnică);
l) Sprijinirea membrilor filialei pentru internarea în unităţi de asistenţă socială;
m) Acordarea de ajutoare materiale şi băneşti membrilor filialei aflaţi în situaţii deosebite, în condiţiile stabilite de Consiliul Director al filialei;
n) Preocuparea permanentă pentru obţinerea de către membrii filialei a drepturilor ce decurg din actele normative în vigoare;
o) Sprijinirea, prin toate mijloacele prevăzute de legislaţia în vigoare, de statutul şi regulamentele asociaţiei, a conducerii naţionale sau a celorlalte filiale pentru obţinerea şi aplicarea corectă, în favoarea membrilor asociaţiei, a altor drepturi şi facilităţi;
p) Monitorizarea autorităţilor publice locale din raza sa de activitate pentru aplicarea legislaţiei interne şi internaţionale;
q) Întreţinerea şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu celelalte filiale ale Asociaţiei Nevăzătorilor din România, cu organizaţii de nevăzători din alte ţări, precum şi cu alte organizaţii ale Societăţii Civile.

Art. 19. - Organele de conducere, administrare şi control ale filialei sunt:
1 - Adunarea Generala a filialei;
2 - Consiliul Director al filialei;
3 - Comisia de cenzori a filialei.

Art. 20 - (1) Organul suprem de conducere al filialei este Adunarea Generală, constituită din reprezentati aleşi de adunările generale ale grupelor statutar constituite în raza filialei.
(2) La şedinţele Adunării Generale a Filialei participă cu drept de vot preşedintele filialei şi reprezentanţii aleşi de adunările generale ale grupelor statutar constituite în raza filialei. Numărul total al participanţilor cu drept de vot la Adunarea Generală a filialei trebuie să fie impar, intre 21 si 31, fiind stabilit de către Consiliul Director al filialei.
(3) Adunarea Generală se întruneşte în şedinţe ordinare de doua ori  pe an la convocarea consiliului director al filialei sau a consiliului director al asociaţiei şi este statutar constituită dacă sunt prezenţi 2/3 din numărul delegaţilor.
(3) Hotărârile Adunării Generale a Filialei sunt adoptate, de regulă, cu majoritate simplă; aceasta poate decide ca unele hotărâri să fie adoptate cu majoritate calificată.
(4) Adunarea Generală poate fi convocată în şedinţe extraordinare de către Consiliul Director National si Consiliul director al filialei, la cererea a 2/3 din numărul delegaţilor, sau a 50%+1 din numărul membrilor filialei, cu condiţia ca membrii filialei care solicită întrunirea Adunării Generale în şedinţă extraordinară să provină de la 2/3 din numărul grupelor statutar constituite.
(5) Convocarea Adunării Generale în şedinţă extraordinară se aduce la cunoştinţa membrilor filialei prin orice mijloc de comunicare, cu cel puţin 30 de zile înainte de data desfăşurării, precizându-se scopul pentru care a fost convocată.
(6) Adunarea Generală se poate întruni în şedinţe extraordinare în componenţa ultimei şedinţe ordinare, dacă delegaţii nu au fost sancţionaţi sau revocaţi de grupa din care fac parte.
(7) Norma de reprezentare a membrilor filialei în Adunarea Generală va fi stabilită de Consiliul Director al acesteia în funcţie de evoluţia numerică şi repartizarea geografică a membrilor filialei respective, , organizatorii grupelor fiind automat delegaţi în Adunarea Generală.
(8) Numărul delegaţilor fiecărei grupe va fi stabilit prin hotărârea consiliului director al filialei, în conformitate cu prevederile statutului asociaţiei, a statutului propriu al filialei şi în funcţie de următoarele criterii principale:
a) Aportul financiar al grupei la bugetul filialei
b) Numărul membrilor grupei;
c) Alte criterii stabilite de consiliul director al filialei în funcţie de realităţile locale, cu respectarea prevederilor statutare.

Art. 21 – Adunarea Generala a Filialei are următoarele atribuţii principale:
a) Analizează şi hotărăşte asupra rapoartelor generale de activitate ale filialei, a planurilor generale de activitate prezentate de Consiliul Director al Filialei şi a raportului Comisiei de Cenzori a filialei;
b) Aprobă şi modifică statutul filialei;
c) Stabileşte numărul membrilor organelor de conducere, administrare şi control ale filialei. În funcţie de situaţia numerică şi repartizarea geografică a membrilor, alege, dintre delegaţii prezenţi, Preşedintele filialei, Vicepreşedinţii, membrii Consiliului Director,delegatii permanenti alesi şi membrii Comisiei de Cenzori ai filialei. Preşedintele filialei poate fi ales numai pentru două mandate consecutive cu o durată de cinci ani fiecare;
d) Hotărăşte dizolvarea şi lichidarea filialei. Bunurile filialei rămase după lichidare vor fi atribuite în patrimoniul Asociaţiei Nevăzătorilor din România conform in vigoare.
 e) Aproba valoarea indemnizaţiei  de conducere a preşedintelui şi nivelul salariilor angajaţilor.
f) Adoptă orice alte hotărâri privind activitatea generală a filialei.
  g) Aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Filialei.

  Art. 22 - (1) Între şedinţele Adunării Generale a reprezentantilor permanenti alesi, activitatea filialei este condusă de Consiliul Director, compus dintr-un număr impar de membri hotărât de Adunarea Generala a Filialei. , având în mod obligatoriu în componenţă pe preşedintele şi pe cei doi vicepreşedinţi ai filialei.
(2) Consiliul Director al Filialei se întruneşte în şedinţe ordinare cel puţin o dată la două luni sau ori de câte ori este nevoie
(3) Secretarul executive al filialei, văzător, participă la şedinţele Consiliului Director al Filialei, având drept de vot consultativ. Atribuţiile sale se stabilesc prin fişa postului, care se aprobă de către Consiliul Director Naţional, conform art. 22 lit. g) din Statutul Asociatiei.

Art. 23 – Consiliul Director al Filialei are următoarele atribuţii:
a) Duce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale, urmărind realizarea programelor de activitate.
b) Aprobă planurile de activitate ale filialei pe perioade de cel mult un an calendaristic, ţinând cont de programele de activitate ale Asociaţiei Nevăzătorilor.
c) Intocmeste planurile anuale de venituri şi cheltuieli si le supune aprobarii Adunarii Generale a Filialei.
d) Propune spre aprobare Adunarii Generale a Filialei valoarea indemnizaţiei  de conducere a preşedintelui şi nivelul salariilor angajaţilor.
e) Aprobă şi modifică structura de personal a filialei, în funcţie de resursele financiare şi de nivelul prognozat al activităţii, potrivit legislaţiei muncii şi a hotărârilor Consiliului Director al Asociaţiei.
f) Analizează rapoartele Comisiei de Cenzori a filialei şi adoptă măsurile legale propuse de aceasta în cazul apariţiei unor abateri de la dispoziţiile legale.
g) Stabileşte numărul grupelor din raza de activitate a filialei şi hotărăşte asupra înfiinţării de noi grupe sau a desfiinţării lor, în funcţie de evoluţia numerică a membrilor filialei şi de repartizarea lor geografică.
h) Validează sau revocă, în situaţii de incompatibilitate, organizatorii de grupă, propunând membrilor grupei alegerea unor noi conducători.
i) Propune Adunării Generale înfiinţarea de unităţi economice, în condiţiile legii, după obţinerea avizelor de la autorităţile abilitate de lege.
j) Aprobă regulamentele de funcţionare ale unităţilor sau structurilor care funcţionează în raza filialei.
k) Aplică sau confirmă recompense şi sancţiuni, în conformitate cu prevederile statutului filialei sau cu cele ale statutului asociaţiei si legislatiei in vigoare.
l) Asigură administrarea întregii activităţi a filialei, ducând la îndeplinire hotărârile organelor de conducere ale filialei şi ale asociaţiei.
m) Întocmeşte planurile de activitate anuale ale filialei pe care le supune aprobării Adunarii Generale a delegatilor permanenti alesi.
 n) Asigură încasarea cotizaţiilor de la membrii filialei şi a oricăror debite în condiţiile legii, ale statutului şi regulamentelor filialei sau, după caz, ale Asociaţiei Nevăzătorilor.
o) Asigură controlul activităţii salariaţilor filialei, angajarea sau desfacerea contractelor de muncă ale acestora, în condiţiile legislaţiei muncii şi a instrucţiunilor conducerii centrale a asociaţiei.
p) Asigură controlul administrativ, financiar-contabil şi gestionar al bunurilor materiale şi al mijloacelor băneşti ale filialei în conformitate cu normele legale în vigoare.
q) Poate încheia acte juridice în numele şi pe seama filialei sau a Asociaţiei, în condiţiile art. 30 alin. (3) şi (4) din prezentul Statut;
r) Asigură îndrumarea şi controlul organizatorilor de grupă.
s) Convoacă Adunările Generale ale grupelor, ori de câte ori este necesar şi dacă organizatorii de grupă nu îndeplinesc această prevedere statutară.
ş) Întocmeşte şi supune aprobării Adunarii Generale a delegatilor permanenti alesi proiectele regulamentelor unităţilor sau structurilor care funcţionează în raza filialei.
t) Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de organele ierarhic superioare, conform prevederilor statutare.

Art. 24 - (1) Preşedintele filialei are, în principal, următoarele atribuţii:
a) reprezintă filiala în relaţia cu autorităţile publice locale, cu instituţii publice sau private, cu organizaţii şi fundaţii, cu alte persoane juridice şi fizice române şi străine;
b) coordonează şi controlează întreaga activitate a filialei;
c) conduce lucrările Adunării Generale şi ale consiliului director al filialei;
d) convoacă, potrivit prevederilor statutului, consiliul director al filialei în reuniuni ordinare sau, după caz, extraordinare;
e) poate încheia acte în numele şi pe seama filialei sau, în condiţiile legii, a asociaţiei, numai în limitele aprobate prin hotărârile Adunarii Generale a Filialei şi a Consiliului Director al filialei, în condiţiile şi cu respectarea art. 30 alin. (3) şi (4) din Statutul Asociatiei.
f) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut, în fişa postului sau în hotărârile organelor ierarhice.
(2) În exercitarea mandatului său, preşedintele emite decizii şi dispoziţii.
(3) Presedintele poate delega unele competente, pe perioada limitata si pe motive intemeiate,unuia dintre vicepresedintii filialei.

Art. 25 - (1) Comisia de cenzori a filialei este organismul de control care verifică respectarea dispoziţiilor legale în administrarea mijloacelor materiale şi băneşti.
(2) Din comisia de cenzori trebuie să facă parte şi un contabil autorizat sau un expert contabil.
(3) Membrii Consiliului Director al filialei sau salariaţii acesteia nu pot face parte din comisia de cenzori.

Art. 26 - Comisia de cenzori este aleasă de către Adunarea Generală, pentru o perioadă de cinci ani. Numărul membrilor şi modalitatea de alegere a acestora se stabileşte de Adunarea Generală conform dispoziţiilor statutare şi ale legii.

Art. 27 - (1) Comisia de Cenzori a filialei are următoarele atribuţii:
a) verifică executarea, potrivit dispoziţiilor legale, a bugetului de venituri şi cheltuieli al filialei;
b) verifică respectarea dispoziţiilor legale cu privire la operaţiunile economico-financiare, gestionare şi contabile ale filialei;
c) prezintă rapoarte Adunării Generale a delegatilor permanenti alesi şi informări Consiliului director al filialei.
d) participă la şedinţele Adunării Generale a delegatilor permanenti alesi.
(2) În exercitarea atribuţiilor, membrii comisiei de cenzori a filialei nu pot fi supuşi niciunei presiuni sau intimidări şi dispun de toate drepturile conferite de lege oricărui organ de control.
(3) Comisia de cenzori a filialei îşi poate elabora un regulament propriu de funcţionare.

                                             Grupa

Art. 28 - (1) Grupa de nevăzători este structura locală a Filialei Asociaţiei Nevăzătorilor şi ea se poate organiza cu un număr de cel puţin 10 membri.
(2) Grupa se poate organiza după următoarele criterii:
a) criteriul geografic: zone geografice, localităţi, cartiere, comune, etc;
b) criterii profesionale: pe întreprinderi şi instituţii, secţii de producţie, unităţi de învăţământ etc;
c) alte domenii de activitate: culturale, sportive, sociale etc.
Art. 29 – Grupa îşi desfăşoară activitatea pe baza principiului activităţii obşteşti şi are următoarele atribuţii principale:
a) Realizarea coeziunii nevăzătorilor la nivel local şi a integrării acestora în Asociaţia Nevăzătorilor din România;
b) Identificarea persoanelor susceptibile de a face parte din Asociaţia Nevăzătorilor din România şi îndrumarea lor către filială;
c) Sprijinirea, cu ajutorul colegilor de grupă şi a filialei, a membrilor aflaţi în situaţii deosebite;
d) Atragerea nevăzătorilor pentru participarea la activităţile organizate de filială şi de Asociaţia Nevăzătorilor;
e) Sprijinirea încasării de către filială a cotizaţiei membrilor grupei.

Art. 30 - (1) Organismul superior al grupei este Adunarea Generală a grupei, alcătuită din totalitatea membrilor acesteia.
(2) Adunarea generală se întruneşte , la convocarea organizatorului de grupă, a Consiliului Director al filialei sau la cererea majorităţii membrilor grupei.
(3) La orice Adunare Generală a grupei va participa un membru al consiliului director al filialei.
(4) Procesul verbal al Adunării Generale a grupei va fi înaintat Consiliului Director al Filialei care îl va discuta şi analiza în prima şedinţă de după data ţinerii ei.
(5) Adunarea generala a grupei este statutar constituita daca membrii grupei,prezenti,hotarasc desfasurarea sedintei cu numarul respectiv de membrii.

Art. 31 - Adunarea Generală a grupei are următoarele atribuţii:
a) Alege organizatorul de grupă pentru un mandat cu durata de cinci ani.
b) Analizează şi hotărăşte asupra rapoartelor de activitate prezentate de organizatorul de grupă;
c) Aprobă programele de activităţi ale grupei;
d) Alege delegaţii la adunarea generală a filialei;
e) Hotărăşte asupra oricărei probleme privind activitatea grupei sau situaţia membrilor acesteia.

Art. 32 - Organizatorul de grupă are următoarele atribuţii:
a) Asigură îndeplinirea sarcinilor grupei potrivit Statutului Filialei sau Statutului Asociaţiei Nevăzătorilor.
b) Asigură legătura cu filiala.
c) Prezintă şi supune adunării generale rapoartele de activitate şi proiectele planurilor de activităţi ale grupei.

Capitolul VI. - RECOMPENSE ŞI SANCŢIUNI

Art. 33 - (1) Pentru merite deosebite în activitatea desfăşurată în folosul membrilor Filialei Asociaţiei Nevăzătorilor din România, membrilor organelor de conducere,membrilor filialei precum si salariatilor filialei, li se pot acorda următoarele recompense:
a) prezentarea meritelor în publicaţiile Asociaţiei sau în celelalte mijloace de informare în masă;
b) diplome de merit;
c) premii ocazionale, anuale sau trimestriale.
(2) Propunerea de recompensare se face de catre presedintele filialei si este aprobata de catre Consiliul Director al filialei.

Art. 34 - (1) Pentru nerespectarea prevederilor Statutului Filialei Judetene Bacau a Asociaţiei Nevăzătorilor din România, ale Regulamentelor Asociaţiei, membrilor aleşi în organele de conducere  li se pot aplica următoarele sancţiuni:
a) avertisment scris;
b) suspendarea temporară din funcţia deţinută;
c) excluderea din organul de conducere respectiv;
d) recuperarea de la cel vinovat a prejudiciilor financiare produse ca urmare a desfăşurării necorespunzătoare a activităţii.
(2)
Propunerea motivată a sancţiunii se face de organul care a constatat abaterea şi se aplică,  după analiza faptelor şi audierea celui vizat, de către Consiliul Director al filialei sau dupa caz, Adunarea Generală a reprezentanţilor acesteia, din ale cărei organe de conducere face parte cel vizat sau de către Consiliul Director Naţional, sau după caz de Adunarea Generală a Reprezentanţilor, care este îndreptăţit să aplice sancţiunile prevăzute la alin. 1 al prezentului articol indiferent de apartenenţa celui sancţionat la organele de conducere naţionale sau din teritoriu..
(3) Cel sancţionat poate face plângere in scris împotriva sancţiunii la organul ierarhic superior celui care a aplicat-o, în cel mult 30 de zile de la comunicare. Hotărârea organului sesizat este definitivă.
(4) Plângerile împotriva sancţiunilor aplicate de către Consiliul Director al filialei se soluţionează de către Adunarea Generală a filialei, Consiliul Director Naţional, iar cele împotriva sancţiunilor aplicate de către Consiliul Director Naţional se soluţionează de către Adunarea Generală a Reprezentanţilor. Decizia sau, după caz, hotărârea organului sesizat cu soluţionarea plângerii este definitivă.

Capitolul VII. - SURSE DE VENIT

Art. 35 - Veniturile Filialei Bacau a Asociaţiei Nevăzătorilor din România pot proveni din următoarele surse:
a) cotizaţiile membrilor;
b) taxele de înscriere;
c) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legale;
d) dividendele unităţilor economice înfiinţate de asociaţie;
e) venituri realizate din activităţi economice directe, dacă acestea sunt în strânsă legătură cu obiectul de activitate şi sarcinile asociaţiei;
f) donaţii, sponsorizări sau legate;
g) resurse obţinute de la bugetul de stat sau bugetele locale;
h) alte venituri prevăzute de lege.

Capitolul VIII. - DISPOZIŢII COMUNE

Art. 36 - (1) Filiala Judeteana Bacau a Asociaţiei Nevăzătorilor din România îşi desfăşoară activitatea pe baza principiilor de funcţionare enunţate în prezentul statut.
(2) Organele de conducere ale Filialei, la toate nivelurile, sunt statutar constituite dacă sunt prezenţi 2/3 din numărul membrilor cu drepturi depline.
(3) Hotărârile organelor de conducere ale Filialei se consideră adoptate dacă au întrunit votul majorităţii a membrilor prezenti.
(4) În situaţii deosebite, organele de conducere pot adopta hotărârile cu majoritate calificată.Situatiile deosebite sunt stabilite de catre consiliul director al filialei.

Art. 37 - (1) În funcţia de Preşedinte si Vicepresedinte al Filialei pot fi aleşi nevăzători care au o vechime minimă de cinci ani în asociaţie au vârsta cuprinsă între 25 şi 60 de ani şi fac dovada, prin calităţile intelectuale şi o activitate anterioară semnificativă în favoarea asociaţiei, că pot reprezenta interesele nevăzătorilor în relaţiile cu autorităţile române şi străine. Varsta Presedintelui trebuie sa fie cuprinsa intre 25 si 60 de ani.

(2) Preşedintele filialei poate fi ales numai pentru două mandate consecutive cu durata de cinci ani fiecare.
(3) În caz de indisponibilitate a Preşedintelui filialei de a-şi exercita mandatul pe o durată mai mare de şase luni sau de vacanţă a postului, toate atribuţiile sale sunt preluate interimar de unul din vicepreşedintii filialei. În cel mult şase luni de la preluarea interimară a atribuţiilor Preşedintelui de către vicepreşedintele desemnat , Consiliul Director convoacă Adunarea Generală pentru alegerea unui nou Preşedinte.
  (4) In caz de indisponibilitate a presedintelui filialei mai mult de sase luni sau vacanta a postului, Filiala  va fi condusă interimar de către unul dintre vicepreşedinţii acesteia, ales de Consiliul director al filialei pentru cel mult şase luni, timp în care este convocată Adunarea Generala a filialei în sesiune extraordinară pentru alegerea unui nou Preşedinte.


Art. 38 - Membrii filialei au obligaţia să plătească o taxă de înscriere şi o cotizaţie anuală; cuantumul acestora se stabileşte de Consiliul Director al Filialei.

Art. 39- Întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli, administrarea fondurilor şi a mijloacelor materiale, efectuarea cheltuielilor şi a operaţiunilor gestionare şi financiar-contabile se fac potrivit legislaţiei în vigoare şi a statutului.

Art. 40 - Sarcinile, atribuţiile şi răspunderile Preşedintelui si secretarului executiv ai Filialei, se stabilesc prin regulament de organizare şi funcţionare a aparatului Consiliului Director, conform prevederilor Statutului Asociaţiei şi Statutului Filialei.

Capitolul IX - DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA

Art. 41 - (1) Dizolvarea Filialei Bacau a Asociaţiei Nevăzătorilor din România se face prin hotărârea Adunării Generale a Filialei
(2) În cazul dizolvării, patrimoniul Filialei va fi repartizat - după efectuarea bilanţului de lichidare de către organele abilitate ale statului, conform legii.

Capitolul X. - DISPOZIŢII FINALE

Art. 42 - (1) Prezentul Statut intră în vigoare la data 09.12.2009, data adoptării lui de către Adunarea Generală a Reprezentantilor.
(2) Lista delegatilor Filialei Judetene Bacau a Asociaţiei Nevăzătorilor din România este prezentată în anexa la prezentul Statut.
(3) Adunarea Generală a Filialei Asociaţiei Nevăzătorilor din România îl împuterniceşte pe Preşedintele si pe cei doi vicepreşedinti ai Filialei să semneze prezentul statut.
(4) Pentru indeplinirea formalitatilor de inregistrare in “REGISTRUL ASOCIATILOR SI FUNDATIILOR” a prezentului statut, se desemneaza Secretarul Executiv al Filialei Judetene Bacau a Asociaţiei Nevăzătorilor din România, Elena Popa.

                               Preşedinte – Laura Damian                         Vicepreşedinti – Constantin Carp
                                                                                                              
            Secretar executiv – Elena Popa                           Constantin Ciocan                      
           
________________________________________

                 LEGE   Nr. 448 din  6 decembrie 2006    *** Republicată
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

    Text în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2010
    REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ

    Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 24 noiembrie 2009.

    Act de bază
#B: Legea nr. 448/2006, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008

    Acte modificatoare
#M1: Hotărârea Guvernului nr. 10/2008
#M2: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2008
#M3: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2008
#M4: Hotărârea Guvernului nr. 1665/2008
#M5: Legea nr. 207/2009
#M6: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009
#M7: Legea nr. 359/2009
#M8: Legea nr. 360/2009

    Modificările şi completările efectuate prin actele normative enumerate mai sus sunt scrise cu font italic. În faţa fiecărei modificări sau completări este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectivă, în forma #M1, #M2 etc.

#CIN
    NOTĂ:
    Prin Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 au fost aprobate Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare.

#B
    CAP. 1
    Dispoziţii generale, definiţii şi principii

    ART. 1
    Prezenta lege reglementează drepturile şi obligaţiile persoanelor cu handicap acordate în scopul integrării şi incluziunii sociale a acestora.
    ART. 2
    (1) Persoanele cu handicap, în înţelesul prezentei legi, sunt acele persoane cărora, datorită unor afecţiuni fizice, mentale sau senzoriale, le lipsesc abilităţile de a desfăşura în mod normal activităţi cotidiene, necesitând măsuri de protecţie în sprijinul recuperării, integrării şi incluziunii sociale.
    (2) De dispoziţiile prezentei legi beneficiază copiii şi adulţii cu handicap, cetăţeni români, cetăţeni ai altor state sau apatrizi, pe perioada în care au, conform legii, domiciliul ori reşedinţa în România.
    ART. 3
    Protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap au la bază următoarele principii:
    a) respectarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale omului;
    b) prevenirea şi combaterea discriminării;
    c) egalizarea şanselor;
    d) egalitatea de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă;
    e) solidaritatea socială;
    f) responsabilizarea comunităţii;
    g) subsidiaritatea;
    h) adaptarea societăţii la persoana cu handicap;
    i) interesul, persoanei cu handicap;
    j) abordarea integrată;
    k) parteneriatul;
    l) libertatea opţiunii şi controlul sau decizia asupra propriei vieţi, a serviciilor şi formelor de suport de care beneficiază;
    m) abordarea centrată pe persoană în furnizarea de servicii;
    n) protecţie împotriva neglijării şi abuzului;
    o) alegerea alternativei celei mai puţin restrictive în determinarea sprijinului şi asistenţei necesare;
    p) integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap, cu drepturi şi obligaţii egale ca toţi ceilalţi membri ai societăţii.
    ART. 4
    Autorităţile publice, furnizorii de servicii sociale, reprezentanţii societăţii civile, precum şi persoanele fizice şi juridice responsabile de aplicarea prezentei legi au obligaţia să promoveze, să respecte şi să garanteze drepturile persoanei cu handicap, stabilite în concordanţă cu prevederile Cartei sociale europene revizuite, adoptată la Strasbourg la 3 mai 1996, ratificată prin Legea nr. 74/1999, precum şi cu celelalte acte interne şi internaţionale în materie la care România este parte.
    ART. 5
    În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile folosite au următoarele semnificaţii:
    1. acces neîngrădit al persoanei cu handicap - accesul fără limitări sau restricţii la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional;
    2. accesibilitate - ansamblul de măsuri şi lucrări de adaptare a mediului fizic, precum şi a mediului informaţional şi comunicaţional conform nevoilor persoanelor cu handicap, factor esenţial de exercitare a drepturilor şi de îndeplinire a obligaţiilor persoanelor cu handicap în societate;
    3. adaptare - procesul de transformare a mediului fizic şi informaţional, a produselor sau sistemelor, pentru a le face disponibile şi persoanelor cu handicap;
    4. adaptare rezonabilă la locul de muncă - totalitatea modificărilor făcute de angajator pentru a facilita exercitarea dreptului la muncă al persoanei cu handicap; presupune modificarea programului de lucru, achiziţionarea de echipament, dispozitive şi tehnologii asistive şi alte măsuri asemenea;
    5. angajare asistată - opţiunea de angajare care facilitează munca în locuri de muncă obişnuite de pe piaţa competitivă a muncii şi care presupune oferirea de sprijin în căutarea locului de muncă şi la locul de muncă, transport, tehnologii ajutătoare, instruire, specializare;
    6. asistent personal al persoanei cu handicap grav - persoana care supraveghează, acordă asistenţă şi îngrijire copilului sau adultului cu handicap grav, pe baza planului de recuperare pentru copilul cu handicap, respectiv a planului individual de servicii al persoanei adulte cu handicap;
    7. asistent personal profesionist - persoana fizică atestată care asigură la domiciliul său îngrijirea şi protecţia adultului cu handicap grav sau accentuat, aflat în condiţiile precizate de lege;
    8. asistenţă vie - include asistenţa animală, ca de exemplu, câinele-ghid;
    9. atelier protejat - spaţiul adaptat nevoilor persoanelor cu handicap, unde acestea, desfăşoară activităţi de formare, dezvoltare şi perfecţionare a abilităţilor; poate funcţiona în locaţii din comunitate, în centre de zi, în centre rezidenţiale şi în unităţi de învăţământ speciale;
    10. bugetul personal complementar - stabileşte limitele cheltuielilor personale din cursul unei luni, în funcţie de gradul de handicap, pentru plata taxei de abonament radio/TV, a abonamentului telefonic cu impulsuri incluse şi a taxei pentru abonamentul la curentul electric;
    11. căi şi mijloace de acces - elementele prin care se asigură accesul în clădirile publice şi care asigură posibilitatea deplasării persoanelor cu handicap în interiorul clădirii;
    12. cerinţe educative speciale - necesităţile educaţionale suplimentare, complementare obiectivelor generale ale educaţiei adaptate particularităţilor individuale şi celor caracteristice unei anumite deficienţe sau tulburări/dificultăţi de învăţare, precum şi o asistenţă complexă de tip medical, social etc.;
    13. clădiri de utilitate publică - clădirile aparţinând instituţiilor publice şi private care oferă populaţiei diferite tipuri de servicii;
    14. comisie de evaluare a persoanelor adulte cu handicap - organul de specialitate fără personalitate juridică în subordinea consiliilor judeţene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, ale cărei atribuţii principale sunt stabilite prin prezenta lege;
    15. contractare - procedura de finanţare/cofinanţare de către autorităţile administraţiei publice locale a serviciilor sociale publice realizate de furnizorii privaţi de servicii sociale, acreditaţi în condiţiile legii;
    16. dizabilitate - termenul generic pentru afectări/deficienţe, limitări de activitate şi restricţii de participare, definite conform Clasificării internaţionale a funcţionării, dizabilităţii şi sănătăţii, adoptată şi aprobată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, şi care relevă aspectul negativ al interacţiunii individ-context;
    17. egalizarea şanselor - procesul prin care diferitele structuri sociale şi de mediu, infrastructura, serviciile, activităţile informative sau documentare devin disponibile şi persoanelor cu handicap;
    18. incluziune socială - setul de măsuri şi acţiuni multidimensionale din domeniile protecţiei sociale, ocupării forţei de muncă, locuirii, educaţiei, sănătăţii, informării şi comunicării, mobilităţii, securităţii, justiţiei şi culturii, destinate combaterii excluziunii sociale;
    19. indemnizaţie lunară - prestaţia socială lunară reprezentând sume de bani acordate persoanelor cu handicap de natură să faciliteze egalizarea de şanse, asigurarea unei vieţi autonome şi favorizarea incluziunii lor sociale;
    20. integrare socială - procesul de interacţiune dintre individ sau grup şi mediul social, prin intermediul căruia se realizează un echilibru funcţional al părţilor;
    21. însoţitor - persoana care acompaniază persoana cu handicap şi care beneficiază de drepturi în condiţiile prevăzute de lege;
    22. loc de muncă protejat - spaţiul aferent activităţii persoanei cu handicap, adaptat nevoilor acesteia, care include cel puţin locul de muncă, echipamentul, toaleta şi căile de acces;
    23. manager de caz - membrul echipei pluridisciplinare care coordonează, monitorizează şi evaluează îndeplinirea planului individual de servicii, precum şi măsurile luate în legătură cu adultul cu handicap;
    24. plan individual de servicii - documentul care fixează obiective pe termen scurt, mediu şi lung, precizând modalităţile de intervenţie şi sprijin pentru adulţii cu handicap, prin care se realizează activităţile şi serviciile precizate în programul individual de reabilitare şi integrare socială;
    25. program individual de reabilitare şi integrare socială - documentul elaborat de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, în care sunt precizate activităţile şi serviciile de care adultul cu handicap are nevoie în procesul de integrare socială;
    26. reprezentant legal - părintele sau persoana desemnată, potrivit legii, să exercite drepturile şi să îndeplinească obligaţiile faţă de persoana cu handicap;
    27. şanse egale - rezultatul procesului de egalizare a şanselor, prin care diferitele structuri ale societăţii şi mediului sunt accesibile tuturor, inclusiv persoanelor cu handicap;
    28. tehnologie asistivă şi de acces - tehnologia care asigură accesul cu şanse egale al persoanelor cu handicap la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional;
    29. unitate protejată autorizată - operatorul economic de drept public sau privat, cu gestiune proprie, în cadrul căruia cel puţin 30% din numărul total de angajaţi cu contract individual de muncă sunt persoane cu handicap.

    CAP. 2
    Drepturile persoanelor cu handicap

    ART. 6
    Persoanele cu handicap beneficiază de drepturi la:
    a) ocrotirea sănătăţii - prevenire, tratament şi recuperare;
    b) educaţie şi formare profesională;
    c) ocuparea şi adaptarea locului de muncă, orientare şi reconversie profesională;
    d) asistenţă socială, respectiv servicii sociale şi prestaţii sociale;
    e) locuinţă, amenajarea mediului de viaţă personal ambiant, transport, acces la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional;
    f) petrecerea timpului liber, acces la cultură, sport, turism;
    g) asistenţă juridică;
    h) facilităţi fiscale;
    i) evaluare şi reevaluare prin examinarea la domiciliu a persoanelor nedeplasabile de către membrii comisiei de evaluare, la un interval de 2 ani.
    ART. 7
    (1) Promovarea şi respectarea drepturilor persoanelor cu handicap revin, în principal, autorităţilor administraţiei publice locale unde îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap şi, în subsidiar, respectiv complementar, autorităţilor administraţiei publice centrale, societăţii civile şi familiei sau reprezentantului legal al persoanei cu handicap.
    (2) În baza principiului egalizării şanselor, autorităţile publice competente au obligaţia să asigure resursele financiare necesare şi să ia măsuri specifice pentru ca persoanele cu handicap să aibă acces nemijlocit şi neîngrădit la servicii.
    ART. 8
    (1) Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap şi celelalte autorităţi publice centrale şi locale au obligaţia să asigure, potrivit prezentei legi, condiţiile necesare pentru integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap.
    (2) Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap elaborează politici şi asigură monitorizarea şi controlul respectării drepturilor persoanelor cu handicap.
    (3) În vederea realizării dispoziţiilor prevăzute la alin. (2), Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap poate încheia parteneriate cu organizaţii neguvernamentale ale persoanelor cu handicap, care reprezintă interesele acestora sau care desfăşoară activităţi în domeniul promovării şi apărării drepturilor omului.

    SECŢIUNEA 1
    Sănătate şi recuperare

    ART. 9
    (1) Pentru protecţia sănătăţii fizice şi mentale a persoanelor cu handicap, autorităţile publice au obligaţia să ia următoarele măsuri specifice:
    a) să includă nevoile persoanelor cu handicap şi ale familiilor acestora în toate politicile, strategiile şi programele de dezvoltare regională, judeţeană sau locală, precum şi în programele guvernamentale de ocrotire a sănătăţii;
    b) să creeze condiţii de disponibilitate, respectiv de transport, infrastructură, reţele de comunicare, a serviciilor medicale şi sociomedicale;
    c) să înfiinţeze şi să susţină centre de reabilitare specializate pe tipuri de handicap;
    d) să creeze condiţii pentru asigurarea tehnologiei asistive şi de acces;
    e) să dezvolte programe de prevenire a apariţiei handicapului;
    f) să sprijine accesul la tratamentul balnear şi de recuperare;
    g) să includă şi să recunoască sportul ca mijloc de recuperare, dezvoltând programe specifice.
    (2) Persoanele cu handicap, familiile acestora sau reprezentanţii lor legali au dreptul la toate informaţiile referitoare la diagnosticul medical şi de recuperare/reabilitare, la serviciile şi programele disponibile, în toate stadiile acestora, precum şi la drepturile şi obligaţiile în domeniu.
    ART. 10
    Persoanele cu handicap beneficiază de asistenţă medicală gratuită, inclusiv de medicamente gratuite, atât pentru tratamentul ambulatoriu, cât şi pe timpul spitalizării, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile stabilite prin contractul-cadru.
    ART. 11
    (1) În vederea asigurării asistenţei de recuperare/reabilitare, persoanele cu handicap au dreptul la:
    a) dispozitive medicale gratuite în ambulatoriu, conform listei şi în condiţiile prevăzute în Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate şi a normelor sale de aplicare;
    b) servicii gratuite de cazare şi masă şi pentru însoţitorul copilului cu handicap grav sau accentuat ori al adultului cu handicap grav sau accentuat în unităţile sanitare cu paturi, sanatorii şi staţiuni balneare, la recomandarea medicului de familie ori a medicului specialist, asigurate de la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, conform Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;
    c) un bilet gratuit de tratament balnear, în cursul unui an pe baza programului individual de reabilitare şi integrare socială şi a recomandării medicului de familie sau a medicului specialist.
    (2) În termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentaţiei de către persoana cu handicap sau reprezentantul legal al acesteia, casele de asigurări de sănătate au obligaţia să emită decizia ori aprobarea de plată pentru fiecare dispozitiv medical sau tip de dispozitiv medical acordat persoanelor cu handicap.
    (3) Contravaloarea preţului de referinţă pentru produsele prevăzute la alin. (1) lit. a) se suportă integral din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, prin casa de asigurări de sănătate de care aparţine asiguratul.

    (4) Numărul biletelor de tratament balnear gratuit care se acordă adulţilor cu handicap se stabileşte proporţional cu numărul potenţialilor beneficiari faţă de numărul total al biletelor de tratament balnear gratuit stabilite prin legea anuală a bugetului asigurărilor sociale de stat.
    ART. 12
    (1) Persoana care are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere un copil cu handicap beneficiază, după caz, de următoarele drepturi:
    a) concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului cu handicap sau, după caz, stimulent lunar, până la împlinirea de către acesta a vârstei de 3 ani, în condiţiile de acordare prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007;
    b) concediu şi o indemnizaţie pentru creşterea copilului cu handicap în cuantum de 450 lei, pentru copilul cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani;
    c) program de lucru redus la 4 ore pentru părintele care are în îngrijire copilul cu handicap grav sau accentuat, până la împlinirea de către acesta a vârstei de 18 ani, la solicitarea părintelui;
    d) concedii medicale, acordate în condiţiile legii, pentru îngrijirea copilului cu handicap care necesită internare, tratament ambulatoriu sau la domiciliu pentru afecţiuni intercurente, precum şi pentru recuperare/reabilitare, până la împlinirea de către copil a vârstei de 18 ani;
    e) indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului cu handicap, în cuantum de 450 lei, acordată persoanei cu handicap care nu realizează alte venituri în afara celor prevăzute la art. 58 alin. (4) lit. a), până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani;
    f) indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului cu handicap, în cuantum de 300 lei, acordată persoanei cu handicap care nu realizează alte venituri în afara celor prevăzute la art. 58 alin. (4) lit. a), pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani;
    g) indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului cu handicap, în cuantum de 300 lei, acordată persoanei care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, iar pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani un ajutor lunar în cuantum de 150 lei.
    h) alocaţie lunară de plasament, acordată în condiţiile legii, în cuantum majorat cu 50%.
    (2) Persoana cu handicap care are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere un copil şi care nu realizează alte venituri în afara celor prevăzute la art. 58 alin. (4) lit. a) beneficiază de indemnizaţie pentru creşterea copilului în cuantum de 450 lei până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani şi de un ajutor lunar pentru creşterea copilului în cuantum de 150 lei pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 2 şi 7 ani.
    (3) De drepturile prevăzute la alin. (1) şi (2) beneficiază, la cerere, unul dintre părinţi, persoana căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei, persoana care a adoptat copilul sau care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă, precum şi persoana care a fost numită tutore, cu excepţia asistentului maternal profesionist.
    (4) De drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a) - g) şi la alin. (2) nu pot beneficia persoanele care au în acelaşi timp şi calitatea de asistent personal pentru acelaşi copil sau care primesc indemnizaţia prevăzută la art. 42 alin. (4).
    (5) Pe perioada acordării dreptului prevăzut la alin. (1) lit. b), pentru ceilalţi copii aflaţi în îngrijire spre creştere şi educare, persoana îndreptăţită beneficiază şi de drepturile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007.
    (6) Plata drepturilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se asigură, după caz, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, sau din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii.
    (7) Cuantumul indemnizaţiilor şi ajutoarelor prevăzute la alin. (1) lit. b), e) - g) şi la alin. (2) se actualizează anual cu indicele creşterii preţurilor de consum prin hotărâre a Guvernului.
#M3
    ART. 13
    (1) Pe perioada în care o persoană beneficiază de drepturile prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. b), contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate se calculează prin aplicarea cotei stabilite de lege asupra sumei reprezentând valoarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului cu handicap şi se suportă de la bugetul de stat.
#B
    (2) Asupra dreptului prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. b) nu se datorează celelalte contribuţii sociale obligatorii stabilite de lege.
    (3) Perioada în care o persoană beneficiază de drepturile prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. b) constituie perioadă asimilată stagiului de cotizare în vederea stabilirii drepturilor de pensii prevăzute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru stabilirea drepturilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007.
    (4) În vederea determinării punctajului anual necesar stabilirii drepturilor de pensie în sistemul public, pentru perioadele asimilate stagiului de cotizare în condiţiile prevăzute la alin. (3) se aplică prevederile art. 78 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Prevederile alin. (4) se aplică şi persoanelor care beneficiază de perioadele asimilate prevăzute la alin. (3) şi care, în acelaşi timp, se află în situaţiile prevăzute la art. 38 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) Perioada în care o persoană beneficiază de drepturile prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. b) constituie perioadă asimilată stagiului de cotizare în vederea stabilirii indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările ulterioare.
#M3
    (7) În situaţia prevăzută la alin. (6), la stabilirea cuantumului indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate se ia în calcul indemnizaţia prevăzută la art. 12 alin. (1) lit. b).
#B
    (8) Perioada concediului prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. b) constituie vechime în muncă şi în serviciu, care se are în vedere la stabilirea drepturilor ce se acordă în raport cu aceasta.
    ART. 14
    (1) Drepturile prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. b) se acordă persoanelor îndreptăţite aflate în una din următoarele situaţii:
    a) au beneficiat de concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului pentru copilul pentru care se solicită dreptul;
    b) au realizat venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pe o perioadă de 12 luni în ultimul an înainte de solicitarea dreptului.
    (2) Cele 12 luni prevăzute la alin. (1) lit. b) pot fi constituite integral şi din perioade asimilate după cum urmează:
    a) şi-au însoţit soţul/soţia trimis/trimisă în misiune permanentă în străinătate;
    b) au beneficiat de indemnizaţie de şomaj, stabilită conform legii;
    c) au beneficiat de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii;
    d) au realizat perioade asimilate stagiului de cotizare în sistemul public de pensii, în condiţiile prevăzute la art. 38 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) au realizat perioade de stagiu de cotizare în sistemul public de pensii în condiţiile prevăzute de actele normative cu caracter special care reglementează concedierile colective;
    f) au beneficiat de pensii de invaliditate;
    g) au beneficiat de concediu fără plată pentru a participa la cursuri de formare şi perfecţionare profesională din iniţiativa angajatorului sau la care acesta şi-a dat acordul, organizate în condiţiile legii;
    h) au lucrat cu contract individual de muncă în străinătate, pe baza acordurilor guvernamentale bilaterale încheiate de România cu alte state sau în baza Regulamentului CE nr. 1.408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunităţii;
    i) se află în perioada de întrerupere temporară a activităţii, din iniţiativa angajatorului, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, potrivit legii.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Educaţie

    ART. 15
    (1) Persoanele cu handicap au acces liber şi egal la orice formă de educaţie, indiferent de vârstă, în conformitate cu tipul, gradul de handicap şi nevoile educaţionale ale acestora.
    (2) Persoanelor cu handicap li se asigură educaţia permanentă şi formarea profesională de-a lungul întregii vieţi.
    (3) Persoana cu handicap sau, după caz, familia ori reprezentantul legal constituie principalul factor de decizie în alegerea formei şi tipului de şcolarizare, precum şi a unităţii de învăţământ.
    ART. 16
    (1) Educaţia persoanelor cu handicap este parte integrantă a sistemului naţional de educaţie, coordonat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.
    (2) Educaţia persoanelor cu handicap se realizează prin:
    a) unităţi de învăţământ special;
    b) integrarea individuală în unităţi de învăţământ de masă, inclusiv în unităţi cu predare în limbile minorităţilor naţionale;
    c) grupe sau clase speciale compacte, integrate în unităţi preşcolare şi şcolare de masă;
    d) servicii educaţionale prin cadrele didactice itinerante/de sprijin;
    e) şcolarizare la domiciliu până la absolvirea studiilor liceale, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 26 de ani, prin grija Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;
    f) educaţia "la patul de spital", pe durata spitalizării;
    g) alternative educaţionale.
    (3) Formele de învăţământ enumerate la alin. (2) se pot desfăşura şi în limbile minorităţilor naţionale.
    (4) Accesul în unităţile de învăţământ al copiilor cu dizabilităţi, inclusiv al celor cu handicap, precum şi al celor cu dificultăţi de adaptare şcolară se realizează prin hotărâre a comisiei pentru protecţia copilului, care eliberează certificatul de orientare şcolară şi/sau profesională, pe baza raportului de evaluare complexă întocmit de serviciul de evaluare complexă din cadrul direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale, ale sectoarelor municipiului Bucureşti.
    (5) Pentru formele de educaţie prevăzute la alin. (2) lit. d) - f) sunt necesare recomandarea comisiei interne de evaluare continuă şi cererea părinţilor.
    (6) Unităţile de învăţământ special sunt formate din: şcoală specială, cantină şi, după caz, internat şcolar, în condiţiile legii.
    (7) Elevii cu handicap beneficiază gratuit de masă şi cazare în internatele şcolare.
    (8) Studenţii cu handicap grav şi accentuat beneficiază, la cerere, de reducere cu 50% a taxelor pentru cazare şi masă la cantinele şi căminele studenţeşti.
    (9) Valoarea reducerii prevăzute la alin. (8) se asigură din bugetul instituţiilor de învăţământ publice sau private.
    ART. 17
    Finanţarea învăţământului special şi special integrat se face din bugetele judeţelor, respectiv bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, unde funcţionează unitatea de învăţământ special, indiferent de domiciliul copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale.
    ART. 18
    (1) În cadrul procesului de învăţământ, indiferent de nivelul acestuia, persoanele cu handicap au dreptul la:
    a) servicii educaţionale de sprijin;
    b) dotarea cu echipament tehnic adaptat tipului şi gradului de handicap şi utilizarea acestuia;
    c) adaptarea mobilierului din sălile de curs;
    d) manuale şcolare şi cursuri în format accesibil pentru elevii şi studenţii cu deficienţe de vedere;
    e) utilizarea echipamentelor şi softurilor asistive în susţinerea examenelor de orice tip şi nivel.
    (2) Preşcolarii, elevii şi studenţii cu handicap, împreună cu asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti, după caz, au dreptul la locuri gratuite în tabere de odihnă, o dată pe an, indiferent de forma de învăţământ.
    (3) Sumele aferente dreptului prevăzut la alin. (2) se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Autorităţii Naţionale pentru Tineret.
    ART. 19
    În vederea asigurării accesului persoanelor cu handicap în unităţile şi instituţiile de învăţământ, autorităţile publice au obligaţia să ia următoarele măsuri specifice:
    a) să promoveze şi să garanteze accesul la educaţie şi formare profesională al persoanelor cu handicap;
    b) să asigure şcolarizarea la domiciliu a persoanelor cu handicap nedeplasabile pe durata perioadei de şcolarizare obligatorie, precum şi pregătirea şcolară, indiferent de locul în care persoana cu handicap se află, inclusiv prin cadrele didactice de sprijin/itinerante;
    c) să asigure accesul la formele de educaţie permanentă, adaptându-le nevoilor educaţionale ale persoanelor cu handicap;
    d) să sprijine cooperarea dintre unităţile de învăţământ special sau de masă cu familia şi comunitatea, în vederea asigurării unei oferte educaţionale care răspunde nevoilor individuale ale persoanelor cu handicap;
    e) să sprijine pregătirea cadrelor didactice în vederea adaptării practicilor educaţionale pentru elevii cu handicap din grupe sau clase de învăţământ obişnuit;
    f) să asigure posibilitatea practicării unui sport de către orice persoană cu handicap, precum şi pregătirea cadrelor didactice în vederea însuşirii de către acestea a unor noţiuni medicale şi tehnice specifice;
    g) să asigure servicii educaţionale de sprijin pentru persoanele cu handicap şi familiile acestora, prin specialişti în domeniul psihopedagogiei speciale;
    h) să asigure accesul în unităţile şi instituţiile de învăţământ.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Locuinţă

    ART. 20
    (1) În vederea asigurării accesului persoanelor cu handicap la obţinerea unei locuinţe, autorităţile publice au obligaţia să ia măsuri pentru introducerea unui criteriu de prioritate pentru închirierea, la nivelurile inferioare, a locuinţelor care aparţin domeniului public al statului ori unităţilor administrativ-teritoriale ale acestuia.
    (2) Persoanele cu handicap grav beneficiază de următoarele drepturi:
    a) acordarea unei camere de locuit, suplimentar faţă de normele minimale de locuit prevăzute de lege, pe baza contractelor de închiriere pentru locuinţele care aparţin domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale ale acestuia;
#M7
    b) scutirea de la plata chiriei pentru suprafeţele locative cu destinaţie de locuinţe deţinute de stat sau de unităţile administrativ-teritoriale ale acestuia şi care sunt în folosinţa acestor persoane.
#B
    (3) Beneficiază de prevederile alin. (2) şi familia sau reprezentantul legal pe perioada în care are în îngrijire un copil ori un adult cu handicap grav.
    (4) Beneficiază de prevederile alin. (2) lit. b) şi adultul cu handicap accentuat.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Cultură, sport, turism

    ART. 21
    (1) Autorităţile competente ale administraţiei publice au obligaţia să faciliteze accesul persoanelor cu handicap la valorile culturii, la obiectivele de patrimoniu, turistice, sportive şi de petrecere a timpului liber.
    (2) În vederea asigurării accesului persoanelor cu handicap la cultură, sport şi turism, autorităţile administraţiei publice au obligaţia să ia următoarele măsuri specifice:
    a) să sprijine participarea persoanelor cu handicap şi a familiilor acestora la manifestări culturale, sportive şi turistice;
    b) să organizeze, în colaborare sau parteneriat cu persoane juridice, publice ori private, manifestări şi activităţi culturale, sportive, de petrecere a timpului liber;
    c) să asigure condiţii pentru practicarea sportului de către persoanele cu handicap;
    d) să sprijine activitatea organizaţiilor sportive ale persoanelor cu handicap.
    (3) Copilul cu handicap, precum şi persoana care îl însoţeşte beneficiază de gratuitate la bilete de intrare la spectacole, muzee, manifestări artistice şi sportive.
    (4) Adulţii cu handicap beneficiază de bilete de intrare la spectacole, muzee, manifestări artistice şi sportive, astfel:
    a) adultul cu handicap grav sau accentuat, precum şi persoana care îl însoţeşte beneficiază de gratuitate;
    b) adultul cu handicap mediu şi uşor beneficiază de bilete de intrare în aceleaşi condiţii ca pentru elevi şi studenţi.
    (5) Sumele aferente drepturilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor, al Agenţiei Naţionale pentru Sport, din bugetele locale sau, după caz, din bugetul organizatorilor publici ori privaţi.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Transport

    ART. 22
    Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să ia următoarele măsuri specifice în vederea asigurării transportului în comun al persoanelor cu handicap:
    a) să achiziţioneze mijloace de transport în comun adaptate;
    b) să adapteze mijloacele de transport în comun aflate în circulaţie în limitele tehnice posibile, conform reglementărilor în vigoare;
    c) să realizeze, în colaborare ori în parteneriat cu persoanele juridice, publice sau private, programe de transport al persoanelor cu handicap.
    ART. 23
    (1) Persoanele cu handicap grav şi accentuat beneficiază de gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă şi cu metroul.
    (2) Beneficiază de prevederile alin. (1) şi următoarele persoane:
    a) însoţitorii persoanelor cu handicap grav, în prezenţa acestora;
    b) însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezenţa acestora;
    c) însoţitorii adulţilor cu handicap auditiv şi mintal accentuat, în prezenţa acestora, pe baza anchetei sociale realizate de către asistentul social din cadrul compartimentului specializat al primăriei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap;
    d) asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav;
    e) asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat.
    (3) Legitimaţia pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă este valabilă pe întregul teritoriu al ţării, fiind recunoscută de toate regiile de transport local, şi este eliberată de direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, costurile fiind suportate din bugetele judeţelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti.
    (4) Sumele aferente dreptului prevăzut la alin. (1) şi (2) se asigură din bugetele locale.
    (5) Modalitatea de acordare a gratuităţii şi cuantumul acesteia se stabilesc prin hotărâre a consiliilor locale.
    ART. 24
    (1) Persoanele cu handicap grav beneficiază de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 12 călătorii dus-întors pe an calendaristic.
    (2) Beneficiază de prevederile alin. (1) şi următoarele persoane:
    a) însoţitorii persoanelor cu handicap grav, numai în prezenţa acestora;
    b) asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav.
    (3) Persoanele cu handicap accentuat beneficiază de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 6 călătorii dus-întors pe an calendaristic.
    (4) Beneficiază de prevederile alin. (3) şi însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, numai în prezenţa acestora.
    (5) Persoanele cu afecţiuni renale care necesită hemodializă în alte localităţi decât cele de domiciliu beneficiază de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial şi peste numărul de călătorii prevăzut, în funcţie de recomandarea centrului de dializă.
    (6) Beneficiază de prevederile alin. (5) şi asistenţii personali sau însoţitorii persoanelor cu handicap care necesită hemodializă.
    (7) Sumele aferente drepturilor prevăzute la alin. (1) - (6) se asigură din bugetul de stat prin bugetul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap.
    (8) Modalitatea de acordare a drepturilor prevăzute la alin. (1) - (6) se stabileşte prin hotărâre a Guvernului*).
------------
    *) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 680/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 20 iulie 2007.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Asistenţă juridică

    ART. 25
    (1) Persoanele cu handicap beneficiază de protecţie împotriva neglijării şi abuzului, indiferent de locul unde acestea se află.
    (2) În cazul în care persoana cu handicap, indiferent de vârstă, este în imposibilitate totală sau parţială de a-şi administra bunurile personale, aceasta beneficiază de protecţie juridică sub forma curatelei sau tutelei şi de asistenţă juridică.
    (3) Odată cu preluarea tutelei, tutorele are obligaţia de a face un inventar al tuturor bunurilor mobile şi imobile ale persoanei cu handicap şi prezintă anual un raport de gestiune autorităţii tutelare din unitatea administrativ-teritorială în care persoana cu handicap are domiciliul sau reşedinţa.
    (4) În cazul în care persoana cu handicap nu are rude ori persoane care să accepte tutela, instanţa judecătorească va putea numi ca tutore autoritatea administraţiei publice locale sau, după caz, persoana juridică privată care asigură protecţia şi îngrijirea persoanei cu handicap.
    (5) Monitorizarea respectării obligaţiilor care revin tutorelui persoanei cu handicap este asigurată de autoritatea tutelară din unitatea administrativ-teritorială în a cărei rază îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap.
    (6) Părintele, reprezentantul legal, tutorele, precum şi organizaţia neguvernamentală al cărei membru este persoana cu handicap o poate asista pe aceasta în faţa instanţelor judecătoreşti competente.
    (7) Judecarea cauzelor care au ca obiect obţinerea de către persoanele cu handicap a drepturilor prevăzute de prezenta lege se face cu celeritate.

    SECŢIUNEA a 7-a
    Facilităţi

    ART. 26*)
    Persoanele cu handicap grav sau accentuat beneficiază de următoarele facilităţi fiscale:
#M6
    a) *** Abrogată
#B
    b) scutire de la plata impozitului pe clădire şi teren;
    c) scutire de la plata taxei asupra autoturismelor, motocicletelor cu ataş şi mototriciclurilor, adaptate handicapului;
    d) scutire de la plata taxei pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare pentru activităţi economice şi viza anuală a acestora;
    e) scutire de la plata taxei hoteliere.
#CIN
    *) 1. Prin art. 298 pct. 43^2 din Legea nr. 571/2003, introdus prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009 (#M6), s-a stabilit că litera a) a art. 26 şi litera g) a art. 83 din Legea nr. 448/2006 se abrogă începând cu data de 1 ianuarie 2010.
    Ulterior, dar înainte de intrarea în vigoare a abrogării de mai sus, prin Legea nr. 360/2009 (#M8) s-a modificat lit. a) a art. 26. Reproducem mai jos prevederile lit. a) a art. 26, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 360/2009 (#M8).
#M8
    "a) scutire de impozit pe veniturile din salarii, indemnizaţii de natură salarială şi pensii;".
#CIN
    2. În legătură cu scutirea de impozit a veniturilor din salarii realizate de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, la funcţia de bază, a se vedea şi art. 55 alin. (4) lit. k^1) din Legea nr. 571/2003.

#M5
    ART. 27
    (1) Persoanele adulte cu handicap grav sau accentuat pot beneficia de credit a cărui dobândă se suportă din bugetul de stat, prin transferuri de la bugetul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap la bugetele direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în baza unui contract privind angajamentul de plată a dobânzii pentru achiziţionarea unui singur autovehicul şi pentru adaptarea unei locuinţe conform nevoilor individuale de acces, cu condiţia plăţii la scadenţă a ratelor creditului, dar şi cu condiţia ca valoarea creditului să nu depăşească 10.000 de euro, iar returnarea creditului să nu depăşească 10 ani. În cazul achiziţionării de autovehicule adaptate special pentru transportul persoanelor cu handicap netransferabile, dependente de scaunul cu rotile, valoarea creditului nu poate depăşi 20.000 de euro, perioada de rambursare fiind de 15 ani.
    (1^1) Persoanele care au contractat un credit în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi cărora, în urma reevaluării, li s-a schimbat încadrarea în gradul de handicap beneficiază în continuare de aceleaşi condiţii de rambursare până la achitarea creditului.
#B
    (2) Beneficiază de prevederile alin. (1) şi familia sau persoana care are în îngrijire cel puţin un copil cu handicap grav ori accentuat.
#M5
    (3) Metodologia de preluare de către direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti a contractelor privind angajamentul de plată a dobânzii încheiate de Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap şi de asigurare a transferurilor financiare se aprobă prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap.
#B
    ART. 28
    Persoanele cu handicap, deţinătoare de autoturisme adaptate handicapului, precum şi persoanele care le au în îngrijire beneficiază de scutire de la plata tarifului de utilizare a reţelelor de drumuri naţionale, prevăzut în Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 29
    Sumele aferente dreptului prevăzut la art. 28 se suportă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor.

    SECŢIUNEA a 8-a
    Asigurarea continuităţii în măsurile de protecţie

    ART. 30
    În vederea asigurării corelării serviciilor din sistemul de protecţie a copilului cu handicap cu serviciile din sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu handicap, autorităţile responsabile ale administraţiei publice au obligaţia să ia următoarele măsuri specifice:
    a) să planifice şi să asigure tranziţia tânărului cu handicap din sistemul de protecţie a copilului în sistemul de protecţie a persoanei adulte cu handicap, în baza nevoilor individuale identificate ale acestuia;
    b) să asigure continuitatea serviciilor acordate persoanelor cu handicap;
    c) să instituie măsuri menite să asigure pregătirea tânărului pentru viaţa adultă şi pentru viaţa independentă;
    d) să desfăşoare, în colaborare sau în parteneriat cu persoanele juridice, publice ori private, programe de pregătire pentru viaţa de adult;
    e) să desfăşoare activităţi de informare a tânărului cu handicap în ceea ce priveşte oportunităţile de educaţie, angajare, acces la viaţa familială şi viaţa socială, la diferite mijloace de petrecere a timpului liber;
    f) să evalueze, la cerere, elevii din unităţile de învăţământ speciale.

    CAP. 3
    Servicii şi prestaţii sociale

    SECŢIUNEA 1
    Servicii sociale

    ART. 31
    (1) Dreptul la asistenţă socială sub formă de servicii sociale se acordă la cerere sau din oficiu, după caz, pe baza actelor doveditoare, în condiţiile prevăzute de lege.
    (2) Cererea pentru acordarea dreptului la servicii sociale se înregistrează la autoritatea administraţiei publice locale în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap.
    (3) Cererea şi actele doveditoare se depun spre înregistrare de persoana cu handicap, familia sa, reprezentantul legal, asistentul personal, asistentul personal profesionist sau organizaţia neguvernamentală al cărei membru este persoana cu handicap.
    (4) În vederea asigurării serviciilor, sociale necesare persoanelor cu handicap, autorităţile publice au obligaţia să ia următoarele măsuri speciale:
    a) să creeze condiţii de acces pentru toate tipurile de servicii corespunzătoare nevoilor individuale ale persoanelor cu handicap;
    b) să iniţieze, să susţină şi să dezvolte servicii sociale centrate pe persoana cu handicap, în colaborare sau în parteneriat cu persoane juridice, publice ori private;
    c) să asigure ponderea personalului de specialitate angajat în sistemul de protecţie a persoanelor cu handicap în raport cu tipurile de servicii sociale: asistenţi sociali, psihologi, instructori de ergoterapie, kinetoterapeuţi, pedagogi de recuperare, logopezi, psihopedagogi, cadre didactice de sprijin, educatori specializaţi, medici psihiatri, medici dentişti, infirmieri;
    d) să implice în activităţile de îngrijire, reabilitare şi integrare a persoanei cu handicap familia acesteia;
    e) să asigure instruirea în problematica specifică a persoanei cu handicap a personalului care îşi desfăşoară activitatea în sistemul de protecţie a persoanelor cu handicap, inclusiv a asistenţilor personali şi a asistenţilor personali profesionişti;
    f) să dezvolte şi să sprijine programe de colaborare între părinţi şi specialişti în domeniul handicapului, în colaborare sau în parteneriat cu persoanele juridice, publice ori private;
    g) să înfiinţeze şi să susţină sistemul bazat pe managementul de caz în protecţia persoanei cu handicap;
    h) să încurajeze şi să susţină activităţile de voluntariat;
    i) să asigure asistenţă şi îngrijire sociomedicală la domiciliul persoanei cu handicap.
    ART. 32
    (1) Persoanele cu handicap beneficiază de servicii sociale acordate:
    a) la domiciliu;
    b) în comunitate;
    c) în centre de zi şi centre rezidenţiale, publice sau private.
    (2) Serviciile sociale destinate persoanelor cu handicap sunt proiectate şi adaptate conform nevoilor individuale ale persoanei.
    ART. 33
    (1) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a organiza, administra şi finanţa servicii sociale destinate persoanelor cu handicap, în condiţiile legii.
    (2) Autorităţile administraţiei publice locale pot contracta servicii sociale cu furnizori de servicii sociale de drept privat, acreditaţi, în condiţiile legii.
    (3) Costul serviciului social contractat nu poate depăşi costul avut de serviciul respectiv la data contractării sau costul mediu al funcţionării serviciului la data înfiinţării, în cazul unui serviciu nou.
    (4) Modalitatea de contractare va fi stabilită prin normele metodologice*) de aplicare a prevederilor prezentei legi.
------------
    *) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 4 aprilie 2007.

    ART. 34
    (1) Serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu handicap se află în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap.
    (2) Monitorizarea implementării standardelor specifice de calitate şi controlul respectării lor sunt în competenţa Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap şi se aplică de către personalul cu atribuţii în domeniu, conform unei metodologii aprobate prin ordin al preşedintelui acesteia.
    (3) În realizarea activităţii prevăzute la alin. (1) personalul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap are acces în spaţiile care au legătură cu furnizarea de servicii sociale, la date şi informaţii legate de persoanele cu handicap beneficiare ale serviciului respectiv.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Asistentul personal

    ART. 35
    Persoana cu handicap grav are dreptul, în baza evaluării sociopsihomedicale, la un asistent personal.
    ART. 36
    (1) Poate fi încadrată cu contract individual de muncă în funcţia de asistent personal persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
    a) are vârsta minimă de 18 ani împliniţi;
    b) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni care face-o incompatibilă cu exercitarea ocupaţiei de asistent personal;
    c) are capacitate deplină de exerciţiu;
    d) are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată de medicul de familie sau pe baza unui examen medical de specialitate;
    e) a absolvit cel puţin cursurile învăţământului general obligatoriu, cu excepţia rudelor şi afinilor până la gradul al IV-lea inclusiv ale persoanei cu handicap grav, precum şi cu excepţia soţului sau soţiei, după caz; în situaţii excepţionale, la propunerea asistentului social din cadrul aparatului propriu al consiliului local în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana care urmează să îndeplinească funcţia de asistent personal, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap poate aproba derogarea de la îndeplinirea condiţiilor de studii şi în cazul altor persoane.
    (2) Nu pot deţine calitatea de asistent personal persoanele care beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 7 ani.
    ART. 37
    (1) Pe perioada îngrijirii şi protecţiei persoanei cu handicap grav, pe baza contractului individual de muncă, asistentul personal are următoarele drepturi:
    a) salariu de bază stabilit potrivit dispoziţiilor legale privind salarizarea asistentului social cu studii medii din unităţile de asistenţă socială din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi, precum şi spor de vechime şi alte sporuri aferente acordate în condiţiile legii;
    b) program de lucru care să nu depăşească în medie 8 pe zi şi 40 de ore pe săptămână;
    c) concediu anual de odihnă, potrivit dispoziţiilor legale aplicabile personalului încadrat în instituţii publice;
    d) transport urban gratuit, în condiţiile prevăzute la art. 23;
    e) transport interurban, în condiţiile prevăzute la art. 24.
    (2) Pe perioada concediului de odihnă, angajatorul are obligaţia de a asigura persoanei cu handicap grav un înlocuitor al asistentului personal, inclusiv în cazul în care asistentul personal este rudă până la gradul al IV-lea inclusiv a acesteia.
    (3) În situaţia în care angajatorul nu poate asigura un înlocuitor al asistentului personal, persoanei cu handicap grav i se acordă o indemnizaţie echivalentă cu salariul net al asistentului personal sau găzduirea într-un centru de tip respiro.
    ART. 38
    Asistentul personal are următoarele obligaţii principale:
    a) să participe, o dată la 2 ani, la instruirea organizată de angajator;
    b) să semneze un angajament, ca act adiţional la contractul individual de muncă, prin care îşi asumă răspunderea de a realiza integral planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav;
    c) să presteze pentru persoana cu handicap grav toate activităţile şi serviciile prevăzute în contractul individual de muncă, în fişa postului şi în planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv în planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav;
    d) să trateze cu respect, bună-credinţă şi înţelegere persoana cu handicap grav şi să nu abuzeze fizic, psihic sau moral de starea acesteia;
    e) să comunice direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în termen de 48 de ore de la luarea la cunoştinţă, orice modificare survenită în starea fizică, psihică sau socială a persoanei cu handicap grav şi alte situaţii de natură să modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege.
    ART. 39
    (1) Contractul individual de muncă al asistentului personal se încheie cu primăria localităţii de domiciliu sau reşedinţă a persoanei cu handicap grav, după caz, în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării cererii.
    (2) Contractul individual de muncă se întocmeşte în 3 exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă, iar cel de-al treilea exemplar se transmite direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în termen de 5 zile de la încheierea acestuia.
    (3) Modalităţile şi condiţiile de încheiere, modificare şi încetare a contractului individual de muncă al asistentului personal se completează cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Contractul individual de muncă al asistentului personal încetează de drept în cazul decesului persoanei cu handicap grav.
    ART. 40
    (1) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să prevadă şi să garanteze în bugetul local sumele necesare din care se suportă salarizarea, precum şi celelalte drepturi cuvenite asistentului personal, potrivit legii.
    (2) Serviciul public de asistenţă socială dispune efectuarea de controale periodice asupra activităţii asistenţilor personali şi prezintă semestrial un raport consiliului local.
    ART. 41
    Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare de către asistentul personal a obligaţiilor prevăzute de dispoziţiile legale în sarcina lui, precum şi a celor prevăzute în contractul individual de muncă atrage răspunderea disciplinară, civilă sau, după caz, penală a acestuia, în condiţiile legii.
    ART. 42
    (1) Adultul cu handicap vizual grav poate opta pentru asistent personal sau indemnizaţie de însoţitor.
    (2) Persoanele cu handicap grav care au şi calitatea de pensionari de invaliditate gradul I pot opta pentru indemnizaţia pentru însoţitor prevăzută la art. 61 din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau pentru asistent personal. Dreptul de opţiune se menţine şi în cazul trecerii pensionarilor de invaliditate la pensia pentru limită de vârstă.
    (3) Invalizii de război care au şi calitatea de persoane cu handicap grav şi sunt pensionari de invaliditate gradul I beneficiază atât de dreptul prevăzut la alin. (2), cât şi de dreptul prevăzut la art. 3 din Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului cu handicap grav, adulţii cu handicap grav ori reprezentanţii legali ai acestora, cu excepţia celor cu handicap vizual grav, pot opta între asistent personal şi primirea unei indemnizaţii lunare.
    (5) Opţiunea se exprimă prin cerere adresată în scris direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, şi devine valabilă numai pe baza acordului exprimat în scris al acestora.
    (6) Direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, vor comunica angajatorului, în termen de 5 zile, acordul pentru opţiunea exprimată în condiţiile prevăzute la alin. (5).
    ART. 43
    (1) Indemnizaţia lunară prevăzută la art. 42 alin. (4) este în cuantum egal cu salariul net al asistentului social debutant cu studii medii din unităţile de asistenţă socială din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi.
    (2) Plata indemnizaţiei lunare se asigură de primăriile în a căror rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap grav.
    (3) Plata indemnizaţiei se face pe perioada valabilităţii certificatului de încadrare în grad de handicap, emis de comisiile de protecţie a copiilor sau de comisiile de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, după caz.
    (4) Nu pot beneficia de indemnizaţia lunară:
    a) părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului cu handicap grav care se află în internate ori în centre de plasament aferente unităţilor sau instituţiilor de învăţământ special;
    b) adulţii cu handicap grav sau reprezentanţii lor legali pe perioada în care adulţii cu handicap grav se află în centre rezidenţiale publice, cu excepţia centrului de tip respiro, ori în alte tipuri de instituţii publice cu caracter social în care se asigură întreţinere completă din partea autorităţii administraţiei publice;
    c) persoanele cu handicap grav care sunt reţinute, arestate sau condamnate definitiv la o pedeapsă privativă de libertate, pe perioada reţinerii, arestării ori a detenţiei.
    ART. 44
    Autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la alin. (2) au obligaţia:
    a) de a angaja şi salariza asistentul personal al persoanei cu handicap grav, în condiţiile legii;
    b) de a asigura şi garanta plata indemnizaţiei lunare, în cazul în care persoana cu handicap grav sau reprezentantul ei legal a optat pentru aceasta.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Asistentul personal profesionist

    ART. 45
    (1) Adultul cu handicap grav sau accentuat care nu dispune de spaţiu de locuit, nu realizează venituri ori realizează venituri de până la nivelul salariului mediu pe economie poate beneficia de îngrijirea şi protecţia unui asistent personal profesionist.
    (2) Îngrijirea şi protecţia adulţilor cu handicap grav sau accentuat de către asistentul personal profesionist se fac pe baza deciziei comisiilor de evaluare a persoanelor adulte cu handicap judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.
    (3) Opinia adultului cu handicap grav sau accentuat se va lua în considerare la luarea deciziei referitoare la stabilirea asistentului personal profesionist.
    (4) Contractul de muncă al asistentului personal profesionist se încheie de către direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, sau de către furnizorii de servicii sociale privaţi, acreditaţi în condiţiile legii.
    (5) Monitorizarea şi controlul activităţii de îngrijire şi protecţie a adulţilor cu handicap grav şi accentuat de către asistentul personal profesionist se fac de direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.
    (6) Asistentul maternal care îngrijeşte copilul cu handicap grav sau accentuat până la vârsta majoratului poate opta să devină asistent personal profesionist.
    ART. 46
    (1) Pentru fiecare adult cu handicap grav sau accentuat aflat în îngrijirea şi protecţia asistentului personal profesionist se acordă sumele necesare acoperirii cheltuielilor lunare de hrană, echipament, cazarmament, materiale igienico-sanitare, precum şi sumele aferente acoperirii cheltuielilor de locuit.
    (2) Sumele prevăzute la alin. (1) se suportă din bugetul propriu al judeţului, respectiv al sectorului municipiului Bucureşti, pe a cărui rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa asistentul personal profesionist.
    (3) Cuantumul sumelor acordate în condiţiile alin. (1) se stabileşte prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv local al sectorului municipiului Bucureşti, şi nu poate depăşi cuantumul cheltuielilor efectuate pentru adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice.
    (4) Sumele necesare acoperirii cheltuielilor prevăzute la alin. (1), suportate de furnizorii de servicii sociale privaţi acreditaţi, se restituie acestora la cerere, de către direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, pe baza documentelor justificative, în termen de 15 zile de la data depunerii cererii.
    (5) Modalitatea de decontare a cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap.
    ART. 47
    (1) Pe perioada îngrijirii şi protecţiei adulţilor cu handicap grav sau accentuat, asistentul personal profesionist beneficiază de următoarele drepturi:
    a) salariul de bază stabilit potrivit dispoziţiilor legale privind salarizarea asistentului social cu studii medii din unităţile de asistenţă socială din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi, precum şi spor de vechime şi alte sporuri aferente acordate în condiţiile legii;
    b) un spor de 15% calculat la salariul de bază, pentru suprasolicitare neuropsihică şi condiţii de muncă deosebite în care îşi desfăşoară activitatea;
    c) un spor de 15% calculat la salariul de bază, pe perioada în care are în îngrijire şi protecţie cel puţin două persoane adulte cu handicap grav sau accentuat;
    d) un spor de 25% calculat la salariul de bază, pe perioada în care are în îngrijire şi protecţie o persoană adultă cu handicap grav sau accentuat, infectat cu HIV ori bolnav de SIDA.
    (2) Asistentul personal profesionist beneficiază şi de alte drepturi, după cum urmează:
    a) consiliere şi sprijin din partea specialiştilor de la direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, ori a furnizorilor de servicii sociale, în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin cu privire la îngrijirea şi protecţia persoanei adulte cu handicap grav sau accentuat;
    b) decontarea cheltuielilor de transport interurban, cazare şi masă, în cazul în care deplasarea se face în interesul adultului cu handicap grav sau accentuat, în condiţiile stabilite pentru personalul din sectorul bugetar;
    c) transport urban gratuit, în condiţiile prevăzute la art. 23.
    (3) Pe perioada concediului de odihnă, angajatorul are obligaţia de a asigura persoanei cu handicap grav sau accentuat un înlocuitor al asistentului personal profesionist ori găzduirea într-un centru de tip respiro.
    ART. 48
    (1) Condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului personal profesionist se reglementează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap.
    (2) Standardele minime obligatorii pentru asigurarea îngrijirii şi protecţiei adulţilor cu handicap grav sau accentuat la asistentul personal profesionist se elaborează de Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap şi se aprobă prin ordin al preşedintelui acesteia.
    ART. 49
    Asistentul personal profesionist are următoarele obligaţii principale:
    a) să participe anual la instruirea organizată de angajator;
    b) să semneze un angajament, ca act adiţional la contractul individual de muncă, prin care îşi asumă răspunderea de a realiza integral planul individual de servicii al adultului cu handicap grav sau accentuat;
    c) să presteze pentru adultul cu handicap grav sau accentuat toate activităţile şi serviciile prevăzute în contractul individual de muncă, în fişa postului şi în planul individual de servicii;
    d) să trateze cu respect, bună-credinţă şi înţelegere adultul cu handicap grav sau accentuat şi să nu abuzeze fizic, psihic ori moral de starea acestuia;
    e) să comunice direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în termen de 48 de ore de la luarea la cunoştinţă, orice modificare survenită în starea fizică, psihică ori socială a adultului cu handicap grav sau accentuat şi alte situaţii de natură să modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege.
    ART. 50
    Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare de către asistentul personal profesionist a obligaţiilor prevăzute de dispoziţiile legale în sarcina acestuia, precum şi a celor prevăzute în contractul individual de muncă atrage răspunderea disciplinară, civilă, ori, după caz, penală a asistentului personal profesionist, în condiţiile legii.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Centre pentru persoanele cu handicap

    ART. 51
    (1) Persoana cu handicap poate beneficia de servicii sociale acordate în centre de zi şi centre rezidenţiale de diferite tipuri, publice, public-private sau private.
    (2) Centrele de zi şi centrele rezidenţiale reprezintă locaţii în care serviciile sociale sunt acordate de personal calificat şi care dispun de infrastructura adecvată furnizării acestora; centrele rezidenţiale sunt locaţii în care persoana cu handicap este găzduită cel puţin 24 de ore.
    (3) În sensul prezentei legi, tipurile de centre rezidenţiale pentru persoane cu handicap sunt:
    a) centre de îngrijire şi asistenţă;
    b) centre de recuperare şi reabilitare;
    c) centre de integrare prin terapie ocupaţională;
    d) centre de pregătire pentru o viaţă independentă;
    e) centre respiro/centre de criză;
    f) centre de servicii comunitare şi formare;
    g) locuinţe protejate;
    h) altele.
    (4) Admiterea unei persoane cu handicap într-un centru rezidenţial, cu excepţia celor prevăzute la alin. (3) lit. e) şi g), se face în cazul în care acesteia nu i se pot asigura protecţia şi îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate.
    (5) Centrele publice pentru persoane cu handicap se înfiinţează şi funcţionează ca structuri cu sau fără personalitate juridică, în subordinea consiliilor judeţene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în structura direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, cu avizul şi sub îndrumarea metodologică a Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap.
#M2
    (6) Centrele private pentru persoanele cu handicap se înfiinţează şi funcţionează ca structuri cu sau fără personalitate juridică, cu avizul şi sub îndrumarea metodologică a Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap.
#B
    ART. 52
    (1) În vederea desfăşurării unui tip de activităţi cu caracter inovator în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap, furnizorii de servicii sociale acreditaţi pot înfiinţa, administra şi finanţa centre-pilot, pentru o durată de maximum 2 ani.
    (2) Evaluarea activităţilor cu caracter inovator se face de serviciul public descentralizat competent teritorial al Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, în colaborare cu Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap.
    ART. 53
    (1) Într-un centru de zi sau rezidenţial serviciile sociale pot fi furnizate în sistem integrat cu serviciile medicale, de educaţie, de locuire, de ocupare a forţei de muncă şi altele asemenea.
    (2) Persoanele cu handicap din centrele de zi sau rezidenţiale beneficiază de servicii medicale din cadrul pachetului de servicii medicale de bază care se suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, conform Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.
    (3) Coordonarea serviciilor sociale furnizate în sistem integrat se face de autoritatea administraţiei publice locale sau de furnizorul de servicii sociale care înfiinţează, administrează şi finanţează centrul.
    (4) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului alocă fonduri de la buget pentru finanţarea cheltuielilor aferente:
    a) activităţilor de educaţie desfăşurate în centrele pentru persoanele cu handicap;
    b) perfecţionării pregătirii profesionale a cadrelor didactice;
    c) altor acţiuni şi activităţi, în condiţiile legii.
    ART. 54
    (1) Persoana cu handicap are dreptul să fie îngrijită şi protejată într-un centru din localitatea/judeţul în a cărei/cărui rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa.
    (2) Finanţarea centrelor publice se face din bugetele proprii ale judeţelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, pe teritoriul cărora funcţionează acestea.
    (3) În cazul în care nevoile individuale ale persoanei cu handicap nu pot fi asigurate în condiţiile prevăzute la alin. (1), persoana cu handicap poate fi îngrijită şi protejată într-un centru aflat în altă unitate administrativ-teritorială.
    (4) Decontarea cheltuielilor dintre autorităţile administraţiei publice locale se face în baza costului mediu lunar al cheltuielilor efectuate în luna anterioară de centrul în care persoana cu handicap este îngrijită şi protejată.
    (5) Modalitatea de decontare va fi stabilită prin normele metodologice*) de aplicare a prevederilor prezentei legi.
------------
    *) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 4 aprilie 2007.

    ART. 55
    (1) Furnizorul de servicii sociale are obligaţia de a promova, facilita şi asigura personalului programe de formare profesională, precum şi programe de instruire specifică cu privire la problematica handicapului şi legislaţia în domeniu.
    (2) Personalul din cadrul centrelor prevăzute la art. 51 alin. (1) are obligaţia respectării standardelor specifice de calitate, precum şi a prevederilor legale privind drepturile persoanelor cu handicap.
    (3) Nerespectarea prevederilor alin. (2) atrage, după caz, răspunderea disciplinară, contravenţională sau penală, conform prevederilor legale.
    ART. 56
    (1) Personalul de specialitate care îşi desfăşoară activitatea în centrele publice din mediul rural, de zi şi rezidenţiale pentru copiii şi adulţii cu handicap, beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport dus-întors de la domiciliu, în condiţiile legii.
    (2) Sumele necesare acordării drepturilor prevăzute la alin. (1) se asigură din bugetele proprii ale judeţelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, pe a căror rază teritorială funcţionează centrul.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Prestaţii sociale pentru persoanele cu handicap

    ART. 57
    (1) Dreptul la asistenţă socială sub formă de prestaţii sociale se acordă la cerere sau din oficiu, după caz, pe baza actelor doveditoare, în condiţiile prevăzute de lege.
    (2) Cererea pentru plata prestaţiilor sociale se înregistrează la autoritatea administraţiei publice locale competente în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap.
    (3) Cererea şi actele doveditoare pot fi depuse în condiţiile prevăzute la art. 31 alin. (3).
    (4) Plata prestaţiei sociale se face începând cu luna următoare depunerii cererii şi încetează cu luna următoare încetării dreptului la prestaţia socială respectivă.
    ART. 58
    (1) Copiii cu handicap, inclusiv copiii cu handicap de tip HIV/SIDA, beneficiază de alocaţie de stat în condiţiile şi în cuantumul prevăzut de lege, majorat cu 100%.
    (2) Copiii cu handicap de tip HIV/SIDA beneficiază de o alocaţie lunară de hrană, calculată pe baza alocaţiei zilnice de hrană stabilite pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice.
    (3) Adultul cu handicap vizual grav primeşte pentru plata însoţitorului o indemnizaţie echivalentă cu salariul net al asistentului social debutant cu studii medii din unităţile de asistenţă socială din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi.
    (4) Adultul cu handicap beneficiază, în condiţiile prezentei legi, de următoarele prestaţii sociale:
#M4
    a) indemnizaţie lunară, indiferent de venituri:
    1. în cuantum de 202 lei, pentru adultul cu handicap grav;
    2. în cuantum de 166 lei, pentru adultul cu handicap accentuat;
    b) buget personal complementar lunar, indiferent de venituri:
    1. în cuantum de 91 lei, pentru adultul cu handicap grav;
    2. în cuantum de 68 lei, pentru adultul cu handicap accentuat;
    3. în cuantum de 33,5 lei, pentru adultul cu handicap mediu.
#B
    (5) Beneficiază de prestaţia socială prevăzută la alin. (4) lit. b) şi familia sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav, accentuat ori mediu pe perioada în care îl are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere.
    (6) Nu pot beneficia de prevederile alin. (4):
    a) adulţii cu handicap îngrijiţi şi protejaţi în centre rezidenţiale publice, cu excepţia centrului de tip respiro;
    b) persoanele cu handicap care sunt reţinute, arestate sau condamnate definitiv la o pedeapsă privativă de libertate, pe perioada reţinerii, arestării ori a detenţiei;
    c) adulţii cu handicap grav sau accentuat care realizează venituri, aflaţi în îngrijirea şi protecţia asistentului personal profesionist.
    (7) Nu pot beneficia de prevederile alin. (4) lit. a) adulţii cu handicap grav sau accentuat care nu realizează venituri, aflaţi în îngrijirea şi protecţia asistentului personal profesionist.
    (8) Nu pot beneficia de dreptul prevăzut la alin. (1) copiii cu handicap care se află în internate sau centre de plasament aferente unităţilor ori instituţiilor de învăţământ special sau în alte tipuri de instituţii publice cu caracter social, cu excepţia centrului de tip respiro, în care se asigură întreţinere completă din partea autorităţii administraţiei publice.
    (9) De dreptul prevăzut la alin. (2) poate beneficia copilul bolnav de SIDA numai pe perioada în care este îngrijit în familie.
    (10) Sumele aferente drepturilor prevăzute la alin. (1) - (5) şi cheltuielilor de administrare se vor asigura prin bugetele proprii ale judeţelor/sectoarelor municipiului Bucureşti din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute cu această destinaţie în bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse.
    (11) Plata drepturilor prevăzute la alin. (1) - (5) se realizează prin direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.
    (12) Bugetul personal complementar prevăzut la alin. (4) lit. b) nu este luat în calcul la stabilirea altor drepturi şi obligaţii.
    (13) Cuantumul drepturilor se actualizează anual cu indicele creşterii preţurilor de consum, prin hotărâre a Guvernului.
    (14) Drepturile restante aferente deciziilor emise şi neplătite în anul 2006 pentru persoanele cu handicap vizual, stabilite în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999**) privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 519/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se asigură şi se plătesc de către Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse prin direcţiile de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
------------
    **) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999 a fost abrogată prin Legea nr. 448/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.006 din 18 decembrie 2006.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Obligaţiile persoanelor cu handicap, ale familiei sau reprezentanţilor legali

    ART. 59
    Persoanele cu handicap au următoarele obligaţii:
    a) să se prezinte, din oficiu sau la solicitare, pentru evaluare şi reevaluare, la comisiile cu competenţă în domeniu;
    b) să depună diligenţele necesare pentru a beneficia de drepturile prevăzute de lege;
    c) să urmeze activităţile şi serviciile prevăzute în planul de recuperare pentru copilul cu handicap, respectiv în planul individual de servicii al adultului cu handicap;
    d) să depună diligenţe pentru încadrarea în muncă, în condiţiile legii, în raport cu pregătirea, posibilităţile fizice şi psihice, pe baza recomandărilor comisiei cu competenţă în domeniu;
    e) să colaboreze cu asistenţii sociali şi specialiştii care au ca scop recuperarea, reabilitarea, orientarea profesională şi integrarea socială;
    f) să aducă la cunoştinţă direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în termen de 48 de ore de la luarea la cunoştinţă, orice modificare cu privire la gradul de handicap, domiciliu sau reşedinţă, starea materială şi alte situaţii de natură să modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege.
    ART. 60
    Persoana care are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere un copil sau adult cu handicap are următoarele obligaţii principale:
    a) să asigure creşterea şi îngrijirea corespunzătoare a persoanei cu handicap;
    b) să respecte şi/sau să urmeze activităţile şi serviciile prevăzute în planul de recuperare pentru copilul cu handicap, respectiv în planul individual de servicii al adultului cu handicap;
    c) să însoţească persoana cu handicap, la termenul necesar sau la solicitare, pentru evaluare şi reevaluare, la comisiile cu competenţă în domeniu;
    d) să se prezinte la solicitarea direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti;
    e) să colaboreze cu asistenţii sociali şi specialiştii care au ca scop recuperarea, reabilitarea, orientarea profesională şi integrarea socială;
    f) să comunice direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în termen de 48 de ore de la luarea la cunoştinţă, orice modificare cu privire la gradul de handicap, domiciliu sau reşedinţă, starea materială, precum şi alte situaţii de natură să modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege.

    CAP. 4
    Accesibilitate

    ART. 61
    În vederea asigurării accesului persoanelor cu handicap la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional, autorităţile publice au obligaţia să ia următoarele măsuri specifice:
    a) să promoveze şi să implementeze conceptul Acces pentru toţi, pentru a împiedica crearea de noi bariere şi apariţia unor noi surse de discriminare;
    b) să sprijine cercetarea, dezvoltarea şi producţia de noi tehnologii de informare şi comunicare şi tehnologii asistive;
    c) să recomande şi să susţină introducerea în pregătirea iniţială a elevilor şi studenţilor a unor cursuri referitoare la problematica handicapului şi a nevoilor acestora, precum şi la diversificarea modalităţilor de realizare a accesibilităţii;
    d) să faciliteze accesul persoanelor cu handicap la noile tehnologii;
    e) să asigure accesul la informaţiile publice pentru persoanele cu handicap;
    f) să asigure interpreţi autorizaţi ai limbajului mimico-gestual şi ai limbajului specific persoanelor cu surdocecitate;
    g) să proiecteze şi să deruleze, în colaborare sau în parteneriat cu persoanele juridice, publice ori private, programe de accesibilitate sau de conştientizare asupra importanţei acesteia.
    ART. 62
    (1) Clădirile de utilitate publică, căile de acces, clădirile de locuit construite din fonduri publice, mijloacele de transport în comun şi staţiile acestora, taxiurile, vagoanele de transport feroviar pentru călători şi peroanele principalelor staţii, spaţiile de parcare, străzile şi drumurile publice, telefoanele publice, mediul informaţional şi comunicaţional vor fi adaptate conform prevederilor legale în domeniu, astfel încât să permită accesul neîngrădit al persoanelor cu handicap.
    (2) Clădirile de patrimoniu şi cele istorice se vor adapta, cu respectarea caracteristicilor arhitectonice, conform prevederilor legale în domeniu.
    (3) Costurile lucrărilor necesare pentru realizarea adaptărilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se suportă din bugetele autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale şi din sursele proprii ale persoanelor juridice cu capital privat, după caz.
    (4) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să includă reprezentanţi ai Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap sau ai organizaţiilor neguvernamentale ale persoanelor cu handicap în comisiile de recepţie a lucrărilor de construcţie ori de adaptare a obiectivelor prevăzute la alin. (1) şi (2).
    ART. 63
    (1) Autorităţile prevăzute de lege au obligaţia să elibereze autorizaţia de construcţie pentru clădirile de utilitate publică numai în condiţiile respectării prevederilor legale în domeniu, astfel încât să fie permis accesul neîngrădit al persoanelor cu handicap.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi pentru clădirile de locuit care se construiesc ori pentru care se realizează lucrări de consolidare, de reabilitare, de extindere şi/sau de modernizare, cu finanţare din fonduri publice.
    (3) Adaptarea accesului în clădirile aflate în patrimoniul public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale se face şi în condiţiile când nu se realizează lucrările prevăzute la alin. (2), la solicitarea persoanelor cu handicap grav, locatari ai acestora.
    ART. 64
    (1) Pentru a facilita accesul neîngrădit al persoanelor cu handicap la transport şi călătorie, până la 31 decembrie 2010, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să ia măsuri pentru:
    a) adaptarea tuturor mijloacelor de transport în comun aflate în circulaţie;
    b) adaptarea tuturor staţiilor mijloacelor de transport în comun conform prevederilor legale, inclusiv marcarea prin pavaj tactil a spaţiilor de acces spre uşa de intrare în mijlocul de transport;
    c) montarea panourilor de afişaj corespunzătoare nevoilor persoanelor cu handicap vizual şi auditiv în mijloacele de transport public;
    d) imprimarea cu caractere mari şi în culori contrastante a rutelor şi a indicativelor mijloacelor de transport în comun.
    (2) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, toţi operatorii de taxi au obligaţia să asigure cel puţin o maşină adaptată transportului persoanelor cu handicap care utilizează fotoliul rulant.
    (3) Constituie discriminare refuzul conducătorului de taxi de a asigura transportul persoanei cu handicap şi a dispozitivului de mers.
    (4) Până la data de 31 decembrie 2007, autorităţile administraţiei publice locale competente au obligaţia să ia măsuri pentru:
    a) adaptarea trecerilor de pietoni de pe străzile şi drumurile publice conform prevederilor legale, inclusiv marcarea prin pavaj tactil;
    b) montarea sistemelor de semnalizare sonoră şi vizuală la intersecţiile cu trafic intens.
    (5) Câinele-ghid care însoţeşte persoana cu handicap grav are acces liber şi gratuit în toate locurile publice şi în mijloacele de transport.
    (6) Până la data de 31 decembrie 2010, administratorii infrastructurii feroviare şi operatorii de transport feroviar au următoarele obligaţii:
    a) să adapteze cel puţin un vagon şi staţiile principale de tren, pentru a permite accesul persoanelor cu handicap care utilizează fotoliul rulant;
    b) să marcheze prin pavaj tactil contrastant căile spre peroanele de îmbarcare, ghişee sau alte utilităţi.
    ART. 65
    (1) În spaţiile de parcare de pe lângă clădirile de utilitate publică, precum şi în cele organizate vor fi adaptate, rezervate şi semnalizate prin semn internaţional cel puţin 4% din numărul total al locurilor de parcare, dar nu mai puţin de două locuri, pentru parcarea gratuită a mijloacelor de transport pentru persoane cu handicap.
    (2) Persoanele cu handicap sau reprezentanţii legali ai acestora, la cerere, pot beneficia de un card-legitimaţie pentru locurile gratuite de parcare. Autovehiculul care transportă o persoană cu handicap posesoare de card-legitimaţie beneficiază de parcare gratuită.
    (3) Modelul cardului-legitimaţie va fi stabilit în normele metodologice*) de aplicare a prevederilor prezentei legi. Eliberarea cardurilor se face de către autorităţile administraţiei publice locale.
    (4) Costurile aferente dreptului prevăzut la alin. (2) se suportă din bugetele locale.
    (5) În spaţiile de parcare ale domeniului public şi cât mai aproape de domiciliu administratorul acestora repartizează locuri de parcare gratuită persoanelor cu handicap care au solicitat şi au nevoie de astfel de parcare.
------------
    *) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 4 aprilie 2007.

    ART. 66
    (1) Editurile au obligaţia să pună matriţele electronice utilizate pentru tipărirea cărţilor şi revistelor la dispoziţia persoanelor juridice autorizate care le solicită pentru a le transforma în format accesibil persoanelor cu deficienţe de vedere sau de citire, în condiţiile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Bibliotecile publice au obligaţia să înfiinţeze secţii cu carte în formate accesibile persoanelor cu deficienţe de vedere sau de citire.
    ART. 67
    (1) Până la data de 31 martie 2007, operatorii de telefonie au următoarele obligaţii:
    a) să adapteze cel puţin o cabină la o baterie de telefoane publice în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    b) să furnizeze informaţii despre costurile serviciilor în forme accesibile persoanelor cu handicap.
    (2) Operatorii de servicii bancare au obligaţia să pună la dispoziţia persoanelor cu handicap, la solicitarea acestora, extrase de cont şi alte informaţii în formate accesibile.
    (3) Angajaţii operatorilor de servicii bancare şi poştale au obligaţia de a acorda asistenţă în completarea formularelor, la solicitarea persoanelor cu handicap.
    ART. 68
    Până la data de 31 decembrie 2007, proprietarii de spaţii hoteliere au următoarele obligaţii:
    a) să adapteze cel puţin o cameră pentru găzduirea persoanei cu handicap care utilizează fotoliul rulant;
    b) să marcheze prin pavaj sau covoare tactile intrarea, recepţia şi să deţină harta tactilă a clădirii;
    c) să monteze lifturi cu însemne tactile.
    ART. 69
    (1) Autorităţile şi instituţiile centrale şi locale, publice sau private asigură, pentru relaţiile directe cu persoanele cu handicap auditiv ori cu surdocecitate, interpreţi autorizaţi ai limbajului mimico-gestual sau ai limbajului specific al persoanei cu surdocecitate.
    (2) Metodologia de autorizare a interpreţilor**) va fi aprobată prin ordin comun al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului şi al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse, la propunerea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, cu consultarea Asociaţiei Naţionale a Surzilor din România, precum şi a organizaţiilor neguvernamentale din domeniul surdocecităţii.
------------
    **) A se vedea Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse, al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 671/1.640/61/2007 pentru aprobarea Metodologiei de autorizarea interpreţilor limbajului mimico-gestual şi a interpreţilor limbajului specific persoanei cu surdocecitate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 662 din 27 septembrie 2007.

    ART. 70
    (1) Autorităţile centrale şi locale publice, precum şi instituţiile centrale şi locale, publice sau de drept privat, au obligaţia de a asigura servicii de informare şi documentare accesibile persoanelor cu handicap.
    (2) În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, serviciile de relaţii cu publicul vor afişa şi vor dispune de informaţii accesibile persoanelor cu handicap vizual, auditiv şi mintal.
    ART. 71
    (1) Până la data de 31 decembrie 2007, autorităţile publice au obligaţia să ia măsuri pentru:
    a) accesibilizarea paginilor de internet proprii, în vederea îmbunătăţirii accesării documentelor electronice de către persoanele cu handicap vizual şi mintal;
    b) utilizarea pictogramelor în toate serviciile publice;
    c) adaptarea telefoanelor cu telefax şi teletext pentru persoanele cu handicap auditiv.
    (2) În achiziţia de echipamente şi softuri, instituţiile publice vor avea în vedere respectarea criteriului de accesibilitate.

    CAP. 5
    Orientare, formare profesională, ocupare şi angajare în muncă

    ART. 72
    (1) Orice persoană cu handicap care doreşte să se integreze sau să se reintegreze în muncă are acces gratuit la evaluare şi orientare profesională, indiferent de vârstă, tipul şi gradul de handicap.
    (2) Persoana cu handicap participă activ în procesul evaluării şi orientării profesionale, are acces la informare şi la alegerea activităţii, conform dorinţelor şi aptitudinilor sale.
    (3) Datele şi informaţiile personale colectate în cursul procesului de evaluare şi orientare profesională sunt confidenţiale şi pot fi utilizate numai în interesul şi cu acordul persoanei cu handicap în cauză.
    ART. 73
    (1) Beneficiază de orientare profesională, după caz, persoana cu handicap care este şcolarizată şi are vârsta corespunzătoare în vederea integrării profesionale, persoana care nu are un loc de muncă, cea care nu are experienţă profesională sau cea care, deşi încadrată în muncă, doreşte reconversie profesională.
    (2) Persoana cu handicap sau, după caz, familia ori reprezentantul legal al acesteia este principalul factor de decizie cu privire la orientarea profesională.
    (3) Formarea profesională a persoanelor cu handicap se organizează, conform legii, prin programe de iniţiere, calificare, recalificare, perfecţionare şi specializare.
    ART. 74
    (1) În vederea asigurării evaluării, orientării, formării şi reconversiei profesionale a persoanelor cu handicap, autorităţile publice au obligaţia să ia următoarele măsuri specifice:
    a) să realizeze/diversifice/susţină financiar programe privind orientarea profesională a persoanelor cu handicap;
    b) să asigure pregătirea şi formarea pentru ocupaţii necesare în domeniul handicapului;
    c) să coreleze pregătirea profesională a persoanelor cu handicap cu cerinţele pieţei muncii;
    d) să creeze cadrul necesar pentru accesul la evaluare şi orientare profesională în orice meserie, în funcţie de abilităţile persoanelor cu handicap.
    (2) Evaluarea şi orientarea profesională a adulţilor cu handicap se realizează de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, în condiţiile legii.
    ART. 75
    (1) Persoanele cu handicap au dreptul să li se creeze toate condiţiile pentru a-şi alege şi exercita profesia, meseria sau ocupaţia, pentru a dobândi şi menţine un loc de muncă, precum şi pentru a promova profesional.
    (2) În realizarea drepturilor prevăzute la alin. (1), autorităţile publice au obligaţia să ia următoarele măsuri specifice:
    a) să promoveze conceptul potrivit căruia persoana cu handicap încadrată în muncă reprezintă o valoare adăugată pentru societate şi, în special, pentru comunitatea căreia aparţine;
    b) să promoveze un mediu de muncă deschis, inclusiv şi accesibil persoanelor cu handicap;
    c) să creeze condiţiile şi serviciile necesare pentru ca persoana cu handicap să poată alege forma de conversie/reconversie profesională şi locul de muncă, în conformitate cu potenţialul ei funcţional;
    d) să înfiinţeze şi să susţină complexe de servicii, formate din unităţi protejate autorizate şi locuinţe protejate;
    e) să iniţieze şi să dezvolte forme de stimulare a angajatorilor, în vederea angajării şi păstrării în muncă a persoanelor cu handicap;
    f) să acorde sprijin pentru organizarea unei pieţe de desfacere pentru produsul muncii persoanei cu handicap;
    g) să diversifice şi să susţină diferite servicii sociale, respectiv consiliere pentru persoana cu handicap şi familia acesteia, informare pentru angajatori, angajare asistată şi altele asemenea;
    h) să promoveze serviciile de mediere pe piaţa muncii a persoanelor cu handicap;
    i) să realizeze/actualizeze permanent baza de date, pentru evidenţierea ofertei de muncă din rândul persoanelor cu handicap;
    j) să dezvolte colaborări cu mass-media, în vederea creşterii gradului de conştientizare/sensibilizare a comunităţii cu privire la potenţialul, abilităţile şi contribuţia persoanelor cu handicap la piaţa muncii;
    k) să realizeze, în colaborare sau parteneriat cu persoanele juridice, publice ori private, programe şi proiecte având ca obiectiv creşterea gradului de ocupare;
    l) să iniţieze şi să susţină campanii de sensibilizare şi conştientizare a angajatorilor asupra abilităţilor persoanelor cu handicap;
    m) să iniţieze programe specifice care stimulează creşterea participării pe piaţa muncii a forţei de muncă din rândul grupurilor supuse riscului major de excluziune socială.
    ART. 76
    Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului stabileşte măsuri privind egalitatea de şanse pentru persoanele cu handicap, asigurând, acolo unde este necesar, suport adiţional adaptat nevoilor adulţilor cu handicap, sprijinind accesul acestora în unităţile şi instituţiile de învăţământ superior. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului iniţiază programe de educaţie permanentă a adulţilor cu handicap şi asigură sprijin privind implementarea lor.
    ART. 77
    (1) Persoanele cu handicap au dreptul de a munci şi de a realiza venituri în conformitate cu prevederile legislaţiei muncii, precum şi cu dispoziţiile speciale din prezenta lege.
    (2) În sensul prezentei legi şi numai în contextul încadrării în muncă, prin persoană cu handicap se înţelege şi persoana invalidă gradul III.
    ART. 78
    (1) Persoanele cu handicap pot fi încadrate în muncă conform pregătirii lor profesionale şi capacităţii de muncă, atestate prin certificatul de încadrare în grad de handicap, emis de comisiile de evaluare de la nivel judeţean sau al sectoarelor municipiului Bucureşti.
    (2) Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel puţin 50 de angajaţi, au obligaţia de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puţin 4% din numărul total de angajaţi.
    (3) Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajează persoane cu handicap în condiţiile prevăzute la alin. (2), pot opta pentru îndeplinirea uneia dintre următoarele obligaţii:
    a) să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând 50% din salariul de bază minim brut pe ţară înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap;
#M2
    b) să achiziţioneze produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate în unităţile protejate autorizate, pe bază de parteneriat, în sumă echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat, în condiţiile prevăzute la lit. a).
#B
    (4) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională.
#M5
    (4^1) Fac excepţie de la prevederile alin. (3) lit. b) unităţile protejate înfiinţate în cadrul organizaţiilor persoanelor cu handicap care pot desfăşura şi activităţi de vânzări/intermedieri, cu condiţia ca minimum 75% din profitul obţinut să fie destinat programelor de integrare socioprofesională pentru persoanele cu handicap din organizaţiile respective. Aceste unităţi au obligaţia prezentării unui raport financiar la fiecare început de an, din care să rezulte cum au fost utilizate fondurile obţinute prin activitatea comercială.
#B
    (5) Monitorizarea şi controlul respectării prevederilor alin. (2) şi (3) se fac de către Inspecţia Muncii.
    ART. 79
    (1) Angajarea persoanei cu handicap în muncă se realizează în următoarele forme:
    a) pe piaţa liberă a muncii;
    b) la domiciliu;
    c) în forme protejate.
    (2) Formele protejate de angajare în muncă sunt:
    a) loc de muncă protejat;
    b) unitate protejată autorizată.
    ART. 80
    Persoanele cu handicap angajate la domiciliu beneficiază din partea angajatorului de transportul la şi de la domiciliu al materiilor prime şi materialelor necesare în activitate, precum şi al produselor finite realizate.
    ART. 81
    (1) Unităţile protejate pot fi înfiinţate de orice persoană fizică sau juridică, de drept public sau privat, care angajează persoane cu handicap.
    (2) Unităţile protejate pot fi:
    a) cu personalitate juridică;
    b) fără personalitate juridică, cu gestiune proprie, sub formă de secţii, ateliere sau alte structuri din cadrul operatorilor economici, instituţiilor publice ori din cadrul organizaţiilor neguvernamentale, precum şi cele organizate de persoana cu handicap autorizată, în condiţiile legii, să desfăşoare activităţi economice independente.
    (3) Procedura de autorizare a unităţilor protejate se stabileşte prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap*).
------------
    *) A se vedea Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap nr. 60/2007 privind aprobarea Procedurii de autorizare a unităţilor protejate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 3 mai 2007.

    ART. 82
    (1) Unităţile protejate autorizate beneficiază de următoarele drepturi:
    a) scutire de plata taxelor de autorizare la înfiinţare şi de reautorizare;
    b) scutire de plată a impozitului pe profit, cu condiţia ca cel puţin 75% din fondul obţinut prin scutire să fie reinvestit pentru restructurare sau pentru achiziţionarea de echipamente tehnologice, maşini, utilaje, instalaţii de lucru şi/sau amenajarea locurilor de muncă protejate, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) alte drepturi acordate de autorităţile administraţiei publice locale finanţate din fondurile proprii.
    (2) La începutul fiecărui an, unităţile protejate autorizate au obligaţia să prezinte raportul de activitate pentru anul precedent Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap.
    (3) Nerespectarea obligaţiei prevăzute la alin. (2) se sancţionează cu suspendarea autorizaţiei de funcţionare ca unitate protejată sau, după caz, cu retragerea acesteia şi cu obligaţia rambursării integrale a facilităţilor de care a beneficiat pe durata funcţionării ca unitate protejată autorizată.
    (4) Procedura de suspendare sau retragere a autorizaţiei unităţilor protejate se stabileşte prin normele metodologice**) de aplicare a prevederilor prezentei legi.
------------
    **) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 4 aprilie 2007.

    ART. 83
    (1) Persoanele cu handicap aflate în căutarea unui loc de muncă sau încadrate în muncă beneficiază de următoarele drepturi:
    a) cursuri de formare profesională;
    b) adaptare rezonabilă la locul de muncă;
    c) consiliere în perioada prealabilă angajării şi pe parcursul angajării, precum şi în perioada de probă, din partea unui consilier specializat în medierea muncii;
    d) o perioadă de probă la angajare, plătită, de cel puţin 45 de zile lucrătoare;
    e) un preaviz plătit, de minimum 30 de zile lucrătoare, acordat la desfacerea contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului pentru motive neimputabile acestuia;
    f) posibilitatea de a lucra mai puţin de 8 ore pe zi, în condiţiile legii, în cazul în care beneficiază de recomandarea comisiei de evaluare în acest sens.
#M6
    g) *** Abrogată
#B
    (2) Finanţarea drepturilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c) pentru persoanele cu handicap aflate în căutarea unui loc de muncă se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile legii.
    ART. 84
    Angajatorii persoanelor cu handicap beneficiază de următoarele drepturi:
    a) deducerea, la calculul profitului impozabil, a sumelor aferente adaptării locurilor de muncă protejate şi achiziţionării utilajelor şi echipamentelor utilizate în procesul de producţie de către persoana cu handicap;
    b) deducerea, la calculul profitului impozabil, a cheltuielilor cu transportul persoanelor cu handicap de la domiciliu la locul de muncă, precum şi a cheltuielilor cu transportul materiilor prime şi al produselor finite la şi de la domiciliul persoanei cu handicap, angajată pentru muncă la domiciliu;
    c) decontarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj a cheltuielilor specifice de pregătire, formare şi orientare profesională şi de încadrare în muncă a persoanelor cu handicap;
    d) o subvenţie de la stat, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. 6
    Încadrarea în grad de handicap

    ART. 85
    (1) Persoanele cu handicap beneficiază de drepturile prevăzute la art. 6 pe baza încadrării în grad de handicap, în raport cu gradul de handicap.
    (2) Încadrarea în grad şi tip de handicap a copiilor cu handicap se face de comisia pentru protecţia copilului.
    (3) Încadrarea în grad şi tip de handicap a adulţilor cu handicap se face de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.
    (4) Comisiile prevăzute la alin. (2) şi (3) sunt organe de specialitate ale consiliilor judeţene, după caz, ale consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.
    (5) Criteriile medicopsihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap sunt aprobate prin ordin comun al ministrului sănătăţii publice şi al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse, la propunerea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, până la 30 noiembrie 2007.
    ART. 86
    (1) Gradele de handicap sunt: uşor, mediu, accentuat şi grav.
    (2) Tipurile de handicap sunt: fizic, vizual, auditiv, surdocecitate, somatic, mintal, psihic, HIV/SIDA, asociat, boli rare.
    ART. 87
    (1) Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, denumită în continuare comisia de evaluare, are următoarele atribuţii principale:
    a) stabileşte încadrarea în grad de handicap şi, după caz, orientarea profesională a adultului cu handicap, capacitatea de muncă;
    b) stabileşte măsurile de protecţie a adultului cu handicap, în condiţiile legii;
    c) reevaluează periodic sau la sesizarea direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, încadrarea în grad de handicap, orientarea profesională, precum şi celelalte măsuri de protecţie a adulţilor cu handicap;
    d) revocă sau înlocuieşte măsura de protecţie stabilită, în condiţiile legii, dacă împrejurările care au determinat stabilirea acesteia s-au modificat;
    e) soluţionează cererile privind eliberarea atestatului de asistent personal profesionist;
    f) informează adultul cu handicap sau reprezentantul legal al acestuia cu privire la măsurile de protecţie stabilite;
    g) promovează drepturile persoanelor cu handicap în toate activităţile pe care le întreprinde.
    (2) Comisia de evaluare îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.
    (3) Organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei de evaluare se reglementează prin hotărâre a Guvernului.
    ART. 88
    În vederea exercitării atribuţiilor ce revin comisiei de evaluare, se înfiinţează serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap, în cadrul direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.
    ART. 89
    (1) Odată cu emiterea certificatului de încadrare în grad şi tip de handicap, comisia de evaluare are obligaţia de a elabora programul individual de reabilitare şi integrare socială a adultului cu handicap.
    (2) Pentru elaborarea programului individual de reabilitare şi integrare socială, comisia de evaluare va colabora cu persoana cu handicap sau cu reprezentantul legal al acesteia.
    (3) Certificatul prevăzut la alin. (1) dă dreptul adultului cu handicap de a beneficia de dispoziţiile prevăzute de lege pentru gradul de handicap respectiv.
    (4) Programul individual de reabilitare şi integrare socială prevăzut la alin. (1) se întocmeşte şi se revizuieşte în conformitate cu normele metodologice*) de aplicare a prevederilor prezentei legi.
------------
    *) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 4 aprilie 2007.

    ART. 90
    Lucrările de secretariat ale comisiei de evaluare sunt asigurate de un secretariat, care funcţionează în cadrul direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.

    CAP. 7
    Parteneriate

    ART. 91
    În activitatea de protecţie şi promovare a drepturilor persoanelor cu handicap, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap şi autorităţile administraţiei publice centrale şi locale întreţin relaţii de dialog, colaborare şi parteneriat cu organizaţiile neguvernamentale ale persoanelor cu handicap sau care reprezintă interesele acestora, precum şi cu instituţiile de cult recunoscute de lege cu activitate în domeniu.
    ART. 92
    (1) Se înfiinţează, pe lângă Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, Consiliul de analiză a problemelor persoanelor cu handicap, denumit în continuare Consiliul, cu rol consultativ, în următoarea componenţă:
    a) preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap;
    b) preşedintele Consiliului Naţional al Dizabilităţii din România;
    c) un reprezentant al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului;
    d) un reprezentant al Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse;
    e) un reprezentant al Ministerului Sănătăţii Publice;
    f) un reprezentant al unei organizaţii neguvernamentale pentru protecţia drepturilor omului;
    g) câte un reprezentant al organismelor administraţiei publice centrale şi/sau locale, precum şi al altor organisme de drept public sau privat din domeniu, cu statut de membri nepermanenţi, în funcţie de problemele ce urmează a fi soluţionate.
    (2) Consiliul are următoarele atribuţii:
    a) emite avize consultative cu privire la proiectele de acte normative care au ca obiect protecţia persoanelor cu handicap, iniţiate de Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap sau de alte autorităţi competente;
    b) analizează problematica protecţiei persoanelor cu handicap şi propune măsuri privind îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale acestora;
    c) sesizează organele competente cu privire la încălcarea drepturilor persoanelor cu handicap.
    (3) Consiliul se întruneşte în şedinţe ordinare trimestriale, precum şi în şedinţe extraordinare ori de câte ori este necesar.
    (4) Convocarea membrilor se realizează de către Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap.
    (5) Şedinţele se desfăşoară la sediul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap sau în orice alt loc pe care aceasta îl propune.
    (6) Secretariatul Consiliului se asigură de Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap.
    (7) Modul de organizare şi funcţionare a Consiliului se aprobă prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap*).
------------
    *) A se vedea Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap nr. 256/2007 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de analiză a problemelor persoanelor cu handicap, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 15 august 2007.

    ART. 93
    (1) La nivelul judeţelor şi sectoarelor municipiului Bucureşti se vor înfiinţa, pe lângă direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, comitete de analiză a problemelor persoanelor cu handicap.
    (2) Înfiinţarea, precum şi modul de organizare şi funcţionare se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.

    CAP. 8
    Finanţarea sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap

    ART. 94
    (1) Protecţia persoanelor cu handicap se finanţează din următoarele surse:
    a) bugetul local al comunelor, oraşelor şi municipiilor;
    b) bugetele locale ale judeţelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti;
    c) bugetul de stat;
    d) contribuţii lunare de întreţinere a persoanelor cu handicap care beneficiază de servicii sociale în centre;
    e) donaţii, sponsorizări şi alte surse, în condiţiile legii.
    (2) Pentru a garanta primirea de către persoanele cu handicap a sumelor reprezentând prestaţii sociale, acestea vor fi constituite numai din sume provenind de la bugetul de stat şi vor fi gestionate de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse prin direcţiile teritoriale de muncă şi protecţie socială.
    (3) Costul mediu lunar de întreţinere în centrele rezidenţiale pentru persoane cu handicap, precum şi nivelul contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centre sau de susţinătorii acestora se stabilesc prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap.
    (4) Pentru anumite servicii sociale furnizate persoanelor cu handicap se pot percepe taxe, în condiţiile stabilite de furnizorii de servicii sociale publici sau privaţi acreditaţi, cu avizul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap.
    ART. 95
    (1) Produsele şi serviciile realizate de centrele pentru persoanele cu handicap, aflate în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, pot fi valorificate către persoane fizice şi juridice.
    (2) Sumele obţinute în condiţiile prevăzute la alin. (1) se fac venit la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în subordinea căreia funcţionează centrul respectiv.
    ART. 96
    (1) Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap poate finanţa sau, după caz, cofinanţa programe de interes naţional care au ca scop integrarea, incluziunea socială şi profesională a persoanelor adulte cu handicap, precum şi creşterea calităţii vieţii acestora.
    (2) Programele de interes naţional prevăzute la alin. (1), complementare acţiunilor finanţate la nivel local, pot avea următoarele obiective generale:
    a) realizarea investiţiilor necesare pentru dezvoltarea, diversificarea, restructurarea şi buna funcţionare a serviciilor şi centrelor care asigură îngrijirea adulţilor cu handicap;
    b) realizarea de studii, cercetări şi publicaţii în cadrul domeniului său de activitate;
    c) instruirea personalului care îşi desfăşoară activitatea în cadrul serviciilor şi centrelor pentru persoanele cu handicap;
    d) informarea opiniei publice despre drepturile adulţilor cu handicap prin campanii de mediatizare;
    e) transcrierea sau traducerea materialelor informative şi culturale în sistemele de acces la informaţie, specifice persoanelor încadrate în anumite categorii de handicap: alfabet Braille, înregistrări audio, scriere vizuală cu litere mărite, limbaj mimico-gestual, pictograme;
    f) orice alte obiective corespunzătoare domeniului de activitate al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap.
    (3) Programele de interes naţional prevăzute la alin. (1) se aprobă ca anexă la bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, pe baza fundamentărilor elaborate de Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap.
    (4) Metodologia de selectare şi finanţare a programelor de interes naţional se aprobă prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap.
    ART. 97
    (1) Finanţarea sau, după caz, cofinanţarea programelor de interes naţional prevăzute la art. 96 alin. (1) se asigură din următoarele surse:
    a) bugetul de stat;
    b) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile;
    c) donaţii, sponsorizări şi alte surse, în condiţiile legii.
    (2) Sumele alocate din sursele prevăzute la alin. (1) vor fi cuprinse în bugetul propriu al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap.
    (3) În scopul finanţării programelor de interes naţional prevăzute la art. 96 alin. (1), Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap poate aloca fonduri din bugetul propriu:
    a) serviciilor publice de asistenţă socială din subordinea consiliilor judeţene şi a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti;
    b) organismelor private autorizate, potrivit legii.
    (4) Alocarea fondurilor potrivit prevederilor alin. (3) se face pe bază de convenţii încheiate cu consiliile judeţene şi cu consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, respectiv cu organismele private autorizate potrivit legii.
    (5) Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap poate finanţa proiecte din cadrul programelor de interes naţional ce urmează să fie realizate, pe bază de convenţie, în colaborare cu ministere, cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi cu alte autorităţi sau instituţii publice şi organisme private autorizate, potrivit legii.
    ART. 98
    Asociaţia Nevăzătorilor din România, Asociaţia Invalizilor de Război Nevăzători din România, Asociaţia Naţională a Surzilor din România, Liga Naţională a Organizaţiilor cu Personal Handicapat din Cooperaţia Meşteşugărească, Consiliul Naţional al Dizabilităţii din România pot primi, în condiţiile legii, subvenţii de la bugetul de stat prin bugetul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, exclusiv în completarea veniturilor proprii.
    ART. 99
    (1) Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap finanţează proiecte proprii, proiecte ale organizaţiilor neguvernamentale cu activitate în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap, precum şi proiecte ale unităţilor protejate autorizate.
    (2) Metodologia de selectare şi finanţare a proiectelor se aprobă prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap.

    CAP. 9
    Răspunderea juridică

    ART. 100
    (1) Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:
    a) nerespectarea dispoziţiilor art. 15 alin. (1), art. 18 - 20, art. 21 alin. (3) şi (4), art. 22, art. 23 alin. (1) şi (2), art. 24, 30, 31, art. 34 alin. (3), art. 51 alin. (4), art. 55 alin. (1), art. 62 - 68, art. 69 alin. (1), art. 70 - 71 alin. (3), art. 78 şi 82, cu amendă de la 3.000 lei la 9.000 lei;
    b) parcarea altor mijloace de transport pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semn internaţional pentru persoane cu handicap, cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei şi ridicarea mijlocului de transport de pe locul de parcare respectiv;
    c) eliberarea de certificate de încadrare în grad de handicap cu încălcarea criteriilor prevăzute la art. 85 alin. (5), cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei.
    (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor contravenţionale prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c) se fac de către personalul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, împuternicit prin ordin al preşedintelui acesteia.
    (3) Constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzii contravenţionale prevăzute la alin. (1) lit. b) se fac de către agenţii de circulaţie sau de către personalul de control cu atribuţii în acest sens.
    (4) Sumele obţinute din aplicarea amenzilor se fac venit la bugetul de stat.
    (5) Prevederile prezentului articol se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) Prevederile prezentului articol se aplică începând cu data intrării în vigoare a normelor metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.
    ART. 101
    (1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de prestaţii sociale de către persoana cu handicap sau familia acesteia se recuperează de la aceasta, inclusiv dobânzile aferente.
    (2) Sumele stabilite în conformitate cu prevederile alin. (1), nerecuperate din cauza decesului persoanei cu handicap, se recuperează, după caz, de la moştenitori, familie sau reprezentanţi legali, în condiţiile dreptului comun.

    CAP. 10
    Dispoziţii tranzitorii şi finale

    ART. 102
    Prevederile art. 43 alin. (1) şi ale art. 58 alin. (4) şi (5) intră în vigoare la 1 ianuarie 2007.
    ART. 103
    La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 30 iunie 1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 519/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia prevederilor art. 18 alin. (2) lit. d) şi e) şi alin. (5) şi ale art. 19 alin. (1) lit. a) - c), e), f), q) şi r), care se abrogă începând cu data de 1 ianuarie 2007, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentei legi.
    ART. 104
    În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap va elabora normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi şi le va supune spre aprobare prin hotărâre a Guvernului*).
------------
    *) Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 268/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 4 aprilie 2007.

    NOTĂ:
    Reproducem mai jos prevederile art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 14/2007, astfel cum a fost modificat şi completat prin Legea nr. 275/2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, care nu este încorporat în textul republicat al Legii nr. 448/2006 şi care se aplică, în continuare, ca dispoziţii proprii ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2007:
    "ART. II
    (1) Drepturile prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. a), b), e), f) şi g) şi la alin. (2) din Legea nr. 448/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă, potrivit legii, dacă cererea de acordare a acestora, însoţită de documentele doveditoare, se depune de către persoana îndreptăţită în termen de maximum 180 de zile de la intrarea în vigoare a legii, indiferent de anul naşterii copilului, dacă acesta nu a împlinit încă vârsta de 2, 3 şi, respectiv, 7 ani, după caz.
    (2) Procedura de acordare a drepturilor prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. b), e) - g) şi la alin. (2) din Legea nr. 448/2006, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se stabileşte prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (3) Pentru asigurarea în anul 2007 a fondurilor necesare aplicării alin. (1) lit. a), b), e), f) şi g) şi alin. (2) din Legea nr. 448/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se autorizează Ministerul Economiei şi Finanţelor ca, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor acestei legi în structura bugetului de stat şi a bugetului Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse pe anul 2007."

                             ________________________________________Search