MODIFICARI STATUT ANR

Comisia ANR pentru modificarea Statutului, aleasa de Adunarea Generala in data de 27 martie a.c. s-a intrunit in perioada 30.06.-02.07. adoptand modificarile care sunt marcate ca atare in Statutul ANR. Va prezentam aceste modificari in randurile de mai jos:S T A T U T U L
Asociaţiei Nevăzătorilor din România


Capitolul I.
DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1 - Asociaţia Nevăzătorilor din România, recunoscută de utilitate publică prin HG nr. 1033 din 03.09.2008, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 645 din 10.09.2008, este persoană juridică de drept privat, constituită, în baza dreptului liberei asocieri, din cetăţeni români, cetăţeni străini şi apatrizi rezidenţi în România, precum şi cetăţeni străini originari din România, cu handicap vizual grav, accentuat şi mediu. Asociaţia Nevăzătorilor din România este o organizaţie nonguvernamentală, apolitică, cu caracter social şi umanitar specific, acreditată ca furnizor de servicii şi prestaţii sociale, desfăşurând programe, servicii, proiecte şi activităţi în beneficiul membrilor săi şi în spiritul deplinei egalităţi de şanse. În desfăşurarea activităţii primeşte sprijin din partea autorităţilor centrale şi locale, precum şi a unor persoane fizice şi juridice.

Art. 2 - Asociaţia Nevăzătorilor din România funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26, din 30 ianuarie 2000, cu privire la Asociaţii şi Fundaţii, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 39/31.01.2000, modificată şi completată prin Legea nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 656 din 25 iulie 2005. Are personalitate juridică potrivit Sentinţei Civile nr. 3288 din 27 septembrie 1956 a fostului Tribunal Popular al Raionului «23 August» Bucureşti şi este continuatoarea organizaţiei «Societatea Orbilor Vatra Luminoasă», întemeiată de Regina Elisabeta, aşa cum rezultă din documentele privind subvenţionarea acesteia de către stat, publicate în Monitorul Oficial nr. 194 din 27 noiembrie 1909 şi din Statutul aprobat prin Decretul Regal nr. 3159 din 11 noiembrie 1910 publicat în Monitorul Oficial nr. 180 din 14 noiembrie 1910.

Modificare Art. 2 - Asociaţia Nevăzătorilor din România a fost înfiinţată în structura actuală, sub numele de Asociaţia Orbilor din Republica Populară Română în baza legii 21 din 1924, prin setinţa civilă numărul 3288 din 27 septembrie 1956 a fostului Tribunal Popular al Raionului „23 August” din Bucureşti, setinţă prin care a dobândit personalitate juridică. Asociaţia Nevăzătorilor din România funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26, din 30 ianuarie 2000, cu privire la Asociaţii şi Fundaţii, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 39/31.01.2000, modificată şi completată prin Legea nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 656 din 25 iulie 2005.Este continuatoarea organizaţiei «Societatea Orbilor Vatra Luminoasă», întemeiată de Regina Elisabeta, aşa cum rezultă din documentele privind subvenţionarea acesteia de către stat, publicate în Monitorul Oficial nr. 194 din 27 noiembrie 1909 şi din Statutul aprobat prin Decretul Regal nr. 3159 din 11 noiembrie 1910 publicat în Monitorul Oficial nr. 180 din 14 noiembrie 1910.

Art. 3 (1) - Asociaţia Nevăzătorilor din România are sediul central în Bucureşti, Str. Vatra Luminoasă, nr. 108 Bis, sector 2.

Art. 4 - Durata de funcţionare a Asociaţiei este nelimitată.

Art. 5 - Asociaţia Nevăzătorilor din România funcţionează după următoarele principii:
 1. Principiul unităţii naţionale: conform acestui principiu, Asociaţia Nevăzătorilor din România este singura organizaţie care reprezintă interesele nevăzătorilor la nivelul întregii ţări, fiind recunoscută ca organizaţie naţională reprezentativă a nevăzătorilor atât de autorităţile publice române, cât şi de organizaţiile internaţionale ale nevăzătorilor; este membră fondatoare a Consiliului Naţional al Dizabilităţii, membră a Uniunii Europene a Nevăzătorilor, a Comitetului Consultativ Balcanic din cadrul acestei Uniuni şi membră a Uniunii Mondiale a Nevăzătorilor.
 2. Principiul legalităţii: conform acestui principiu, întreaga activitate a Asociaţiei Nevăzătorilor din România se desfăşoară atât la nivel central, cât şi la nivelul filialelor, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, ale Statutului Asociaţiei şi ale statutelor filialelor.
 3. Principiul autonomiei funcţionale: conform acestui principiu, filialele Asociaţiei Nevăzătorilor din România, structuri teritoriale cu personalitate juridică şi patrimoniu distinct, au dreptul şi capacitatea efectivă de autogestiune, au autonomie administrativă şi financiară, şi pot încheia acte juridice atât în nume propriu cât şi în numele şi pe seama Asociaţiei, cu respectarea legii şi a prezentului Statut.
 4. Principiul descentralizării unor competenţe: conform acestui principiu, filialele dobândesc dreptul de a deţine anumite atribuţii şi servicii, specifice Asociaţiei Nevăzătorilor din România, în condiţiile autonomiei funcţionale.
 5. Principiul eligibilităţii: prin acest principiu, structurile teritoriale la toate nivelurile au dreptul de a-şi alege independent organele de conducere, conform Statutului Asociaţiei, Statutelor proprii şi reglementărilor interne.
 6. Principiul interesului comun şi al solidarităţii: conform acestui principiu, membrii Asociaţiei Nevăzătorilor din România desfăşoară activităţi, îşi asumă responsabilităţi şi obligaţii în beneficiul organizaţiei şi a membrilor acesteia.
7. Principiul reprezentării: conform acestui principiu, dat fiind numărul foarte mare de asociaţi şi aria de cuprindere, care se întinde pe întreg teritoriul ţării, membrii Asociaţiei Nevăzătorilor din România aleg organele de conducere ale structurilor teritoriale şi ale celor naţionale şi sunt reprezentaţi la şedinţele adunărilor generale prin reprezentanţi.

Modificare: Principiul reprezentării: conform acestui principiu, dat fiind numărul foarte mare de asociaţi de pe întreg teritoriul ţării, membrii Asociaţiei Nevăzătorilor din România aleg prin reprezentanti organele de conducere ale structurilor teritoriale şi ale celor naţionale, la şedinţele adunărilor generale.
Capitolul II.
SCOPURILE ASOCIAŢIEI NEVĂZĂTORILOR DIN ROMÂNIA

Art. 6 - Scopurile Asociaţiei, prevăzute în Actul Constitutiv, astfel cum a fost modificat, se realizează în folosul membrilor săi şi constituie de fapt SERVICII SOCIALE furnizate persoanelor cu deficienţă de vedere – adulţi şi minori.
1. Scop umanitar.
Asociaţia Nevăzătorilor din România are ca principal scop crearea unui cadru organizat în care persoanele cu deficienţă de vedere, ca şi familiile acestora, să-şi poată exprima dezideratele, să fie sprijiniţi în realizarea drepturilor cetăţenesti generale şi specifice.
2. Scop educativ.
Asociaţia Nevăzătorilor din România organizează, sprijină şi dezvoltă unităţi şcolare, centre de pregătire culturală, sportivă, educativă şi profesională, asigurând cadrul organizatoric, personalul de specialitate şi asistenţa în domeniu pentru nevăzătorii membri ai asociaţiei şi familiile acestora, dacă este cazul.
3. Scop social.
Asociaţia Nevăzătorilor din România este organizaţia în care se sintetizează toate problemele sociale cu care se confruntă pe de o parte persoanele cu deficienţe de vedere, în încercarea de a trăi normal şi de a se integra firesc în societate, iar pe de altă parte comandamentele, normele morale şi cerinţele legale interne şi europene la care trebuie să răspundă societatea, în ansamblul ei, pentru ca nevăzătorii să se bucure de şanse egale şi să participe, pe măsura potenţialului uman pe care-l au, la dezvoltarea societăţii din România.
4. Scop economic.
Asociaţia Nevăzătorilor din România îşi propune să folosească toate mijloacele permise de lege pentru a contribui la sporirea fondurilor financiare proprii destinate programelor sociale şi umanitare, dar şi să-i sprijine pe membri săi în acţiunile individuale de ocupare a unor locuri de muncă potrivit pregătirii şi calităţilor fiecăruia, în condiţii de retribuire corespunzătoare, pentru a reuşi în iniţiative private proprii sau în asociere cu terţi şi pentru a beneficia de acele drepturi prevăzute de lege şi de convenţiile europene la care România este parte. 
5. Scop de reglementare.
Asociaţia Nevăzătorilor din România sintetizează toate normele legale interne şi internaţionale care sunt incidente cu problemele membrilor săi şi în raport cu evoluţia societăţii, cu necesităţile de viaţă care apar în diferite etape, elaborează proiecte de acte normative pe care le promovează prin autorităţile competente, face propuneri de modificare a normelor existente, participă la dezbaterea publică a proiectelor de legi de interes pentru nevăzători şi elaborează norme interne pentru asigurarea unui cadru organizat de activitate în cadrul asociaţiei.
6. Scop de reprezentare Şi promovare.
Asociaţia Nevăzătorilor din România este singura organizaţie care reprezintă pe membri săi în raport cu autorităţile, cu celelalte organizaţii nonguvernamentale, cu agenţii economici, cu unităţile culturale, sportive, de învăţământ şi, în general, cu terţii, atât în ţară, cât şi în străinătate.

Art. 7 - În vederea realizării scopurilor sale, asociaţia, prin structurile special create, desfăşoară următoarele activităţi:
1. Organizarea unei evidenţe centralizate a tuturor nevăzătorilor din România;
2. Sprijinirea nevăzătorilor în întocmirea şi depunerea dosarelor pentru obţinerea drepturilor ce li se cuvin conform legii;
 1. Identificarea în timp util a nevăzătorilor şi a familiilor de nevăzători care sunt temporar în dificultate, în vederea acordarii de asistenţă şi ajutor;
4. Acordarea de asistenţă acelor nevăzători care sunt supuşi procedurilor de reevaluare a dosarelor, cu scopul de a contribui la soluţionarea corectă şi legală a situaţiei lor;
5. Sprijinirea nevazatorilor şi familiilor acestora, lipsiţi temporar de o locuinţă corespunzătoare, pe baza îndeplinirii criteriilor de prioritate stabilite prin decizia Consiliului Director Naţional;
6. Consilierea şi sprijinirea în mod concret a minorilor nevăzători, din familii de nevăzători sau urmaşi ai nevăzătorilor decedaţi, pentru înscrierea la şcoli speciale şi de formare profesională la diferite nivele, pentru adaptarea la sistemul educaţional;
Modificare: Consilierea şi sprijinirea familiilor cu copii nevăzători în orientarea şcolară şi profesională a acestora pentru înscrierea lor în învăţământul specializat sau de masă după caz.

7. Sprijinirea participării membrilor săi la manifestări culturale, educaţionale , sportive şi de agrement, interne şi internaţionale;
8. Înfiinţarea unor centre de readaptare, reabilitare şi recalificare profesională pentru nevăzători;
9. Sprijinirea nevăzătorilor pentru ocuparea de locuri de muncă şi respectarea dispoziţiilor legale de către angajatori în privinţa creării condiţiilor de muncă specifice;
 1. Editarea şi imprimarea de publicaţii şi lucrări de specialitate în braille, precum şi de înregistrări audio;
Modificare: Editarea şi imprimarea de publicaţii şi cărţi în alfabetul braille, realizarea de înregistrări audio şi accesibilizarea filmelor prin tehnica audiodescriptiei;
11. Procurarea de ustensile şi echipamente asistive (tiflotehnice);
12. Acordarea de sprijin pentru internarea în unităţi de protecţie şi asistenţă socială a persoanelor cu deficienţă de vedere aflate în dificultate;
 1. Acordarea de asistenţă juridică pentru membrii săi, la solicitarea membrilor;
Modificare: Acordarea, în limitele posibilităţilor a asistenţei juridice membriilor săi, la solocitarea acestora;
14. Acordarea de ajutoare materiale şi băneşti, în situaţii de dificultate deosebită;
15. Întreprinderea de demersuri pe lângă autorităţile executive şi legislative pentru înfiinţarea unităţilor protejate;
 1. Obţinerea protecţiei profesiunilor specifice nevăzătorilor;
17. Monitorizarea autorităţilor de stat în vederea aplicării legislaţiei interne şi internaţionale în vigoare;
18.Combaterea discriminării nevăzătorilor sub toate aspectele;
19. Întreţinerea şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi cooperare cu organismele internaţionale şi organizaţii similare din alte ţări.


Capitolul III.
MEMBRII ASOCIAŢIEI

Art. 8 - (1) Calitatea de membru al Asociaţiei Nevăzătorilor din România poate fi dobândită de orice cetăţean român, de orice cetăţean străin sau apatrid, cu reşedinţa în România, precum şi de cetăţenii străini originari din România, indiferent de vârstă, care atestă încadrarea în gradele de handicap vizual grav, accentuat şi mediu, prin acte medicale legal recunoscute în România.
(2) Pot face parte din Asociaţia Nevăzătorilor din România persoane fizice fără deficienţă vizuală şi persoane juridice ca membri onorifici (susţinători).
(3) Membrii onorifici (susţinători) nu pot face parte din organele de conducere ale Asociaţiei şi nu au drept de vot în adunările generale.

Art. 9 - (1) Pentru înscrierea ca membru al Asociaţiei, solicitantul se va adresa preşedintelui filialei în raza căreia îşi are domiciliul sau reşedinţa.
Modificare: Pentru înscrierea ca membru al Asociaţiei, solicitantul se va adresa filialei în raza căreia îşi are domiciliul sau reşedinţa.

(2) Primirea ca membru se face de către preşedintele filialei, în baza unei adeziuni semnate de solicitant, a actelor medicale doveditoare încadrării în categoria nevăzătorilor şi a actelor de stare civilă care dovedesc că solicitantul are domiciliul în raza de activitate a filialei respective.
(3) Preşedintele filialei are obligaţia de a supune aprobării Consiliului director al acesteia toate solicitările în prima şedinţă după data depunerii lor la filială. În cazul respingerii solicitării de aderare, atât de preşedinte, cât şi de Consiliul Director, aceasta se va comunica în scris celui în drept, motivat, în cel mult 15 zile de la data adoptării deciziei de respingere.

Art.10 - (1) Pierderea calităţii de membru al asociaţiei poate interveni în următoarele situaţii:
a) în situaţia retragerii nevăzătorului, ca expresie a propriei sale voinţe;
b) prin deces;
c) prin suspendarea temporară din calitatea de membru al asociaţiei.
(2) Suspendarea temporară poate interveni în următoarele situaţii:
a) dacă nevăzătorul nu respectă prevederile statutului asociaţiei;
b) dacă refuză să-şi achite cotizaţia de membru al asociaţiei în cuantumurile şi la termenele stabilite de organele de conducere ale acesteia;
c) dacă iniţiază sau participă la acţiuni contrare obiectivelor, scopurilor şi intereselor Asociaţiei;
d) dacă produce prejudicii materiale sau morale asociaţiei.
(3) Suspendarea temporară din asociaţie se hotărăşte de către Consiliul Director al filialei, după analizarea faptelor şi a susţinerilor membrului asociaţiei vizat de această măsură. Hotărârea se comunică celui vizat în cel mult 15 zile de la adoptarea ei. Împotriva hotărârii Consiliului director al filialei, cel suspendat poate face plângere la Consiliul Director Naţional, în cel mult 30 de zile de la primirea ei. Hotărârea Consiliului Director Naţional este definitivă.

Art. 11 - (1) Indiferent de situaţia care duce la pierderea calităţii de membru al Asociaţiei, cel care şi-a pierdut această calitate nu are dreptul să pretindă restituirea contribuţiei sale în bani sau în valori materiale la constituirea patrimoniului Asociaţiei şi nu mai are dreptul să beneficieze de serviciile pe care Asociaţia le asigură membrilor.
(2) Redobândirea calităţii de membru de către cei care au fost suspendaţi temporar se poate face în conformitate cu prevederile art. 9.


Capitolul IV.
DREPTURI ŞI OBLIGAŢII

Art. 12 - Membrii Asociaţiei Nevăzătorilor din România au următoarele drepturi:
a) să beneficieze în mod nediscriminatoriu de serviciile asociaţiei;
b) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale asociaţiei, de la vârsta de 18 ani, cu excepţia suferinzilor de boli psihice;
c) să participe la şedinţele organelor de conducere ale asociaţiei la care urmează să se ia hotărâri care-i vizează direct şi personal;
d) să se adreseze cu cereri, propuneri sau sesizări organelor de conducere ale asociaţiei;
e) să publice în organele de presă ale asociaţiei lucrări originale, opinii, iniţiative şi propuneri;
f) să fie sprijiniţi pentru şcolarizare, calificare sau recalificare profesională, încadrare în muncă;
Modificare: să fie sprijiniţi pentru şcolarizare, calificare sau recalificare profesională, încadrare în muncă şi reabilitare;

g) să participe la activităţile organizate de asociaţie;
h) să fie sprijiniţi la internarea în unităţi de protecţie şi asistenţă socială, procurarea de aparatură tiflotehnică, precum şi pentru obţinerea drepturilor ce decurg din actele normative în vigoare;
i) să primească ajutoare materiale şi băneşti, inclusiv burse de merit, din fondurile asociaţiei, în condiţiile stabilite de Consiliul Director Naţional;
j) să fie primiţi în locuinţele protejate, căminele de bătrâni, casele de odihnă ale asociaţiei potrivit regulamentelor de organizare şi funcţionare ale acestora;
k) să fie informaţi, prin organele de presă ale asociaţiei şi prin organele de conducere ale structurilor teritoriale, despre hotărârile organelor de conducere, precum şi despre gestionarea resurselor financiare ale asociaţiei la care contribuie.

Art.13 - Membrii Asociaţiei Nevăzătorilor din România au următoarele obligaţii principale:
a) să cunoască şi să respecte prevederile statutului Asociaţiei Nevăzătorilor din România;
b) să participe la toate adunările asociaţiei la care sunt convocaţi;
c) să ducă la îndeplinire hotărârile organelor ierarhic superioare ale asociaţiei;
d) să nu desfăşoare sau să participe la acţiuni contrare intereselor Asociaţiei Nevăzătorilor din România sau care ar împiedica realizarea scopurilor sau obiectivelor acesteia;
e) să achite cotizaţia de membru al asociaţiei;
f) să păstreze şi să protejeze patrimoniul asociaţiei;


Capitolul V.
ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA ASOCIAŢIEI
Art. 14 - Asociaţia Nevăzătorilor din România este structurată astfel:

A. Organe naţionale de conducere, administrare şi control.
1. Adunarea Generală a Asociaţiei Nevăzătorilor din România;
Modificare: Adunarea Generală a Reprezentantilor din cadrul Asociaţiei Nevăzătorilor din România;
2. Consiliul Director Naţional al Asociaţiei Nevăzătorilor din România;
3. Comisia de cenzori a Asociaţiei Nevăzătorilor din România.

B. Organe de conducere, administrare şi control ale structurilor teritoriale.
Filiala:
 1. Adunarea generală a filialei;
Modificare: Adunarea Generală a Reprezentantilor din cadrul filialei;
2. Consiliul director al filialei;
3. Comisia de cenzori a filialei.
Sucursala:
1. Comitetul sucursalei.

C. Organe ale structurilor locale.
Grupa:
1. Adunarea generală a grupei;
2. Organizatorul de grupă.

Art. 15 - (1) Adunarea Generală a Asociaţiei Nevăzătorilor din România este organul suprem de conducere al Asociaţiei şi se compune din totalitatea membrilor acesteia, aşa cum sunt prevăzuţi în art. 8 din prezentul Statut.
Modificare: (1) Adunarea Generală a Reprezentantilor din cadrul Asociaţiei Nevăzătorilor din România este organul suprem de conducere al Asociaţiei şi este compusă din preşedintele şi primvicepreşedintele Asociaţiei în exerciţiu, preşedinţii aleşi ai filialelor şi alţi reprezentanţi aleşi de Adunările Generale ale filialelor, între care, câte un profesor nevăzător de la fiecare din cele şapte şcoli pentru deficienţi de vedere.

2) Dat fiind numărul foarte mare de asociaţi şi aria de cuprindere, care acoperă întreg teritoriul ţării, membrii Asociaţiei aleg organele naţionale de conducere şi sunt reprezentaţi la şedinţele Adunării Generale a Asociaţiei de către preşedinţii filialelor din care fac parte, reprezentanţi mandataţi, conform principiilor Statutului. Potrivit acestui criteriu, Adunarea Generală a Asociaţiei poartă numele de Adunarea Generală a Reprezentanţilor.
Modificare: (2) Dat fiind numărul foarte mare de asociaţi de pe întregul teritoriu al ţării, membrii Asociaţiei aleg organele naţionale de conducere şi sunt reprezentaţi la şedinţele Adunării Generale a Asociaţiei de către preşedinţii filialelor din care fac parte, şi de către alţi reprezentanţi aleşi şi mandataţi de către Adunările Generale ale filialelor conform principiilor Statutului. Potrivit acestui criteriu, Adunarea Generală a Asociaţiei poartă numele de Adunarea Generală a Reprezentanţilor.

Art. 16 - (1) Adunările Generale ale Reprezentanţilor sunt ordinare şi extraordinare.
(2) Adunarea Generală Ordinară se convoacă de cel puţin 2 ori pe an. Prima Adunare are loc în primul trimestru al anului, iar a doua în cel de-al treilea trimestru.
Modificare: (2) Adunarea Generală Ordinară se convoacă o dată pe an, în cursul primului trimestru al anului.
(3) Adunarea Generală Extraordinară se convoacă ori de câte ori este necesar, în chestiuni majore legate de activitatea Asociaţiei.


Art. 17 - (1) Adunările Generale Ordinare sau Extraordinare se convoacă de către:
a) Preşedintele Asociaţiei;
b) Consiliul Director Naţional;
c) Prin voinţa exprimată prin hotărârile adunărilor generale a cel puţin două treimi din totalul filialelor teritoriale.
(2) Convocarea, conţinând data, locul şi ora desfăşurării adunării, se comunică la sediile din teritoriu ale filialelor, prin scrisori recomandate sau orice alte mijloace de comunicare implicând confirmare de primire, trimise cu cel putin 30 de zile înainte de data stabilită pentru desfăşurarea adunării, iar ordinea de zi a şedinţei, raportul de activitate şi raportul financiar-contabil, după caz, vor fi trimise cu o săptămână înainte de data stabilită pentru desfăşurarea adunării.”
Modificare: (2) Convocarea, conţinând data, locul şi ora desfăşurării adunării, se comunică la sediile din teritoriu ale filialelor, prin scrisori recomandate sau orice alte mijloace de comunicare implicând confirmare de primire, trimise cu cel putin 30 de zile înainte de data stabilită pentru desfăşurarea adunării, iar ordinea de zi a şedinţei, raportul de activitate şi raportul financiar-contabil, vor fi trimise cu cel puţin şapte zile înainte de data stabilită pentru desfăşurarea adunării.

Art. 18 - (1) La Adunările Generale ale Reprezentanţilor, Ordinare sau Extraordinare, participă cu drept de vot preşedintele Asociaţiei Nevăzătorilor din România, Primvicepreşedintele, membrii Consiliului Director Naţional şi preşedinţii filialelor organizaţiei, persoane mandatate în acest scop
Modificare: (1) Adunarea Generală a Reprezentanţilor este compusă din preşedintele şi primvicepreşedintele, în exerciţiu, câte un cadru didactic de la fiecare din cele şapte şcoli speciale pentru deficienţi de vedere şi un număr de reprezentanţi de la fiecare filială în raport cu numărul de membrii ai acesteia. Norma de reprezentare se stabileşte de către Consiliul Director Naţional prin regulamentul de desfăşurare al alegerilor.

(2) Adunarea Generală a Reprezentanţilor este legal constituită în prezenţa a două treimi din numărul total al membrilor menţionaţi la alin. 1.
(3) Hotărârile Adunării Generale a Reprezentanţilor se iau cu majoritate simplă de voturi exprimate, sau după caz cu majoritate calificată, şi devin obligatorii pentru toţi membrii Asociaţiei.
(4) Modalităţile tehnice de exprimare a votului sunt elaborate de Consiliul Director Naţional şi supuse aprobării Adunării Generale a Reprezentanţilor.Art. 19 - Adunarea Generală a Reprezentanţilor are următoarele competenţe principale:
a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei;
b) aprobarea execuţiei bugetare şi a bilanţului contabil pe anul anterior;
Modificare: aprobarea execuţiei bugetare şi a bilanţului contabil pe anul anterior şi a raportului Comisiei de Cenzori;
c) adoptarea sau după caz modificarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli;
d) alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director Naţional şi ai comisiei de cenzori;
e) înfiinţarea de filiale cu personalitate juridică şi de sucursale fără personalitate juridică;
Modificare: înfiinţarea de filiale cu personalitate juridică;
f) modificarea actului constitutiv şi a statutului, cu menţiunea că schimbarea sediului social poate fi hotărâtă şi de către Consiliul Director Naţional;
g) dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;
h) dizolvarea şi lichidarea filialelor teritoriale din iniţiativă proprie sau la propunerea Adunării Generale a filialelor. Bunurile rămase după lichidarea filialei trec în patrimoniul Asociaţiei Naţionale a Nevăzătorilor, fiind apoi încredinţate filialei reorganizate, care cuprinte şi teritoriul filialei desfiinţate;
i) adoptarea, la propunerea Consiliului Director Naţional sau a filialelor, a calendarelor acţiunilor şi activităţilor Asociaţiei în toate domeniile, pentru anul următor;
Modificare: adaptarea, la propunerea Consiliului Director Naţional sau a filialelor, a calendarelor acţiunilor şi activităţiilor Asociaţiei în toate domeniile, pentru anul următor;
J) sancţionarea membriilor Consiliului Director Naţional şi a membriilor Consiliilor Directoare ale filialelor;
Art. 20 - (1) Consiliul Director Naţional este organul executiv de conducere care asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale.
(2) Consiliul Director Naţional este ales de Adunarea Generală a Reprezentanţilor, pentru un mandat de cinci ani şi este constituit dintr-un număr de 7 membri şi anume:

- Preşedintele Asociaţiei;
- Prim-vicepreşedintele Asociaţiei;
- Cinci vicepreşedinţi, membri ai Adunării Generale a Reprezentanţilor, responsabili cu următoarele domenii de activitate:

1. socio-umanitar;
2. formare şi inserţie profesională;
3. cultură;
4. educaţie;
5. sport şi timp liber.

Modificare: 2) Consiliul Director Naţional este ales de Adunarea Generală a Reprezentanţilor, pentru un mandat de cinci ani şi este constituit dintr-un număr de 7 membri şi anume:
- Preşedintele Asociaţiei;
- Prim-vicepreşedintele Asociaţiei;
- Cinci vicepreşedinţi.
Art. 21 - (1) Şedinţele Consiliului Director Naţional sunt statutare dacă la acestea sunt prezenţi două treimi dintre membrii cu drepturi depline, hotărârile sale fiind adoptate cu votul majorităţii celor prezenţi.
Modificare: (1) Şedinţele Consiliului Director Naţional sunt statutar constituite dacă la acestea sunt prezenţi două treimi dintre membrii, hotărârile sale fiind adoptate cu votul majorităţii celor prezenţi.

(2) Consiliul Director Naţional se întruneşte în şedinţe ordinare trimestriale şi în şedinţe extraordinare ori de câte ori este nevoie.
(3) Secretarul General Executiv, văzător, cu studii superioare, angajat al Asociaţiei, participă la şedinţele Consiliului Director Naţional cu drept de vot consultativ. Atribuţiile sale se stabilesc prin fişa postului, care se aprobă de către Consiliul Director Naţional.
(4) În vederea exercitării atribuţiilor sale, Consiliul Director Naţional îşi poate elabora un regulament propriu de funcţionare.

Art. 22 - Consiliul Director Naţional are următoarele atribuţii principale:
 1. Prezintă Adunării Generale a Reprezentanţilor raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, pe perioada următoare şi proiectele de programe ale asociaţiei;
 2. Coordonează întreaga activitate a Asociaţiei şi îndeplineşte funcţiunile de conducere necesare în intervalele dintre reuniunile Adunării Generale a Reprezentanţilor;
 3. Încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei, în aplicarea şi cu limitele competenţelor stabilite de lege, de Actul Constitutiv şi de Statut, precum şi de hotărârile Adunării Generale a Reprezentanţilor;
 4. Elaborează şi aprobă organigrama şi politica de personal a Asociaţiei, la nivel naţional, precum şi fişele posturilor prevăzute în organigramă;

 1. Elaborează şi aprobă, în detaliu, modalitatea de exprimare a votului, nivelul cheltuielilor şi sursele de finanţare pentru fiecare Adunare Generală a Reprezentanţilor etc;
Modificare: Elaborează şi aprobă, în detaliu, modalitatea de exprimare a votului;
 1. Elaborează şi supune aprobării Adunării Generale a Reprezentanţilor regulamentul intern de funcţionare a Asociaţiei;
 2. Elaborează şi aprobă fişa postului Preşedintelui, Primvicepreşedintelui, Vicepreşedinţilor Asociaţiei şi a salariaţilor structurii centrale;
Modificare: Elaborează şi aprobă fişa postului Preşedintelui, Primvicepreşedintelui, şi a salariaţiilor structurii centrale;

 1. Hotărăşte sancţionarea salariaţilor structurii centrale;
 2. Elaboreaza regulamentele Asociaţiei ;
 3. Aprobă înfiinţarea sau trecerea în subordinea Asociaţiei a unor unităţi economice, precum şi desfăşurarea unor activităţi economice directe conform dispoziţiilor legale.
 4. Rezolvă cererile, sesizările, contestaţiile şi reclamaţiile primite de la membrii Asociaţiei;
 5. Aprobă şi asigură editarea şi distribuirea tipăriturilor Asociaţiei, precum şi a imprimărilor audio;

Modificare se renunta la litera m) din vechiul statut, astfel incat se modifica continutul cat si alfabetizarea dupa cum urmeaza :

 1. Convoacă Adunarea Generală ordinară şi extraordinară a Reprezentanţilor, precum şi Adunările Generale ale filialelor;
Modificare: Convoacă Adunarea Generală ordinară şi extraordinară a Reprezentanţilor, precum şi Adunările Generale ale filialelor în cazuri excepţionale;
 1. Modificare se renunta la litera o) din vechiul statut, astfel incat se modifica continutul cat si alfabetizarea dupa cum urmeaza

Aprobă structura organizatorică a activului salariat şi statele de funcţii ale Asociaţiei;
 1. Modificare: Aprobă structura organizatorică a personalului şi statele de funcţii ale Asociaţiei;

 1. Stabileşte nivelul taxei de înscriere şi al cotizaţiei anuale pentru membrii organizaţiei, precum şi costul abonamentului publicaţiilor Asociaţiei;
 2. Aprobă planul de relaţii externe;
 3. Angajează, potrivit legii, menţine sau revocă Secretarul General Executiv al Asociaţiei şi Directorul compartimentului financiar-contabil;
 4. Validează membrii Consiliilor directoare ale filialelor.
 5. Organizează instruirea organelor alese şi perfecţionarea pregătirii profesionale a activului salariat al Asociaţiei;
Modificare: Organizează instruirea organelor alese şi perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului Asociaţiei;

 1. Modificare: se adauga sintagma Salarizarea personalului în cadrul Asociaţiei Nevăzătorilor din România se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare;

 1. Înfiinţează, îndrumă şi coordonează departamente de lucru pe domeniile: cultură, educaţie, activitati socio-profesionale, sport - timp liber, tehnologie de acces, consiliere psihologica, activităţi economice, etc;

Modificare se renunta la litera y) din vechiul statut.


Art. 23 - (1) Preşedintele Asociaţiei Nevăzătorilor din România are obligaţia de a asigura îndeplinirea scopurilor organizaţiei şi a tuturor hotărârilor organelor de conducere.
(2) Preşedintele Asociaţiei este ales de Adunarea Generală a Reprezentanţilor dintre candidaţii susţinuţi de filiale, prin vot secret, cu votul majorităţii celor prezenţi. Preşedintele Asociaţiei poate fi ales numai pentru două mandate succesive şi cu respectarea art. 54 alin. (1)-(3) din prezentul Statut.
Modificare: (2) Preşedintele Asociaţiei este ales de Adunarea Generală a Reprezentanţilor prin vot secret, cu votul majorităţii celor prezenţi. Preşedintele poate fi ales pentru două mandate succesive cu majoritate simplă, iar pentru următorul sau următoarele mandate cu 2/3 din voturile reprezentanţilor prezenţi.
(3) Preşedintele Asociaţiei Nevăzătorilor din România nu poate fi în acelaşi timp preşedinte al unei filiale a acesteia.
Modificare: (3) Funcţia de preşedinte al Asociaţiei Nevăzătorilor din România trebuie să fie ocupată de o persoană cu studii superioare.

Art. 24 - (1) Preşedintele Asociaţiei Nevăzătorilor din România are, în principal, următoarele atribuţii:
a) reprezintă asociaţia în relaţia cu autorităţile publice, cu instituţii publice sau private, cu organizaţii şi fundaţii, cu alte persoane juridice şi fizice române şi străine;
b) coordonează şi controlează întreaga activitate a asociaţiei;
c) conduce lucrările Consiliului Director Naţional şi ale Adunarii Generale a Reprezentanţilor;
d) poate încheia acte în numele şi pe seama asociaţiei, în limitele aprobate prin hotărârile Adunării Generale a Reprezentanţilor şi ale Consiliului Director Naţional;
e) îndeplineşte orice alte atribuţiuni stabilite de către Adunarea Generală a Reprezentanţilor şi de Consiliul Director Naţional.
(2) În exercitarea mandatului său, preşedintele emite decizii, dispoziţii şi instrucţiuni.
(3) Preşedintele poate delega unele competenţe, pe perioade limitate şi din motive întemeiate, primvicepreşedintelui sau, în absenţa acestuia, unuia dintre vicepreşedinţii asociaţiei.


Art. 25 - (1) Primvicepreşedintele este ales de Adunarea Generală a Reprezentanţilor, dintre candidaţii susţinuţi de filiale prin vot secret, cu votul majorităţii celor prezenţi. Primvicepreşedintele Asociaţiei poate fi ales numai pentru două mandate succesive şi cu respectarea art. 54 alin. (1)-(3) din prezentul Statut.
Modificare: (1) Primvicepreşedintele Asociaţiei poate fi ales pentru două mandate succesive cu majoritate simplă, iar pentru următorul sau următoarele mandate sunt necesare 2/3 din voturile reprezentanţilor prezenţi.
(2) Primvicepreşedintele Asociaţiei îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a) ţine locul Preşedintelui, preluându-i toate atribuţiile, în situaţia indisponibilităţii temporare a acestuia de a-şi mai exercita mandatul;
b) reprezintă Asociaţia în relaţii cu terţii, în cazurile şi limitele prevăzute de hotărârile organelor de conducere;
c) coordonează activitatea organizatorică a Asociaţiei;
d) îndeplineşte orice atribuţii prevăzute în Statut sau dispuse de Preşedinte, în limitele fişei postului aprobate de către Consiliul Director Naţional.
(3) În exercitarea atribuţiilor sale, Primvicepreşedintele emite circulare şi instrucţiuni.

Art. 26 - (1) Vicepreşedinţii asociaţiei sunt aleşi de Adunarea Generală a Reprezentanţilor, dintre preşedinţii filialelor teritoriale, pe domenii de activitate clar precizate în statut şi considerate prioritare pentru desfăşurarea activităţii asociaţiei.
Modificare: (1) Vicepreşedinţii asociaţiei sunt aleşi de Adunarea Generală a Reprezentanţilor, din rândurile acestora.

 1. Vicepreşedinţii îndeplinesc următoarele atribuţii principale:
a) coordonează domeniul sau, după caz, domeniile de activitate pentru care au fost învestiţi de Adunarea Generală a Reprezentanţilor;
b) îndeplinesc orice alte atribuţii hotărâte de organele de conducere sau stabilite de Preşedinte, în limitele fişei postului aprobate de către Consiliul Director Naţional.

Modificare: (2) Vicepreşedinţii îndeplinesc atribuţiile hotărâte de către Consiliul Director Naţional.

Art. 27 (1) Comisia de cenzori este organul prin care se asigură controlul financiar intern al asociaţiei.
(2) Comisia de cenzori se alege de către Adunarea Generală a Reprezentanţilor.
(3) Comisia de Cenzori este compusă dintr-un membru, în persoana d-lui uJICĂ VLADIMIR LAURENŢIU – expert contabil, legitimaţie CECCAR nr. 10891/2010/L, al cărui mandat începe la data de 17.03.2012 şi va expira la data de 31.12.2012.
Modificare: (3) Comisia de Cenzori este compusă din trei membrii, un expert contabil şi doi membrii aleşi din rândurile reprezentanţilor care nu îndeplinesc funcţia de preşedinte de filială.

(4) Membrii Consiliului Director Naţional şi salariaţii asociaţiei nu pot face parte din Comisia de Cenzori.

Art. 28 - (1) Comisia de Cenzori îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a) verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;
b) întocmeşte rapoarte anuale privind execuţia bugetară şi le prezintă Adunării Generale a Reprezentanţilor;
c) organizează controale de fond la filialele teritoriale, ori de câte ori este necesar;
d) participă la şedinţele Adunării Generale a Reprezentanţilor, fără a avea drept de vot.
(2) În exercitarea atribuţiilor, membrii Comisiei naţionale de Cenzori nu pot fi supuşi niciunei presiuni sau intimidări şi dispun de toate drepturile conferite de lege oricărui organ de control.
(3) Comisia de Cenzori îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare.

Structurile Teritoriale

Art. 29 - Structurile teritoriale ale Asociaţiei Nevăzătorilor din România sunt:
A. Filiala;
B. Sucursala.

Art. 30 - (1) Filialele Asociaţiei Nevăzătorilor din România sunt structuri teritoriale cu personalitate juridică, organizate pe unul sau mai multe judeţe, cu un patrimoniu distinct de cel al Asociaţiei, cu organe proprii de conducere, administrare şi control, care funcţionează în baza legislaţiei în vigoare, a Statutului Asociaţiei şi a actelor constitutive şi statutelor proprii.
Modificare: 1) Filialele Asociaţiei Nevăzătorilor din România sunt structuri teritoriale cu personalitate juridică, organizate pe unul sau mai multe judeţe, cu un patrimoniu distinct de cel al Asociaţiei, cu organe proprii de conducere, administrare şi control, care funcţionează în baza legislaţiei în vigoare, a Statutului Asociaţiei, a regulamentelor de organizare şi funcţionare, a actelor constitutive, SI A statutelor proprii.
(2) Actele constitutive şi statutele filialelor nu pot conţine prevederi contrare Statutului Asociaţiei Nevăzătorilor din România.
(3) Filialele au autonomie decizională în conformitate cu dispoziţiile legale, cu prevederile Statutului Asociaţiei Nevăzătorilor din România şi cu respectarea principiilor actelor constitutive şi statutelor proprii.
(4) Filiala încheie acte juridice în numele şi pe seama acesteia, în baza hotărârii prealabile a Adunării Generale a filialei, în aplicarea şi cu limitele competenţelor stabilite de lege, de Statutul Asociaţiei Nevăzătorilor din România, precum şi de actul constitutiv şi de statutul filialei.
Modificare: (4) Filiala încheie acte juridice în numele şi pe seama acesteia, în baza hotărârii prealabile a Consiliului său Director, în aplicarea şi cu limitele competenţelor stabilite de lege, de Statutul Asociaţiei Nevăzătorilor din România, precum şi de actul constitutiv şi de statutul filialei.

Art. 31 - Filialele Asociaţiei Nevăzătorilor din România au ca obiect de activitate:
1. Participarea activă la realizarea scopurilor asociaţiei;
2. Cuprinderea ca membri a nevăzătorilor din raza lor de activitate şi organizarea lor pentru:
a) obţinerea, promovarea şi asigurarea aplicării drepturilor specifice;
b) asigurarea protecţiei sociale;
c) integrarea în viaţa economico-socială şi profesională, cultural-artistică şi sportivă a ţării;
d) reprezentarea nevăzătorilor şi/sau a intereselor lor în faţa autorităţilor publice locale şi în justiţie;
e) reprezentarea nevăzătorilor în faţa organismelor internaţionale.

Modificare: (2) Cuprinderea ca membri a nevăzătorilor din raza lor de activitate şi organizarea în vederea realizării obiectivelor Asociaţiei şi a scopurilor specifice filialei.

Art. 32 - (1) În vederea realizării obiectului de activitate, filiala îndeplineşte următoarele sarcini principale:
a) Identificarea nevăzătorilor din raza teritorială de activitate şi îndrumarea lor, în condiţiile legii, pentru înscrierea ca membri ai Asociaţiei Nevăzătorilor din România;
b) Organizarea membrilor filialei în sucursale şi grupe;
c) Întocmirea evidenţei nominale şi statistice a membrilor din raza sa de activitate;
d) Organizarea de cluburi, biblioteci, fonoteci, a unor activităţi cultural-artistice, a altor activităţi specifice în folosul nevăzătorilor;
e) Organizarea de activităţi sportive şi de petrecere a timpului liber;
f) Încasarea taxelor de înscriere şi a cotizaţiei membrilor;
g) Înfiinţarea unor unităţi economice în condiţiile legislaţiei privitoare la asociaţii;
h) Îndrumarea şi sprijinirea nevăzătorilor pentru şcolarizare, calificare sau recalificare profesională, urmărind introducerea de noi profesiuni, meserii sau operaţiuni accesibile acestora;
Modificare: Îndrumarea şi sprijinirea nevăzătorilor pentru şcolarizare, calificare profesională şi reabilitare;
i) Sprijinirea încadrării nevăzătorilor în muncă, urmărind crearea de către angajatori a condiţiilor necesare, conform reglementărilor naţionale şi internaţionale, precum şi sprijinirea adaptării acestora la locul de muncă;
j) Organizarea de locuinţe protejate pentru tinerii nevăzători încadraţi în muncă, pentru membrii filialei aflaţi temporar în situaţii deosebite;
k) Realizarea sau procurarea de aparatură tiflotehnică;
l) Sprijinirea membrilor filialei pentru internarea în unităţi de asistenţă socială;
m) Acordarea de ajutoare materiale şi băneşti membrilor filialei aflaţi în situaţii deosebite, în condiţiile stabilite de Consiliul director al filialei;
n) Preocuparea permanentă pentru obţinerea de către membrii filialei a drepturilor ce decurg din actele normative în vigoare;
Modificare: se renunta la continutul literei O astfel incat litera P din vechiul statut devine litera O in actualul statut iar litera Q devine P.
o) Monitorizarea autorităţilor publice locale din raza sa de activitate pentru aplicarea legislaţiei interne şi internaţionale;
p) Întreţinerea şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu celelalte filiale ale Asociaţiei Nevăzătorilor din România, cu organizaţii de nevăzători din alte ţări, precum şi cu alte organizaţii ale Societăţii Civile.

Art. 33 - Organele de conducere, administrare şi control ale filialelor sunt:
1 - Adunarea Generala a filialei;
2 - Consiliul director al filialei;
3 - Comisia de cenzori a filialei.

Art. 34 - (1) Adunarea Generală este organul suprem de conducere al filialei, constituită din totalitatea membrilor filialei.
Modificare: (1) Adunarea Generală a Reprezentanţilor filialei este organul suprem de conducere al filialei, constituită din totalitatea membrilor filialei.
(2) Dat fiind numărul mare de asociaţi şi aria de cuprindere, membrii filialei aleg organele teritoriale de conducere prin reprezentanti mandatati in acest sens, la şedinţele Adunării Generale.
(3) La şedinţele Adunării Generale a Filialei participă cu drept de vot preşedintele filialei şi reprezentanţii aleşi de adunările generale ale grupelor statutar constituite în raza filialei. Numărul total al participanţilor cu drept de vot la Adunarea Generală a filialei trebuie să fi e impar, între 21 şi 31, fiind stabilit de către Consiliul Director al filialei.
Modificare: (3) Adunarea Generală a Reprezentanţilor filialei este compusă din Preşedintele filialei şi reprezentanţii aleşi de adunările generale ale grupelor statutar constituite, mandataţi în acest scop. Numărul total al participanţilor cu drept de vot la Adunarea Generală a Reprezentanţilor filialei trebuie să fie impar, între 21 şi 31, fiind stabilit de către Consiliul Director al filialei.

(4) Adunarea Generală se întruneşte în şedinţe ordinare cel puţin de două ori pe an, la convocarea Consiliului director al filialei sau a Consiliului Director Naţional şi este statutar constituită în prezenţa a două treimi din numărul reprezentanţilor.
Modificare: (4) Adunarea Generală a Reprezentanţilor filialei se întruneşte o dată pe an, cu cel puţin zece zile lucrătoare înaintea desfăşurării Adunării Generale a Asociaţiei Nevăzătorilor din România, la convocarea Consiliului Director al filialei şi este statutar constituită în prezenţa a două treimi din numărul reprezentanţilor.

(5) Hotărârile Adunării Generale a Filialei sunt adoptate, de regulă, cu majoritate simplă; aceasta poate decide ca unele hotărâri să fie adoptate cu majoritate calificată.
Modificare: (5) Hotărârile Adunarii Generale a Reprezentanţilor filialei sunt adoptate, de regulă, cu majoritate simplă; aceasta poate decide ca unele hotărâri să fie adoptate cu majoritate calificată.

(6) Adunarea Generală poate fi convocată în şedinţe extraordinare de către Consiliului Director Naţional sau de către Consiliul director al filialei, din proprie iniţiativă sau la cererea a două treimi din numărul reprezentanţilor, sau a 50%+1 din numărul membrilor filialei, cu condiţia ca membrii filialei care solicită întrunirea Adunării Generale în şedinţă extraordinară să provină de la două treimi din numărul grupelor statutar constituite.
Modificare: (6) Adunarea Generală a Reprezentanţilor filialei poate fi convocată în şedinţe extraordinare de către Consiliului Director Naţional sau de către Consiliul director al filialei, din proprie iniţiativă sau la cererea a două treimi din numărul reprezentanţilor.
(7) Convocarea Adunării Generale a filialei se aduce la cunoştinţa membrilor filialei prin orice mijloc de comunicare, cu cel puţin 30 de zile înainte de data desfăşurării, precizându-se data, locul, ora şi scopul pentru care a fost convocată Modificare: (7) Convocarea Adunării Generale a Reprezentanţilor filialei se aduce la cunoştinţa membrilor filialei prin orice mijloc de comunicare, cu cel puţin 30 de zile înainte de data desfăşurării, precizându-se data, locul, ora şi scopul pentru care a fost convocată.

Modificare: se renunta la continutul punctului 8 astfel incat cifra 9 din vechiul statut devine 8 in actualul statut iar cifra 10 devine 9.

(8) Norma de reprezentare a membrilor filialei în Adunarea Generală se stabileşte de către Consiliul director al acesteia în funcţie de evoluţia numerică şi repartizarea geografică a membrilor filialei respective.
(9) Numărul reprezentanţilor fiecărei grupe va fi stabilit prin hotărârea Consiliului director al filialei, în conformitate cu prevederile Statutului Asociaţiei, a statutului propriu al filialei şi în funcţie de următoarele criterii principale:
a) aportul financiar al grupei la bugetul filialei;
b) numărul membrilor grupei;
c) alte criterii stabilite de Consiliul director al filialei în funcţie de realităţile locale, cu respectarea prevederilor statutare.

Art. 35 - Adunarea Generala a Filialei are următoarele atribuţii principale:
Modificare: Adunarea Generală a Reprezentanţilor filialei are următoarele atribuţii principale:
a) Analizează şi hotărăşte asupra rapoartelor generale de activitate ale filialei, a planurilor generale de activitate prezentate de Consiliul director al filialei şi a raportului Comisiei de cenzori a filialei;
b) Aprobă şi modifică statutul filialei;
c) Stabileşte numărul membrilor organelor de conducere, administrare şi control ale filialei. În funcţie de situaţia numerică şi repartizarea geografică a membrilor, alege, dintre candidaţii propuşi de reprezentanţii grupelor, preşedintele filialei, vicepreşedinţii, ceilalţi membri ai Consiliului director şi membrii Comisiei de cenzori ai filialei. Preşedintele şi cei doi vicepreşedinţi ai filialei pot fi aleşi numai pentru două mandate succesive cu o durată de cinci ani fiecare şi cu respectarea art. 54 alin. (1)-(3) din prezentul Statut;

Modificare: c) Stabileşte numărul membrilor organelor de conducere, administrare şi control ale filialei. În funcţie de situaţia numerică şi repartizarea geografică a membrilor, alege, dintre candidaţii propuşi de reprezentanţii grupelor, preşedintele filialei, vicepreşedinţii, ceilalţi membri ai Consiliului director şi membrii Comisiei de cenzori ai filialei. Preşedintele filialei poate fi ales pentru două mandate succesive cu majoritate simplă de voturi, iar pentru următorul sau următoarele mandate cu 2/3 din numărul reprezentanţilor prezenţi. Durata mandatului preşedintelui este de cinci ani.

d) Hotărăşte dizolvarea şi lichidarea filialei. Bunurilor filialei rămase după lichidare vor fi atribuite în patrimoniul Asociaţiei Nevăzătorilor din România. Modificare: d) Hotărăşte dizolvarea şi lichidarea filialei. Bunurile filialei rămase după lichidare vor fi atribuite în patrimoniul Asociaţiei Nevăzătorilor din România.

e) Adoptă orice alte hotărâri privind activitatea generală a filialei.

Art. 36 - (1) Între şedinţele Adunării Generale, activitatea filialei este condusă de Consiliul director, compus dintr-un număr impar de membri hotărât de Adunarea Generală a filialei, având în mod obligatoriu în componenţă pe preşedintele şi pe cei doi vicepreşedinţi ai filialei.
(2) Consiliul director al filialei se întruneşte în şedinţe ordinare cel puţin o dată la două luni sau ori de câte ori este nevoie
Modificare: (2) Consiliul director al filialei se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este nevoie.
(3) Secretarul executiv al filialei, văzător, angajat al filialei, participă la şedinţele Consiliului director al filialei, având drept de vot consultativ. Atribuţiile sale se stabilesc prin fişa postului, care se aprobă de către Consiliul Director Naţional, conform art. 22 lit. g) din prezentul Statut.
Modificare: (3) Secretarul executiv al filialei, văzător, participă la şedinţele Consiliului Director al filialei, având drept de vot consultativ. Atribuţiile sale se stabilesc prin fişa postului, care se aprobă de către Consiliul Director al filialei.


Art. 37 – Consiliul director al filialei are următoarele atribuţii principale:
 1. Duce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale, urmărind realizarea programelor generale de activitate.
 2. Aprobă planurile de activitate ale filialei pe perioade de cel mult un an calendaristic, ţinând cont de programele de activitate ale Asociaţiei Nevăzătorilor.
 3. Aprobă planurile anuale de venituri şi cheltuieli, pe baza hotărârilor Adunarii Generale şi urmăreşte realizarea lor.
Modificare: c) Consiliul Director elaboreaza si propune planurile anuale de venituri şi cheltuieli, pe baza hotărârilor Adunarii Generale şi urmăreşte realizarea lor.
 1. Aprobă şi modifică structura de personal a filialei, în funcţie de resursele financiare şi de nivelul prognozat al activităţii, potrivit legislaţiei muncii şi a hotărârilor Consiliului Director Naţional.
Modificare
 1. Analizează rapoartele Comisiei de cenzori a filialei şi adoptă măsurile legale propuse de aceasta în cazul apariţiei unor abateri de la dispoziţiile legale.
 2. Stabileşte numărul grupelor din raza de activitate a filialei şi hotărăşte asupra înfiinţării de noi grupe sau a desfiinţării lor, în funcţie de evoluţia numerică a membrilor filialei şi de repartizarea lor geografică.
 3. Asigură îndrumarea şi controlul organizatorilor de grupă şi validează sau revocă, în situaţii de incompatibilitate, organizatorii de grupă, propunând membrilor grupei alegerea unor noi conducători.
 4. Hotărăşte înfiinţarea şi desfiinţarea de sucursale, în funcţie de posibilităţile financiare şi de activitatea grupelor, în condiţiile stabilite de Consiliul Director Naţional.
 5. Propune Adunării Generale înfiinţarea de unităţi economice, în condiţiile legii, după obţinerea avizelor de la conducerea asociaţiei şi de la celelalte autorităţi abilitate de lege.
 6. Aprobă regulamentele de funcţionare ale unităţilor sau structurilor care funcţionează în raza filialei.
 7. Aplică sau confirmă recompense şi sancţiuni, în conformitate cu prevederile statutului filialei sau cu cele ale Statutului Asociaţiei.
 8. Întocmeşte planurile de activitate ale filialei pe care le supune aprobării Adunarii Generale.
 9. Întocmeşte planul bugetului de venituri şi cheltuieli al filialei în conformitate cu instrucţiunile conducerii naţionale a asociaţiei, pe care îl supune aprobării Adunarii Generale a filialei.
 10. Asigură încasarea cotizaţiilor de la membrii filialei şi a oricăror debite în condiţiile legii, ale Statutului şi regulamentelor filialei sau, după caz, ale Asociaţiei Nevăzătorilor.
 11. Asigură controlul activităţii salariaţilor filialei, angajarea sau desfacerea contractelor de muncă ale acestora, în condiţiile legislaţiei muncii şi a instrucţiunilor conducerii naţionale a asociaţiei.
 12. Asigură controlul administrativ, financiar-contabil şi gestionar al bunurilor materiale şi al mijloacelor băneşti ale filialei, în conformitate cu normele legale în vigoare.
 13. Poate încheia acte juridice în numele şi pe seama filialei sau a Asociaţiei, în condiţiile art. 30 alin. (3) şi (4) din prezentul Statut;
Modificare: Poate încheia acte juridice în numele şi pe seama filialei, în condiţiile art. 30 alin.(4) din prezentul Statut;
 1. Convoacă Adunările Generale ale grupelor, ori de câte ori este necesar şi dacă organizatorii de grupă nu îndeplinesc această prevedere statutară.
 2. Întocmeşte şi supune aprobării Adunarii Generale a Filialei proiectele regulamentelor unităţilor sau structurilor care funcţionează în raza filialei.
 3. Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de organele ierarhic superioare, conform prevederilor statutare.
Modificare: se adauga sintagmele:
 1. Decide valoarea indemnizaţiei de conducere a preşedintelui şi nivelul salariilor angajatiilor în funcţie de legislaţia în vigoare;
 2. Salarizarea preşedintelui filialei se realizează din veniturile proprii ale acesteia;


Art. 38 - (1) Preşedintele filialei are, în principal, următoarele atribuţii:
a) reprezintă filiala în relaţia cu autorităţile publice locale, cu instituţii publice sau private, cu organizaţii şi fundaţii, cu alte persoane juridice şi fizice române şi străine;
b) coordonează şi controlează întreaga activitate a filialei;
c) conduce lucrările Adunării Generale şi ale Consiliului director al filialei;
d) convoacă, potrivit prevederilor statutului, Consiliul director al filialei în reuniuni ordinare sau, după caz, extraordinare;
e) poate încheia acte juridice în numele şi pe seama filialei sau a Asociaţiei, numai în limitele aprobate prin hotărârile Adunării Generale şi deciziile Consiliului Director al filialei, în condiţiile şi cu respectarea art. 30 alin. (3) şi (4) din prezentul Statut;
Modificare: e) poate încheia acte juridice în numele şi pe seama filialei, în limitele aprobate prin hotărârile Adunării Generale şi deciziile Consiliului Director al filialei, în condiţiile şi cu respectarea art. 30 alin. (3) şi (4) din prezentul Statut;

f) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut, în fişa postului sau în hotărârile organelor ierarhice.
(2) În exercitarea mandatului său, preşedintele emite decizii şi dispoziţii.

Art. 39 - (1) Comisia de cenzori a filialei este organismul de control care verifică respectarea dispoziţiilor legale în administrarea mijloacelor materiale şi băneşti.
(2) Din Comisia de cenzori trebuie să facă parte şi un contabil autorizat sau un expert contabil.
Modificare: (2) Din Comisia de cenzori fac parte un expert contabil si doi membrii.
(3) Membrii Consiliului director al filialei sau salariaţii acesteia nu pot face parte din comisia de cenzori.

Modificare : se renunta la articolul Art. 40 - Comisia de cenzori este aleasă de către Adunarea Generală, pentru o perioadă de cinci ani. Numărul membrilor şi modalitatea de alegere a acestora se stabileşte de Adunarea Generală conform dispoziţiilor statutare şi ale legii.
Modificare: articolul 41 din vechiul statut devine articolul 40 , s.a.m.d. astfel incat incepand cu acest articol se modifica numerele articolelor din prezentul statut.

Art. 40 - Comisia de cenzori a filialei are următoarele atribuţii:
a) verifică executarea, potrivit dispoziţiilor legale, a bugetului de venituri şi cheltuieli al filialei;
b) verifică respectarea dispoziţiilor legale cu privire la operaţiunile economico-financiare, gestionare şi contabile ale filialei;
c) prezintă rapoarte Adunării Generale a filialei şi informări Consiliului director al filialei.
d) participă la şedinţele Adunării Generale a filialei.
(2) În exercitarea atribuţiilor, membrii Comisiei de cenzori a filialei nu pot fi supuşi niciunei presiuni sau intimidări şi dispun de toate drepturile conferite de lege oricărui organ de control.
(3) Comisia de cenzori a filialei îşi poate elabora un regulament propriu de funcţionare.

Art. 42 - (1) Sucursala este o structură teritorială a Asociaţiei Nevăzătorilor, fără personalitate juridică, organizată, de regulă, pe judeţe, în subordinea filialelor teritoriale care cuprind mai multe judeţe.

Modificare: Art. 41 - (1) Sucursala este o structură teritorială a Asociaţiei Nevăzătorilor din România, fără personalitate juridică, organizată în subordinea filialelor teritoriale.

(2) Sucursala se înfiinţează prin hotărârea Consiliului Director al filialei.

Art. 42 - Sucursala îndeplineşte următoarele sarcini principale:
a) - identifică nevăzătorii din zonă, îndrumându-i şi sprijinindu-i pentru înscrierea ca membri ai asociaţiei;
b) - coordonează activitatea grupelor din raza sa de competenţă;
c) - sprijină filiala pentru îndeplinirea sarcinilor sale şi realizarea obiectului de activitate;
d) - facilitează comunicarea între conducerea filialei şi autorităţile publice locale, precum şi cu nevăzătorii din raza de competenţă;
e) - adună cotizaţia membrilor;
f) - organizează şi desfăşoară acţiuni cultural-sportive şi de petrecere a timpului liber;
g) - îndeplineşte orice alte sarcini dispuse de organele ierarhic superioare, în limitele dispoziţiilor legale şi statutare.

Art. 43 - (1) Sucursala funcţionează sub directa coordonare a Consiliului director al filialei şi este condusă de un comitet compus din:
- un coordonator al sucursalei, care este şi vicepreşedinte al filialei;
- doi membri, numiţi de Consiliul director al filialei dintre nevăzătorii din zonă care fac parte din organele de conducere ale filialei;

Modificare: doi membri, numiţi de Consiliul Director al filialei dintre nevăzătorii din zonă;

- cel puţin un salariat văzător, care face parte din structura de personal a filialei.
(2) Comitetul sucursalei are următoarele atribuţii:
a) asigură îndeplinirea sarcinilor sucursalei;
b) execută hotărârile Consiliului director al filialei şi dispoziţiile preşedintelui acesteia;
c) prezintă rapoarte de activitate în faţa Consiliului director al filialei;
d) îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter excepţional, în limitele legii şi regulamentului de organizare a sucursalei sau Statutului Asociaţiei.

Grupa

Art. 44 - (1) Grupa de nevăzători este structura locală a Asociaţiei Nevăzătorilor şi ea se poate organiza numai pe teritoriul unei localităţi, cu un număr de cel puţin 10 membri.
(2) Grupa se poate organiza după următoarele criterii:
a) criteriul geografic: pe localităţi, cartiere, străzi, sate, etc;
b) criterii profesionale: pe întreprinderi şi instituţii, secţii de producţie, unităţi de învăţământ etc;
c) alte domenii de activitate: culturale, sportive, sociale, etc.

Modificare: (2) Grupa se poate organiza după următoarele criterii:

a) criteriul geografic
-o localitate;
- localităţi învecinate;
-cartiere;
-sectoare ale municipiului Bucureşti.

b) criterii profesionale: pe întreprinderi, instituţii, si unităţi de învăţământ etc;
c) alte domenii de activitate.
Modificare: se adauga alin. 3) Organizarea unei grupe este obligatorie într-o inteprindere, instituţie, unitate de învăţământ, în care sunt angajaţi cel puţin 10 nevăzători.

Art. 46 - Grupa îşi desfăşoară activitatea pe baza principiului activităţii obşteşti şi are următoarele atribuţii principale:

Modificare: Art. 45 - Grupa îşi desfăşoară activitatea pe baza principiului activităţii comunitare şi are următoarele atribuţii principale:

a) Realizarea coeziunii nevăzătorilor la nivel local şi a integrării acestora în asociaţia Nevăzătorilor din România;
b) Atragerea nevăzătorilor pentru participarea la activităţile organizate de filială şi de Asociaţia Nevăzătorilor;
c) Sprijinirea încasării de către filială a cotizaţiei membrilor grupei.

Art. 47 - Organismul superior al grupei este Adunarea Generală a grupei, alcătuită din totalitatea membrilor acesteia.

Modificare: Art. 46 - (1) Organul suprem al grupei este Adunarea Generală a grupei, alcătuită din totalitatea membrilor acesteia.
(2) Adunarea generală se întruneşte cel puţin odată pe an, la convocarea organizatorului de grupă, a Consiliului director al filialei sau la cererea majorităţii membrilor grupei.
(3) La orice adunare generală a grupei va participa un membru al Consiliului director al filialei.
(4) Procesul verbal al adunării generale a grupei va fi înaintat Consiliului director al filialei, care îl va discuta şi analiza în prima şedinţă de după data ţinerii ei.

Modificare: (4) Procesul verbal al Adunării Generale a grupei se transmite Consiliului Director al filialei, care îl supune analizei în proxima sa şedinţă.
Art. 47 - Adunarea generală a grupei are următoarele atribuţii:
a) Alege organizatorul de grupă pentru un mandat cu durata de cel puţin doi ani şi jumătate;
Modificare: a) Alege organizatorul de grupă pentru un mandat cu durata de cinci ani;
b) Analizează şi hotărăşte asupra rapoartelor de activitate prezentate de organizatorul de grupă;
c) Aprobă programele de activităţi ale grupei;
d) Alege reprezentanţii la adunarea generală a filialei;
e) Hotărăşte asupra oricărei probleme privind activitatea grupei sau situaţia membrilor acesteia.

Art. 48 - Organizatorul de grupă are următoarele atribuţii:
a) Asigură îndeplinirea sarcinilor grupei potrivit statutului filialei sau Statutului Asociaţiei Nevăzătorilor.
b) Asigură executarea hotărârilor adunării generale a grupei sau ale organelor ierarhice ale filialei.
c) Prezintă şi supune adunării generale rapoartele de activitate şi proiectele planurilor de activităţi ale grupei.
d) Asigură legătura cu filiala.
Capitolul VI.
RECOMPENSE ŞI SANCŢIUNI

Art. 49 - (1) Pentru merite deosebite în activitatea desfăşurată în folosul membrilor Asociaţiei Nevăzătorilor din România, membrilor organelor de conducere, la toate nivelurile structurilor Asociaţiei, li se pot acorda următoarele recompense:
a) felicitări publice în cadrul adunărilor generale ale Asociaţiei şi a oricărei manifestări organizată de aceasta;
b) prezentarea meritelor în publicaţiile Asociaţiei sau în celelalte mijloace de informare în masă;
c) diplome de merit;
d) premii ocazionale, anuale sau trimestriale.
(2) Propunerea de recompensare se face de organul care a constatat meritul, însoţită de motivarea propunerii şi se aprobă de organul ierarhic superior.

Art. 50 - (1) Pentru nerespectarea prevederilor legii, ale Statutului Asociaţiei Nevăzătorilor din Romănia, ale Regulamentelor Asociaţiei, ale actelor constitutive şi statutelor filialelor, sau pentru încălcarea atribuţiilor funcţiilor în care au fost aleşi, membrilor organelor de conducere naţionale sau din structurile de conducere teritoriale, li se pot aplica următoarele sancţiuni:
a) avertisment scris;
b) suspendarea temporară din funcţia deţinută;
c) excluderea din organul de conducere respectiv;
d) recuperarea de la cel vinovat a prejudiciilor financiare produse ca urmare a desfăşurării necorespunzătoare a activităţii.
(2) Propunerea motivată a sancţiunii se face de organul care a constatat abaterea şi se aplică, după analiza faptelor şi audierea celui vizat, de către Consiliul Director al filialei sau dupa cay, Adunarea Generală a reprezentanţilor acesteia, din ale cărei organe de conducere face parte cel vizat sau de către Consiliul Director Naţional, sau după caz de Adunarea Generală a Repreyentanţilor, care este îndreptăţit să aplice sancţiunile prevăzute la alin. 1 al prezentului articol indiferent de apartenenţa celui sancţionat la organele de conducere naţionale sau din teritoriu.
(3) Cel sancţionat poate face plângere împotriva deciziei de sancţionare în cel mult 30 de zile de la comunicarea deciziei.
(4) Plângerile împotriva sancţiunilor aplicate de către Consiliul Director al filialei se soluţionează de către Adunarea Generală A REPREZENTANTILOR filialei, Consiliul Director Naţional, iar cele împotriva sancţiunilor aplicate de către Consiliul Director Naţional se soluţionează de către Adunarea Generală a Reprezentanţilor. Decizia sau, după caz, hotărârea organului sesizat cu soluţionarea plângerii este definitivă.

Capitolul VII.
SURSE DE VENIT

Art. 51 - Veniturile Asociaţiei Nevăzătorilor pot proveni din următoarele surse:
a) - cotizaţiile membrilor;
b) - taxele de înscriere;
c) - dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legale;
d) - dividendele unităţilor economice înfiinţate de asociaţie;
e) - venituri realizate din activităţi economice directe, dacă acestea sunt în strânsă legătură cu obiectul de activitate şi sarcinile asociaţiei;

Modificare: e) - venituri realizate din activităţi economice directe;

f) - donaţii, sponsorizări sau legate;
g) - resurse obţinute de la bugetul de stat sau bugetele locale;
h) - alte venituri prevăzute de lege.Capitolul VIII.
DISPOZIŢII COMUNE

Art. 52 - (1) Asociaţia Nevăzătorilor din România îşi desfăşoară activitatea pe baza principiilor de funcţionare enunţate în prezentul statut.
(2) Organele de conducere ale asociaţiei, la toate nivelurile, sunt statutar constituite dacă sunt prezenţi 2/3 din numărul membrilor cu drepturi depline.
(3) În situaţii deosebite, organele de conducere pot adopta hotărârile cu majoritate calificată.

Art. 54 - (1) În funcţia de preşedinte al Asociaţiei, de primvicepreşedinte, precum şi în funcţia de preşedinte al filialei pot fi aleşi nevăzători care au o vechime minimă de cinci ani în asociaţie, au vârsta cuprinsă între 25 şi 65 de ani împliniţi în anul alegerilor şi fac dovada, prin calităţile intelectuale şi o activitate anterioară semnificativă în favoarea asociaţiei, că pot reprezenta interesele nevăzătorilor în relaţiile cu autorităţile române şi străine.

Modificare: Art. 53 - (1) În funcţia de preşedinte al Asociaţiei, de primvicepreşedinte, precum şi în funcţia de preşedinte al filialei pot fi aleşi nevăzători care au o vechime minimă de cinci ani în asociaţie, începând cu varsta de 25 ani şi fac dovada, prin calităţile intelectuale şi o activitate anterioară semnificativă în favoarea asociaţiei, că pot reprezenta interesele nevăzătorilor în relaţiile cu autorităţile române şi străine.
Nevăzătorii care împlinesc 65 de ani în anul alegerilor nu pot candida la funcţia de preşedinte al Asociaţiei, de primvicepreşedinte precum şi în funcţia de preşedinte de filială.

(2) Preşedintele şi Primvicepreşedintele Asociaţiei, precum şi preşedinţii filialelor pot fi aleşi numai pentru două mandate succesive cu durata de cinci ani fiecare.

Modificare: (2) Durata mandatului preşedintelui Asociaţiei, al primvicepreşedintelui şi al preşedinţilor de filială este de cinci ani.

(3) În caz de indisponibilitate a preşedintelui Asociaţiei de a-şi exercita mandatul pe o durată mai mare de şase luni sau de vacanţă a postului, toate atribuţiile sale sunt preluate interimar de primvicepreşedintele Asociaţiei. În cel mult şase luni de la preluarea interimară a atribuţiilor preşedintelui de către primvicepreşedintele Asociaţiei, Consiliul Director Naţional convoacă Adunarea Generală pentru alegerea unui nou preşedinte.

Modificare: (3) În caz de indisponibilitate a preşedintelui Asociaţiei de a-şi exercita mandatul pe o durată mai mare de şase luni sau de vacantare a postului, toate atribuţiile sale sunt preluate interimar de primvicepreşedintele Asociaţiei. În cel mult şase luni de la preluarea interimară a atribuţiilor preşedintelui de către primvicepreşedintele Asociaţiei, Consiliul Director Naţional convoacă Adunarea Generală pentru alegerea unui nou preşedinte.

(4) Filiala la care apare situaţia de la alin. (3) va fi condusă interimar de către unul dintre vicepreşedinţii acesteia, ales de Consiliul director al filialei pentru cel mult şase luni, timp în care este convocată Adunarea Generala a filialei în sesiune extraordinară pentru alegerea unui nou Preşedinte.

Art. 54 - Membrii asociaţiei au obligaţia să plătească o taxă de înscriere şi o cotizaţie anuală; cuantumul acestora se stabileşte de Consiliul Director Naţional într-una dintre şedinţele din trimestrul IV al anului în curs pentru anul următor.

Art. 55 - Întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli, administrarea fondurilor şi a mijloacelor materiale, efectuarea cheltuielilor şi a operaţiunilor gestionare şi financiar-contabile se fac potrivit legislaţiei în vigoare şi a statutului.

Art. 57 - În caz de abateri grave, Consiliul Director Naţional poate revoca sau suspenda provizoriu Consiliile directoare ale filialelor, situaţie în care se convoacă Adunarea Generala Extraordinară a filialei în termen de 30 de zile.

Modificare se adauga urmatorul articol: Art. 56 Consiliul Director Naţional, la propunerea motivată a Preşedintelui, Primvicepreşedintelui sau a vicepreşedinţilor Asociaţiei Nevăzătorilor din România, pentru abateri evidente şi refuz de cooperare, poate revoca sau suspenda provizoriu din funcţie preşedinţii de filiale, situaţie care se comunică în termen de 5 zile celui revocat/suspendat şi Consiliului Director al filialei respective, care va convoca Adunarea Generală Extraordinară a filialei, în termen de 60 de zile.

Art. 58 - Sarcinile, atribuţiile şi răspunderile preşedintelui, primvicepreşedintelui şi ale secretarului general executiv al Asociaţiei, precum şi ale preşedinţilor şi secretarilor executivi ai filialelor, se stabilesc prin regulament de organizare şi funcţionare a aparatului Consiliului Director Naţional şi prin fişele posturilor, conform prevederilor Statutului Asociaţiei şi statutelor filialelor.

Modificare: Art. 57 - Sarcinile, atribuţiile şi răspunderile preşedintelui, primvicepreşedintelui, ale secretarului general executiv şi ale directorului economic al Asociaţiei, precum şi ale preşedinţilor filialelor se stabilesc prin regulament de organizare şi funcţionare a Asociaţiei, şi prin fişele posturilor, conform prevederilor Statutului Asociaţiei şi statutelor filialelor.

Art. 59 - În vederea menţinerii unităţii Asociaţiei Nevăzătorilor, următoarele atribuţii rămân în sarcina Consiliului Director Naţional:
1. – Relaţiile cu autorităţile publice centrale.
2. – Relaţiile cu organizaţiile şi autorităţile publice reprezentative pe plan european şi mondial.
3. – Politica naţională de promovare şi protecţie specifică a nevăzătorilor.
4. – Politica naţională de realizare şi utilizare a resurselor de venit.
5. – Stabilirea regulilor generale privind structura de personal a Asociaţiei.
6. – Politica naţională în domeniul educaţional şi editorial specific.
7. – Strategia naţională în domeniul culturii şi sportului.

Modificare: Art. 58 - În vederea menţinerii unităţii Asociaţiei Nevăzătorilor, următoarele atribuţii rămân în sarcina Consiliului Director Naţional:
1. – Relaţiile cu autorităţile publice centrale.
2. – Relaţiile cu organizaţiile şi autorităţile publice reprezentative pe plan european şi mondial.
3. – Politica naţională de promovare şi protecţie specifică a nevăzătorilor.
4. – Politica naţională de realizare şi utilizare a resurselor de venit.
5. – Stabilirea regulilor generale privind structura de personal a Consiliului Director Naţional a Asociaţiei Nevăzătorilor din România şi a serviciilor din subordinea acestuia.
6. – Programele naţionale în domeniile educaţional, cultural şi editori
7. – Programele naţionale în domeniile socializare, sport şi timp liber.

Art. 60 - În vederea desfăşurării programelor şi activităţilor de interes naţional se constituie, din contribuţiile filialelor, un fond al Asociaţiei Nevăzătorilor din România, numit Fond de Solidaritate. Nivelul contribuţiilor filialelor şi destinaţia exactă a acestuia se stabileşte anual de către Adunarea Generală a Reprezentanţilor.

Modificare: Art. 59 - În vederea desfăşurării programelor şi activităţilor de interes naţional se constituie, prin contribuţii obligatorii anuale ale filialelor, un fond al Asociaţiei Nevăzătorilor din România, numit Fond de Solidaritate. Nivelul contribuţiilor filialelor se stabileşte anual de către Adunarea Generală a Reprezentanţilor.

Capitolul IX
DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA

Art. 60 - (1) Dizolvarea Asociaţiei Nevăzătorilor din România se face prin hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei.
(2) În cazul dizolvării, patrimoniul Asociaţiei va fi repartizat, după efectuarea bilanţului de lichidare de către organele abilitate, conform legii.

Capitolul X.
DISPOZIŢII FINALE

Art. 61 - (1) Prezentul Statut intră în vigoare la data de ……….., data adoptării lui de către Adunarea Generală a Asociaţiei Nevăzătorilor din România.
(2) La aceeaşi dată, se abrogă Statutul adoptat de Adunarea Generală a Asociaţiei Nevăzătorilor din România din 26 noiembrie 2009, precum şi orice dispoziţii contrare.
(3) Lista membrilor prezenţi la Adunarea Generală a Asociaţiei Nevăzătorilor din România care a adoptat actualul statut se găseşte în anexă.
(4) Adunarea Generală a Asociaţiei Nevăzătorilor din România îi împuterniceşte pe preşedintele, primvicepreşedintele şi pe cei trei vicepreşedinţi ai organizaţiei să semneze prezentul statut.

(5) Pentru îndeplinirea formalităţilor de înregistrare în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor a prezentului Statut, se desemneaza preşedintele Asociaţiei Nevăzătorilor din România, Radu Sergiu Ruba şi avocatul organizaţiei.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Search